Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów dydaktycznych/ pomocy naukowych/ zabawek w ramach projektu pt. "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów"

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227394

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zsslupia@baranow.pl lub osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Biura projektu: Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem, ul. Szkolna 5, 63-648 Słupia z dopiskiem na kopercie: „OFERTA NA DOSTAWĘ materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych/ zabawek ” do dnia 24 styczeń 2020 r. do godz. 09:00 (decyduje data i godzina wpływu do Biura projektu).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zsslupia@baranow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

11. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, adres: zsslupia@baranow.pl tel. 667 105 464 p. Urszula Moś lub tel. 888 112 935 p. Bartosz Malinowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

11. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, adres: zsslupia@baranow.pl tel. 667 105 464 p. Urszula Moś lub tel. 888 112 935 p. Bartosz Malinowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych / zabawek stanowiące wyposażenie przedszkola w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem.
Dostawa: materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych / zabawek

Kod CPV: 39161100-6 Pomoce dydaktyczne
Kod CPV: 39290000-1 Wyposażenie różne
Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
KOD CPV 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
KOD CPV 39162000-5 Pomoce naukowe
KOD CPV 22111000-1 Książki
KOD CPV 22113000-5 Audiobooki
KOD CPV 37520000-9 Zabawki
KOD CPV 37524000-4 Gry
KOD CPV 37510000-7 lalki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Słupia pod Kępnem

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie przedszkola w Słupi pod Kępnem w niezbędne materiały dydaktyczne/ pomoce naukowe/ zabawki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych / zabawek stanowiące wyposażenie przedszkola w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem.
Dostawa: materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych / zabawek

Kod CPV: 39161100-6 Pomoce dydaktyczne
Kod CPV: 39290000-1 Wyposażenie różne
Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
KOD CPV 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
KOD CPV 39162000-5 Pomoce naukowe
KOD CPV 22111000-1 Książki
KOD CPV 22113000-5 Audiobooki
KOD CPV 37520000-9 Zabawki
KOD CPV 37524000-4 Gry
KOD CPV 37510000-7 lalki

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 39290000-1; Kod CPV: 48000000-8; KOD CPV 39162110-9; KOD CPV 39162000-5; KOD CPV 22111000-1; KOD CPV 22113000-5; KOD CPV 37520000-9; KOD CPV 37524000-4; KOD CPV 37510000-7

Harmonogram realizacji zamówienia

28 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie postawił szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami.
Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty):

I. KRYTERIUM NR 1: Zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto (C) – waga 80%, maksymalnie 80 punktów.

Maksymalną liczbę punktów (80 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
(Najniższa zaoferowana cena brutto/ Cena zaoferowana w ofercie badanej) x 80.

II. KRYTERIUM NR 2 - Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji (G) - waga 10%, maksymalnie 10 punktów.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata. Wykonawca obowiązkowo wskazuje jeden okres gwarancji na wszystkie pozycje zamówienia.
Ilość punktów przyznawana ofercie – sposób oceny:
- 2 lata gwarancji – 0 pkt.
- 2, 5 roku gwarancji – 5 pkt.
- 3 lata gwarancji – 10 pkt.

III. KRYTERIUM NR 3 – Zaproponowany przez Wykonawcę czas realizacji zamówienia w dniach - waga 10%, maksymalnie 10 punktów.

Ilość punktów przyznawana ofercie – sposób oceny:
- od 0 do 10 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt.
- od 11 do 21 dni od dnia podpisania umowy - 5 pkt.
- od 22 do 28 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt.

Wskazane dni robocze.
1. Ocena łączna oferty będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę podanych wyżej kryteriów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

b. złoży ofertę niekompletną, tj. z nie zaoferuje wszystkich pozycji zamówienia, nie zawiera oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;

c. przedstawią nieprawdziwe informacje;

d. nie wskaże w treści załącznika nr 1a Formularz Specyfikacji Oferowanych Produktów wszystkich parametrów, które zostały wymienione w opisie przedmiotów zamówienia wskazanym w załączniku nr 4 (specyfikacja techniczna produktów). Wykonawca zobowiązany jest w treści załącznika nr 1a wskazać i wykazać: Nazwę produktu (producent, model) w przypadku publikacji jej tytuł, autora, parametry techniczne, które zamawiający określił w treści opisu danej pozycji w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Zamawiający może odrzucić oferty, która nie spełnia ww. wymagań, ze względu na niemożność weryfikacji oferowanego produktu z wymaganiami specyfikacji (opisanej w treści zapytania ofertowego). Jednakże w przypadku, gdy opis oferowanego produktu będzie niepełny lub nie wskazano określonego parametru technicznego, zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia oferowanego produktu na podstawie kart produktu zamieszczonych w sieci intranet lub zwrócenie się do wykonawcy drogą mailową o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

e) w przypadku modyfikacji / zmiany warunków niniejszego postępowania, w sytuacji, gdy modyfikacja nastąpi po złożeniu oferty przez Wykonawcę, a wykonawca nie dostosuje treści oferty do nowych warunków postępowania lub nie wycofa tejże oferty oraz nie złoży nowej oferty spełniającej aktualne wymagania prowadzonego postępowania. Zamawiający obowiązkowo poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty przed zmianą / modyfikacją postępowania o dokonaniu zmian, wskazując miejsce publikacji zmienionych warunków postępowania.

f) w przypadkach o których mowa w punkcie 2) oraz punkcie XI niniejszego postępowania.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BARANÓW

Adres

rynek Rynek 21

63-604 Baranów

wielkopolskie , kępiński

Numer telefonu

627810400

Fax

627810405

NIP

6191945073

Tytuł projektu

Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów

Numer projektu

RPWP.08.01.01-30-0049/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Diverti Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, data wpłynięcia: 23.01.2020 r.; cena oferty brutto: 47446,18zł
Liczba wyświetleń: 185