Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług transportowych dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227357

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, przesłana listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożona osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.
Na kopercie lub w tytule emaila należy umieścić dopisek :
Świadczenie usług transportowych dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.
FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
biuro.fundacja.pir@wp.pl
termin 24.01.2020 do godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (dowozy i odwozy)na rzecz DDP ARKADIA+ w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA+”.
1 bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym
z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Częstotliwość: 1 bus po 2 kursy/dziennie (przywóz w godzinach 07:00-08:00 i odwóz w godzinach 16:00-17:00). Ok.80 km x 2 kursy/dziennie
Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021; ilość dni w projekcie: 403 x 2 kursy
+ 2 wyjazdy do kina/teatru (160km x 2 wyjazdy) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Liczba osób do przewozu: 15 – do 1 busa (w tym osoby
z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich)+ opiekun.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy który będzie świadczył usługi transportowe dla podopiecznych DDP Arkadia+ w Krzelowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (dowozy i odwozy)na rzecz DDP ARKADIA+ w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA+”.
1 bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym
z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Częstotliwość: 1 bus po 2 kursy/dziennie (przywóz w godzinach 07:00-08:00 i odwóz w godzinach 16:00-17:00). Ok.80 km x 2 kursy/dziennie
Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021; ilość dni w projekcie: 403 x 2 kursy
+ 2 wyjazdy do kina/teatru (160km x 2 wyjazdy) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Liczba osób do przewozu: 15 – do 1 busa (w tym osoby
z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich)+ opiekun.
Osoby będą odbierane i dowożone z/pod adres wskazany przez Zamawiającego.
Przewozy uczestników projektu mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymaganiami techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)
Przewóz uczestników musi odbywać się pojazdami – busami, sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu wg obowiązujących przepisów o przewozach pasażerskich oraz prawidłowo oznakowanymi.
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu - spełniającego wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz w czasie umożliwiającym punktualny przywóz i odwóz uczestników.
Pojazdy muszą być ogrzewane.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez usługi.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy harmonogram z podaniem konkretnych dni i godzin zostanie podany po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi, w szczególności przesunięcia terminu rozpoczęcia wykonania usługi

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

60140000-1 Nieregularny transport osób,
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi: 01.03.2020-30.09.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• wykonawca oświadczy, że jest uprawniony do wykonywania przewozu osób i posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywania przewozu osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).

Wiedza i doświadczenie

zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 pojazdem – busem wyprodukowanymi po roku 2002, z czego przynajmniej jeden musi posiadać min.16 miejsc siedzących dla pasażerów. Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi:
Min. 1 kierowca, który posiada uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), tj. ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. D, ważne badania lekarskie i psychologiczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony druk oferty, oświadczenie dot.Aspektów społecznych

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 90 %
Aspekty społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „aspekty społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników w okresie ostatnich 12 m-cy stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych w okresie ostatnich 12 m-cy u niego stanowią osoby bezrobotne
3. osoba skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).
Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium aspekty społeczne- Zamawiający przyzna 0pkt

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

536869692

NIP

6562329990

Tytuł projektu

RAZEM TWORZYMY RODZINĘ – ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM DLA RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0094/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

24.01.2020 godz. 09:50 od: F.U.H. "Bartosz" Jan Musiał, ul. Kielecka 3, 28-340 Sędziszów - na łączną kwotę 202 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 129