Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursów zawodowych rozwijających kompetencje zawodowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227378

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W pełnej treści zapytania ofertowego błędnie wskazano w części 5, brak podziału zamówienia na części. Zamówienie, co wskazano w pozostałych częściach zapytania jest podzielone na 6 części ocenianych oddzielnie:
Część I
Kursy Autocad
Część II
Kursy kosztorysowanie i norma PRO
Część III
Kursy Corel Draw
Część IV
Kursy Photoshop
Część V
Kursy e-reklama
Część VI
Kursy ekoturystyka

Załączono poprawiony załącznik pt. Pełna treść zapytania ofertowego oraz przedłużono termin składania ofert do 24.01.2019 do końca dnia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w biurze Fundacji, przy ul. Przemysłowej 35, 13-230 Lidzbark osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kursy zawodowe 1 – projekt – Zawodowcy z zespołu szkół w Lidzbarku lub pocztą elektroniczną na adres: lidzbark@stiwek.org.pl z dopiskiem w tytule: „oferta - Kursy zawodowe 1”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lidzbark@stiwek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Hładki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533313862

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursów zawodowych rozwijających kompetencje zawodowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark dla uczestników projektu „Zawodowcy z zespołu szkół w Lidzbarku” realizowanego w ramach osi priorytetowej nr 2 Kadry dla Gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym:
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa
Kurs Autocad 3gr (5os +5os+5os)/30h/grupa
Kurs kosztorysowania od podstaw + Norma PRO 3gr (5os +5os+5os)/20h/grupa
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy:
Kurs Photoshop 4gr (5os +5os+5os+8os)/21h/grupa
Kurs Corel Draw 4gr (5os +5os+5os+8os)/20h/grupa
Kurs e-reklama 2gr (8 os+8os)/25h/gr
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji turystyki
Kurs Ekoturystyka 2 gr (5os+5os)/25h/grupa
Łącznie 414 godzin szkoleń dla 18 grup po 5-8 uczestników każda realizowanych w salach szkolnych Technikum Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark oraz organizacja wewnętrznego egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników kursów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Lidzbark

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursów zawodowych rozwijających kompetencje zawodowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark dla uczestników projektu „Zawodowcy z zespołu szkół w Lidzbarku” realizowanego w ramach osi priorytetowej nr 2 Kadry dla Gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym:
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa
Kurs Autocad 3gr (5os +5os+5os)/30h/grupa
Kurs kosztorysowania od podstaw + Norma PRO 3gr (5os +5os+5os)/20h/grupa
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy:
Kurs Photoshop 4gr (5os +5os+5os+8os)/21h/grupa
Kurs Corel Draw 4gr (5os +5os+5os+8os)/20h/grupa
Kurs e-reklama 2gr (8 os+8os)/25h/gr
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji turystyki
Kurs Ekoturystyka 2 gr (5os+5os)/25h/grupa
Łącznie 414 godzin szkoleń dla 18 grup po 5-8 uczestników każda realizowanych w salach szkolnych Technikum Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark oraz organizacja wewnętrznego egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników kursów

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje dokonywanie odbiorów cząstkowych z poszczególnych kursów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod CPV

80210000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi od 24.01.2020 do dnia 31.01.2022 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z załącznikiem numer 2

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem numer 2

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem numer 2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem numer 2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda z części I, II, III, IV, V, VI oferty będzie oceniana według następujących kryteriów:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
Cena - 80 pkt.
Sposób obliczania kryterium:
Wykonawca wskaże w ofercie cenę brutto za realizację zamówienia, oferta z najniższą ceną za realizację zamówienia otrzyma 80 pkt. a pozostałe oferty będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) ×80
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

Dyspozycyjność wykonawcy - 20 pkt.
Sposób obliczania kryterium:
Dla realizacji tego kryterium wykonawca poda informacje o minimalnym wyprzedzeniu określonym liczbą dni, z jakim musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie terminów zajęć, aby móc wykonać zamówienie.
Oferta z najniższą liczbą dni otrzymuje 20 pkt, pozostałe oceniane są wg wzoru
(X÷Y) × 20
gdzie:
X = najmniejsza liczba dni
Y = liczba dni stanowiąca minimalne wyprzedzenie planowanej zmiany terminu zajęć.

Łącznie oferent może otrzymać dla każdej z części maksymalnie 100 pkt

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji STIWEK czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,
W szczególności:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STIWEK FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, TOLERANCJI, INTEGRACJI, WOLNOŚCI, EDUKACJI, KULTURY

Adres

Marszałkowska 18/8

00-590 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

533313862

Fax

0

NIP

1132828699

Tytuł projektu

Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0039/19-00

Inne źródła finansowania

brak
Liczba wyświetleń: 175