Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227359

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, przesłana listem, pocztą kurierską,
drogą elektroniczną lub złożona osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.
Na kopercie lub w tytule emaila należy umieścić dopisek :
Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.
FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
biuro.fundacja.pir@wp.pl
termin 24.01.2020 do godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz DDP ARKADIA+ w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA+”.
Ilość i rodzaj posiłków: 3 posiłki/dziennie (śniadanie w godzinach:
08: 00-09:30, obiad dwudaniowy w godzinach: 12:00-13:30, podwieczorek w godzinach: 14:30-15:00).
Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021.
Ilość dni w projekcie: 403.
Ilość osób: 15.
Wyżywienie odpowiednio przygotowane do potrzeb osób starszych, które ze względu na schorzenia organizmu wymagają stosowania diety.
Plany żywieniowe – po stronie Wykonawcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy który będzie świadczył usługi cateringowe dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz DDP ARKADIA+ w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA+”.
Ilość i rodzaj posiłków: 3 posiłki/dziennie (śniadanie w godzinach:
08: 00-09:30, obiad dwudaniowy w godzinach: 12:00-13:30, podwieczorek w godzinach: 14:30-15:00).
Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021.
Ilość dni w projekcie: 403.
Ilość osób: 15.
Wyżywienie odpowiednio przygotowane do potrzeb osób starszych, które ze względu na schorzenia organizmu wymagają stosowania diety.
Plany żywieniowe – po stronie Wykonawcy
Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych codziennie na bieżąco,
z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego dla 15 podopiecznych - ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
Posiłki będą dostarczane przynajmniej dwa razy dziennie.
Za podanie posiłków osobom korzystającym z DDP Arkadia+ odpowiedzialny jest Zamawiający.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez Wykonawcę.
Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez dietetyka Wykonawcy i uwzględniać będzie następujące warunki:
a) wśród osób, dla których przygotowywane są posiłki mogą znajdować się osoby chore na alergie, cukrzycę, otyłość, schorzenia jelit itp., wobec czego posiłki powinny być zróżnicowane pod kątem potrzeb żywieniowych tych osób,
b) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant,
c) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,
d) posiłki powinny uwzględniać odpowiednie zapotrzebowanie energetyczne
e) w minimum 1 posiłku dziennie powinny znaleźć się produkty zbożowe pełnoziarniste (różne rodzaje kasz, makaronu, ryżu, pieczywa),
f) nie należy stosować wędlin tłustych, np. mielonki i mortadeli, parówek, pasztetu, pasztetowej. Zaleca się stosowanie wędlin chudych, np. polędwica, szynka,
g) mleko i jego przetwory powinny być o obniżonej zawartości tłuszczu (2%),
h) przynajmniej raz w tygodniu w skład posiłku ciepłego wchodzi ryba, i jeden raz w tygodniu inne mięso,
i) obiad składa się każdorazowo z zupy i II dania,
j) raz dziennie należy uwzględnić w jadłospisie świeży owoc lub warzywo.
Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej liczbie posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych. Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu.
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godziny 12.00 jadłospis na kolejny tydzień ze wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez dietetyka Wykonawcy i dostosowany do potrzeb podopiecznych DDP Arkadia+, z uwzględnieniem schorzeń tych osób wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi, w szczególności przesunięcia terminu rozpoczęcia wykonania usługi

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55523000-2 – usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw i instytucji

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony druk oferty, oświadczenie dot.Aspektów społecznych

Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 90 %
Aspekty społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „aspekty społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.)
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium aspekty społeczne- Zamawiający przyzna 0pkt

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

536869692

NIP

6562329990

Tytuł projektu

RAZEM TWORZYMY RODZINĘ – ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM DLA RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0094/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

23.01.2020 godz. 09:50 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie, Krzelów 39, 28-340 Sędziszów - na łączną kwotę 126 945,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 74