Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 – Kurs zawodowy „Hydrauliczny Dźwig Samochodowy- HDS” dla 8 uczniów w ramach projektu pn. „Mój zawód - moja pasja” RPWM.02.04.01-28-0041/18 realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227393

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

A. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
• Osobiście w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo - Sekretariat, pokój nr 123 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00)
• Listownie/kurierem/pocztą – liczy się data wpływu do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie,
• Elektronicznie: e-mail: zsbrobert@zsb.iq.pl – liczy się data wpływu
• Ofertę należy złożyć/przesłać do godz. 10:00 do dnia 24.01.2020 r.
• Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
„Organizacja Kursu HDS”
B. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Robert Januszko, 55 243 23 50 w 43

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zsbrobert@zsb.iq.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Januszko 601070465

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

552432350 w43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursu zawodowego ”HDS” dla 8 uczniów kierunku Technik Spedytor, Technik Budownictwa, czas trwania 40 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: BRANIEWO ELBLĄG

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel kursu: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi przeładunkowych, uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi przeładunkowych HDS, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie przeładunkowe. Kurs kończy się zdobytymi kwalifikacjami z Urzędu Dozoru Technicznego

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu zawodowego ”HDS” dla 8 uczniów kierunku Technik Spedytor, Technik Budownictwa, czas trwania 40 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Termin realizacji kursu: w okresie od luty 2020 do 25 kwiecień 2020, szczegółowy termin do ustalenia z Zamawiającym.
b) Ilość godzin do zrealizowania: 40 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wiedza i doświadczenie

minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem

Potencjał techniczny

posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia
dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

kwalifikacje wykładowców (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 formularz ofertowy (załącznik nr 1 do rozeznania),
2. informacje potwierdzające spełnianie warunków przystąpienia do postępowania (załącznik nr 2 do postępowania)
3. program kursu (załącznik nr 3 do postępowania)
4. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 (załącznik nr 4 do postępowania )
5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
6. kopie dokumentów potwierdzających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% CENA

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT BRANIEWSKI

Adres

pl. Józefa Piłsudskiego 2

14-500 Braniewo

warmińsko-mazurskie , braniewski

Numer telefonu

556440200

Fax

556440205

NIP

5821608053

Tytuł projektu

Mój zawód - moja pasja

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0041/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Szkoleń Budowlanych ul. Lubelska 33C 10-408 Olsztyn, 09.55 2020,01.24 7 276,00
Liczba wyświetleń: 87