Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych każdego typu z wyłączeniem specjalizowanych ( II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla jednej osoby – uczestniczki projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227388

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Siedziby Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk
2. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia - wózki jezdniowe oraz kasa fiskalna - ZIT”.
3. Jednocześnie informujemy, że biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.
5. Termin składania ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 16:00 Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania telefoniczne lub w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku - faxem lub na adres pocztowy).
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Kamińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733318718

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: miasto Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi, której realizacja wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczki projektu.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku – Zapytanie ofertowe.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi będzie odbywała się w okresie od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 13.03.2020 r. Termin realizacji szkolenia/kursu powinien być możliwie najkrótszy. Jako końcową datę obowiązywania umowy rozumie się zakończenie szkolenia/kursu i zgłoszenie uczestniczki odpowiednio do egzaminu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu (jako Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego).
2. Posiadają aktualny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy
i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowych wyszukiwarkach podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (jako Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego).
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (jako Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na załączony formularzu ofertowym wraz z niezbędnymi załącznikami:
1. Załącznik Nr 1 – dokument potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. posiadania uprawnień oraz wymaganej certyfikacji.
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
4. Załącznik Nr 4 – RODO
5. Załącznik Nr 5 – Preliminarz kosztów jednostkowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto całości zamówienia – max. 100%

Sposób oceny oferty:
Kryterium CENA (C) – 100%
1) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów.
2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.
3) Cena oferty jest ceną brutto.
4) Liczba punktów wg kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru:

najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------ x 100 = liczba punktów
cena badanej oferty


Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postepowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy , a Wykonawcą polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA

Adres

Fryderyka Chopina 42

80-268 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583449600

Fax

583449601

NIP

9570988846

Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji

Numer projektu

RPPM.06.01.01-22-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 78