Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne oraz kierunku; Zarządzanie - ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Budynek B - REKTORAT
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,
30-705 Kraków

Oferty można składać w formie papierowej do dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) do godz. 10:30, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Publiczne otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Budynek B – pok. 104.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Marta Woźniak-Zapór

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609692718

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych:
1) w języku polskim dla studentów
a. kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, z przedmiotu:
- „Wychowanie fizyczne - sporty obronne” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus),
b. kierunku; Zarządzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami z przedmiotów:
- „Marketing” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus),

2) lektoratów w języku angielskim dla studentów
a) kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, oraz kierunku;
b) Kierunku: Zarzadzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.,

w ramach projektu „KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie kształcenia na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne oraz na kierunku; Zarządzanie - ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami , w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiot zamówienia

1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, z przedmiotu:
- „Wychowanie fizyczne - sporty obronne” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus),
Wymiar zajęć:
WF w obronności ćwiczenia 60 godzin – 2 grupy (po 30 godzin każda), stacjonarne
WF w obronności ćwiczenia 45 godzin – 3 grupy (po 15 godzin każda) niestacjonarne

Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.
Część 2
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku; Zarządzanie – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami z przedmiotu:
- „Marketing” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymiar zajęć:

Marketing wykład 15 godzin - 1 grupa stacjonarne,
Marketing ćwiczenia 30 godzin – 2 grupy (po 15 godzin każda) stacjonarne,
Marketing wykład 12 godzin - 1 grupa niestacjonarne,
Marketing ćwiczenia 12 godzin – 1 grupa niestacjonarne,

Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów:
a) kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne,
oraz
b) Kierunku: Zarządzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami

Liczba godzin i grup oraz termin realizacji usługi.
1. język angielski Zarządzanie Projektami stacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020
2. język angielski Siły i Służby Specjalne stacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020
3. język angielski Zarządzanie Projektami niestacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020
4. język angielski Siły i Służby Specjalne niestacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020
Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, z przedmiotu: „WF w obronności” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus), semestr letni w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Zarzadzanie – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami, z przedmiotu: „Marketing” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus),
semestr letni w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów:
a) kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, oraz
b) Kierunku: Zarządzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami

od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) a osoby, które prowadzić będą zajęcia posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:

Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, z przedmiotu: „Wychowanie fizyczne - sporty obronne” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra kultury fizycznej lub bezpieczeństwa narodowego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu,
2) minimum stopień oficerski uzyskany w służbach mundurowych (policja, wojsko, służby specjalne), posiadanie państwowych uprawnień z zakresy strzelań sportowych, dynamicznych, sportowych, samoobrony, walki wręcz, orientoringu – kopia stosownych dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowych warunków, a przynajmniej:
 kopia dokumentu potwierdzająca uzyskanie minimum stopnia oficerskiego,
 dokument państwowy nadający uprawnienia ze wskazanego w zdaniu pierwszym zakresu;
3) minimum pięcioletni staż w zakresie dydaktyki szkoły wyższej oraz posiadanie pozytywnej oceny za okres pracy na Uczelni wyższej - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Zarzadzanie – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami, z przedmiotu: „Marketing” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum stopień naukowy dr – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów:
a) kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, oraz
b) Kierunku: Zarzadzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w charakterze nauczyciela języka angielskiego – potwierdzeniem spełniania przedmiotowego warunku będzie przedłożenie zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia z wykazem godzin i prowadzonych zajęć;

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) a osoby, które prowadzić będą zajęcia posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:

Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, z przedmiotu: „Wychowanie fizyczne - sporty obronne” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra kultury fizycznej lub bezpieczeństwa narodowego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu,
2) minimum stopień oficerski uzyskany w służbach mundurowych (policja, wojsko, służby specjalne), posiadanie państwowych uprawnień z zakresy strzelań sportowych, dynamicznych, sportowych, samoobrony, walki wręcz, orientoringu – kopia stosownych dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowych warunków, a przynajmniej:
 kopia dokumentu potwierdzająca uzyskanie minimum stopnia oficerskiego,
 dokument państwowy nadający uprawnienia ze wskazanego w zdaniu pierwszym zakresu;
3) minimum pięcioletni staż w zakresie dydaktyki szkoły wyższej oraz posiadanie pozytywnej oceny za okres pracy na Uczelni wyższej - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku: Zarzadzanie – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami, z przedmiotu: „Marketing” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum stopień naukowy dr – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów:
a) kierunku: Bezpieczeństwo narodowe – ścieżka specjalizacyjna pn.: Siły i służby specjalne, oraz
b) Kierunku: Zarzadzanie - w – ścieżka specjalizacyjna pn.: Zarządzanie projektami

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w charakterze nauczyciela języka angielskiego – potwierdzeniem spełniania przedmiotowego warunku będzie przedłożenie zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia z wykazem godzin i prowadzonych zajęć;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, z powodu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik 2 – CV osób prowadzących zajęcia wraz z załącznikami, np. kopia dyplomu i inne pozwolenia, licencje itp;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
4. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy
z Zamawiającym;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 zostanie złożona po terminie,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna zgodnie z punktem IX Zapytania ofertowego – Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, wymaganych dodatkowych dokumentów).
3. Koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie X. zapytania – Sposób przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
7. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień oraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.

XII. Kryteria oceny ofert ich waga oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdej wydzielonej części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
- cena: 100%
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
C min
LP = Cmin./C.ofertowa------- x 100
Cbad
gdzie:
LP - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
Cmin. - najniższa cena spośród ofert ważnych
C.ofertowa - cena badanej oferty
/ - znak dzielenia
Cmin. i C.ofertowa ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia.

Oferta może uzyskać
max. 100 pkt.

Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

3. W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy jako osoby prawne nie wykażą dokumentu, z którego wynika prawne umocowanie do działania osób podpisujących ofertę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Adres

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

0122524650

Fax

0122524651

NIP

6762134096

Tytuł projektu

KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z098/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W częściach zamówienia 2 i 3 nie złożono żadnych ofert.
W części 1 zamówienia złożono 1 ofertę, dnia 23 stycznia 2020 r. o godz. 15:23 - oferta zasłała uznana za najkorzystniejszą: Bartosz Głowacki, 43-175 Wyry.
WF w obronności - ćwiczenia 60 godzin – 2 grupy (po 30 godzin każda)studia stacjonarne 100 zł
WF w obronności ćwiczenia 45 godzin – 3 grupy (po 15 godzin każda) studia niestacjonarne 100 zł
Karta przedmiotu – sylabus 200 zł
Liczba wyświetleń: 84