Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa głowicy obrotowej – 1 szt.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany wymienionych niżej dokumentów), na adres office@eltem.pl
Wymagania Zamawiającego:
1. Cena ofertowa musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku podania ceny oferty w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na PLN według średniego kursu NBP na dzień sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
4. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub decyzja o jej wycofaniu winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, z zachowaniem sposobu złożenia pierwotnej oferty.
5. Formularz Oferty oraz oświadczenie o braku powiązań powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym.
6. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, częściowych i/lub warunkowych.
8. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę, co zostanie udokumentowane protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
11. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu umowy według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
12. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
13. W ramach rozliczenia projektu „Wdrożenie do produkcji systemów inteligentnego sterowania wyposażeniem pojazdów specjalnych”, oferty złożone przez Wykonawców mogą zostać przekazane w celu ich weryfikacji do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
POPRAWNIE PRZYGOTOWANA I ZŁOŻONA oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
1) Odpis z właściwego rejestru (KRS/ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wystawiony nie wcześniej 30 dni przed złożeniem oferty,
2) Oświadczenie o braku powiązań (na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego),
3) Oferta (na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego),
4) Zaakceptowany wzór umowy dostawy (parafowane strony wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego),
5) Pełnomocnictwo/umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@eltem.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

815612200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy obrotowej – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa głowicy obrotowej – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest głowica obrotowa – 1 szt.
Charakterystyka:
• możliwość pełnej integracji z maszyną typu Mega Strip 9650
• możliwość kontroli nad urządzeniem za pomocą programu typu Cayman
• możliwość dokonywania zaawansowanej obróbki pokryć kabli (izolacji, ekranów itp.).

Kod CPV

42670000-3

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia powinna nastąpić do 7 marca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się zmian postanowień umowy dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Odpis z właściwego rejestru (KRS / Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty,
2) Oświadczenie o braku powiązań (na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego),
3) Oferta (na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego),
4) Zaakceptowany wzór umowy dostawy (zaparafowany wzór umowy dołączony do niniejszego zapytania ofertowego).
5) Pełnomocnictwo/umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena – max. 80 pkt/waga kryterium: 80 %
2) Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) – max. 20 pkt/waga kryterium: 20%

• Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pa = (Cmin /Ca) × 80 pkt,
gdzie:
C min - cena oferty z najniższą ceną brutto
Ca – cena brutto oferty ocenianej
Pa – liczba punktów ocenianej oferty
SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. W celu porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych kwotę podatku VAT.

• Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:
Pb = (Gb/Gmax ) × 20 pkt,
gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
Gb – okres gwarancji w ocenianej ofercie
Pb – liczba punktów ocenianej oferty
Całkowita liczba punktów uzyskanych przez oferenta (Ptotal) będzie liczona według wzoru:
P total = Pa + Pb
Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą całkowitą liczbę punktów Ptotal.
W przypadku, gdy złożone oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną netto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji podanych w ofercie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w przypadku braku wyjaśnienia przez oferenta w terminie 3 dni – do jej odrzucenia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość z likwidacją majątku upadłego,
2) są powiązani osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ELTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mariana Smoluchowskiego 3

20-474 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817442510

Fax

nie dotyczy

NIP

9462122162

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji systemów inteligentnego sterowania wyposażeniem pojazdów specjalnych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0010/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kabeltech Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

data wpłynięcia oferty: 24/01/2020

cena oferty: 32 900,00 euro
Liczba wyświetleń: 62