Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie na instalatora pomp ciepła dla 1 os. wraz z egzaminem UDT w Lublinie.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227353

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 24.01.2020 do godz. 8.10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze Fundacji. Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin oraz powinna być opatrzona następującym opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego Nr 29/ZNŁ/2019”.
Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, a nie data nadania/wysyłki.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Joanna Zdżalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 81 441 33 44; tel./fax.: 81 532 14 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:
Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie na instalatora pomp ciepła dla 1 os. wraz z egzaminem UDT w Lublinie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie na instalatora pomp ciepła dla 1 os. wraz z egzaminem UDT w Lublinie. Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „instalatora pomp ciepła” oraz zorganizowanie i opłacenie dla niego egzaminu UDT potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:
Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie na instalatora pomp ciepła dla 1 os. wraz z egzaminem UDT w Lublinie.
Liczba uczestników: 1 (osoba pełnoletnia)
Termin realizacji szkolenia: I-II 2020 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji szkolenia przez Zamawiającego do jednego miesiąca. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony UDT powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony dla Uczestników niezwłocznie po szkoleniu.
Liczba godzin szkolenia: 24 godziny (1 godzina = 45 minut), z założeniem, że zajęcia przewidziane na jeden dzień szkoleniowy nie mogą być krótsze niż 6 godzin (nie uwzględniając przerw) (1 godzina = 45 minut). Harmonogram powinien uwzględniać czas na przerwę kawową oraz jedną dłuższą przerwę na obiad.
Do czasu zajęć nie wlicza się przerw oraz godzin przewidywanych na egzaminy.
Miejsce realizacji szkolenia: Lublin
Ramowy program szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii.
2. Budowa i zasady działania pomp ciepła
3. Dolne i górne źródła.
4. Instalowanie systemów
5. Montaż i uruchamianie pomp ciepła.
6. Konserwacja i serwisowanie
Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację zdobytych kwalifikacji i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie instalator pomp ciepła. Podmiot egzaminacyjny powinien posiadać uprawnienia do certyfikowania i spełniać wymogi określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. Oferent powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że podmiot egzaminacyjny spełnia wymogi określone w powyższej ustawie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty za zewnętrzny egzamin. Podmiot egzaminacyjny musi być inny aniżeli podmiot realizujący szkolenie.

Podstawą umożliwiającą uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest łączne spełnienie następujących warunków:

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkolenia: I-II 2020 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji szkolenia przez Zamawiającego do jednego miesiąca.
Egzamin zewnętrzny przeprowadzony UDT powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony dla Uczestników niezwłocznie po szkoleniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
3.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3.1.2 Posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 szkoleń w ramach akredytacji UDT o tematyce zbieżnej z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 5 lat od momentu złożenia niniejszej oferty (wymóg dotyczy wszystkich podmiotów, składających ofertę oraz osób fizycznych, składających ofertę).
3.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 Kadra szkoleniowa (lub osoba fizyczna, w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna) realizująca szkolenie posiada wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zbieżnych z tematyką przedmiotu zamówienia nabyte w przeciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania, tj. co najmniej 50 godzin przeprowadzonych szkoleń zbieżnych z tematyką przedmiotu zamówienia. Wszystkie osoby, które zostaną wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 3 muszą spełniać powyższe wymagania. W sytuacji, niespełniania warunków o których mowa powyżej przez wszystkie osoby wykazane w załączniku nr 3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3.1.4 Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną.
3.1.5 Posiadają jako organizator szkoleń w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych akredytację Urzędu Dozoru Technicznego
3.1.6 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca,
w tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 Formularz potwierdzający spełnianie wymagań musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym i godzinowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: protokoły potwierdzające prawidłowe wykonanie zlecenia lub referencje/zaświadczenia wraz z opisem przedmiotu jednoznacznie wskazującym spełnianie warunków udziału w postępowaniu; umowy nie stanowią poświadczenia spełniania powyższego warunku, kserokopię wpisu do RIS, kserokopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Podmioty nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązane są wykazać własne doświadczenie (dotyczące realizacji min. 3 szkoleń zbieżnych) oraz doświadczenie osoby, która zostanie przez nich skierowana do wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania (w zakresie ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych, zbieżnych z tematyką przedmiotu zamówienia).

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie wykonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
• na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wymogi formalne oferty:

1.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru – załącznik nr 1 Formularz oferty.
1.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
1.3. Oferta powinna zawierać załączniki:
a. formularz oferty – zał. 1
b. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.– zał. 2- podpisane przez Wykonawcę oraz osoby zgłoszone przez Wykonawcę, składającego ofertę do realizacji zamówienia (wykazane w zał. nr 3)
c. formularz potwierdzający spełnianie wymagań – zał. 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań/ doświadczenie Wykonawcy oraz kadry szkoleniowej tj. kserokopie referencji, protokołów odbioru zlecenia, zaświadczeń od pracodawcy potwierdzających prawidłowe wykonanie zlecenia/usługi, dyplom ukończenia studiów wyższych opatrzone podpisem Wykonawcy (UWAGA – kopie umów nie są dokumentem potwierdzającym staż pracy/ zrealizowane zajęcia)
d. zaparafowany wzór umowy – zał. 4
e. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5 – wypełnione przez Wykonawcę składającego ofertę będącą osobą fizyczną, Wykonawcę składającego ofertę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne, których imię i nazwisko jest podane w nazwie firmy oferenta, osoby zgłoszone przez Wykonawcę, składającego ofertę do realizacji zamówienia (wykazane w zał. nr 3)
f. zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- zał. nr 6
g. przedłożenie aktualnego wpisu do RIS (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie o posiadaniu akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego jako organizatora szkolenia w zakresie instalowania paneli fotowoltaicznych

1.4. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany ofertą do dnia 30.04.2020.
1.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.6. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
1.7. Oferty nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.

2 Forma dokumentów:

2.1 Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
2.2 W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.
2.3 Wszystkie strony składanych załączników i dokumentów powinny być opatrzone podpisem Wykonawcy.
2.4 Formularz oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać złożone na niezmiennych wzorach, będących załącznikami niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu oceny oferty:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wymienionych w punkcie 3.1 zapytania ofertowego zostanie wykonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców spełniających warunki wymienione w 3.1 na podstawie następujących kryteriów:

Cena (100%):
PkC=(C min/Cr) x 100 pkt.
gdzie:
PkC – ilość punktów za kryterium ceny [pkt.]
C min – cena minimalna brutto oferowana za przeprowadzenie szkolenie w przeliczeniu na 1 uczestnika
Cr – cena brutto rozpatrywanej oferty za przeprowadzenie szkolenie w przeliczeniu na 1 uczestnika


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
W przypadku gdy 2 lub więcej Oferentów złoży ofertę i uzyska tę samą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria Zamawiający może podjąć z nimi negocjacje cenowe.
W przypadku wyższych niż zaplanowano w budżecie stawek za realizację usługi wynikających z przesłanych ofert Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykluczenie z postępowania:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

Adres

Żołnierzy Niepodległej 5/7

20-078 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815321425

Fax

815321425

NIP

7123089656

Tytuł projektu

Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0128/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 60