Strona główna
Logo unii europejskiej

ZO 20/2019/SZS/ELPLC obróbka techniczna elementów wykonanych z metali, w tym obróbka cieplna i mechaniczna

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227328

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2020.01.17 - Dodano odpowiedź nr 1 na pytanie Oferenta z dnia 16.01.2020 (plik pn. 2020.01.17 - Odpowiedź na pytanie Oferenta)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy przesłać na adres e-mail minimum jednej osoby wskazanej do kontaktu ( tj. Maria Korzeniowska – maria.korzeniowska@elplc.com; Justyna Filipowska – justyna.filipowska@elplc.com; Daniel Tomasiewicz – daniel.tomasiewicz@elplc.com) do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 11:00.
2. W tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 20/2019/SZS/ELPLC , a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formacie skanu.
3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.
4. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wyśle Zamawiającemu kolejnego maila, oznaczonego jak w punkcie 2 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
6. Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty, po upływie terminu składania ofert.
7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (zakładka „Aktualne ogłoszenia” / Zapytanie ofertowe 20/2019/SZS/ELPLC).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

maria.korzeniowska@elplc.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Korzeniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 603 363 332

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obróbki technicznej elementów wykonanych z metali, w tym obróbki cieplnej i mechanicznej. Zestawienie materiałów z których wykonane elementy znajduje się w załączniku do niniejszego postępowania – pn. 2020.01.15 - Materiały postępowanie 20_2019_SZS_ELPLC. Zadania polegać będą na przeprowadzeniu, na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, procesu:
- galwanizacji podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń,
- hartowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu poprawy własności wytrzymałościowych podzespołów (np. ich twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie),
- oksydowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obróbki technicznej elementów wykonanych z metali, w tym obróbki cieplnej i mechanicznej. Zestawienie materiałów z których wykonane elementy znajduje się w załączniku do niniejszego postępowania – pn. 2020.01.15 - Materiały postępowanie 20_2019_SZS_ELPLC. Zadania polegać będą na przeprowadzeniu, na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, procesu:
- galwanizacji podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń,
- hartowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu poprawy własności wytrzymałościowych podzespołów (np. ich twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie),
- oksydowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obróbki technicznej elementów wykonanych z metali, w tym obróbki cieplnej i mechanicznej. Zestawienie materiałów z których wykonane elementy znajduje się w załączniku do niniejszego postępowania – pn. 2020.01.15 - Materiały postępowanie 20_2019_SZS_ELPLC. Zadania polegać będą na przeprowadzeniu, na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, procesu:
- galwanizacji podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń,
- hartowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu poprawy własności wytrzymałościowych podzespołów (np. ich twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie),
- oksydowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji modułów instalacji, w celu zabezpieczenia podzespołów przed korozją i innymi rodzajami zniszczeń.

Kod CPV

45262670-8

Nazwa kodu CPV

Obróbka metali

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nd

Harmonogram realizacji zamówienia

Indywidualny harmonogram dostaw zostanie ustalony z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.
Termin dostawy gotowych elementów wynosi do 10 dni roboczych od daty przekazania elementów przeznaczonych do obróbki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nd

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zleconego zamówienia będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania wskazanych powyżej prac technicznych. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje personelem składającym się z:
1. Kierownika prac technicznych, posiadającego:
- odpowiednio udokumentowane wykształcenie wyższe techniczne (tytuł co najmniej inżyniera),
- wieloletnie doświadczenie zarządcze związane z kierowaniem zespołem pracowników oraz nadzorowaniem wykonywanej pracy,
- doświadczenie w realizacji co najmniej 5 zamówień, w ramach których wykonano adekwatnie do zakresu projektu Prace techniczne,
- wiedzę oraz doświadczenie techniczne związane z przebiegiem procesu obróbki cieplnej i mechanicznej metali.
2. Co najmniej 6 pracowników technicznych, posiadających odpowiednio udokumentowane:
- wykształcenie minimum zawodowe,
- co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe związane z obróbką techniczną metali, w tym obróbką cieplną i mechaniczną metali,
- doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, w ramach którego wykonywali prace techniczne podobne do wymienionych w zakresie prac dla zamówienia zleconego przez Zamawiającego.
Spełnienie wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 - Oświadczenie dot. udziału w postępowaniu 20_2019_SZS_ELPLC

Potencjał techniczny

- Linia galwaniczna wraz z urządzeniami peryferyjnymi (pompy, grzałki, czujniki i regulatory temperatury czujniki poziomu, cylindry i kielichy galwaniczne, agregaty galwaniczne) – 1 komplet
- Wirówka galwaniczna – 1 sztuka
- Wanna galwaniczna – 1 sztuka
- Uniwersalne urządzenie do hartowania indukcyjnego powierzchniowego – 1 sztuka
- Komplet urządzeń służących do oksydowania metali metodą „na ciepło” – 1 komplet
Spełnienie wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 - Oświadczenie dot. udziału w postępowaniu 20_2019_SZS_ELPLC

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zleconego zamówienia będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania wskazanych powyżej prac technicznych. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje personelem składającym się z:
1. Kierownika prac technicznych, posiadającego:
- odpowiednio udokumentowane wykształcenie wyższe techniczne (tytuł co najmniej inżyniera),
- wieloletnie doświadczenie zarządcze związane z kierowaniem zespołem pracowników oraz nadzorowaniem wykonywanej pracy,
- doświadczenie w realizacji co najmniej 5 zamówień, w ramach których wykonano adekwatnie do zakresu projektu Prace techniczne,
- wiedzę oraz doświadczenie techniczne związane z przebiegiem procesu obróbki cieplnej i mechanicznej metali.
2. Co najmniej 6 pracowników technicznych, posiadających odpowiednio udokumentowane:
- wykształcenie minimum zawodowe,
- co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe związane z obróbką techniczną metali, w tym obróbką cieplną i mechaniczną metali,
- doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, w ramach którego wykonywali prace techniczne podobne do wymienionych w zakresie prac dla zamówienia zleconego przez Zamawiającego.
Spełnienie wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 - Oświadczenie dot. udziału w postępowaniu 20_2019_SZS_ELPLC

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nd

Dodatkowe warunki

C. Dodatkowe wymagania techniczne dotyczące realizacji zamówienia:
Usługi w zakresie galwanizacji i oksydowania podzespołów wchodzących w skład konstrukcji zaprojektowanej linii technologicznej
Zakres zadań do wykonania:
- anodowanie: w kwasie siarkowym, uszczelnianie w dwuchromianie,
- oksydowanie: maksymalna waga detalu 2,5 tony,
- wymagana pełna rejestracja procesu.

Usługi w zakresie obróbki cieplnej podzespołów wchodzących w skład konstrukcji zaprojektowanej linii technologicznej
Zakres zadań do wykonania:
- obróbka powinna zostać wykonana w kąpielach solnych,
- azotowanie metodą Tenifer,
- wyżarzanie w piecach z atmosferą ochronną.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w przekazanej Wykonawcy specyfikacji technicznej;
e) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
f) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
c) Konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (tzw. dostawy zamienne). Rozliczenie ewentualnych dostaw zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla dostaw podstawowych, a kosztorysem dostaw zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Ministerstwa Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie dot. udziału w postępowaniu 20_2019_SZS_ELPLC
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zamówienia uzupełniające

nd

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, w tym w szczególności wymagań dotyczących zasobów kadrowych oraz zasobów technicznych Oferenta – potwierdzenie spełnienia tych wymagań stanowi wypełniony załącznik nr 1 stanowiący oświadczenie wstępne. Oferta nie spełniająca tych warunków podlega odrzuceniu. Potwierdzenie oświadczeń wstępnych złożonych w ofercie odbędzie się na podstawie art. 26 PZP poprzez badanie aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej/jako najkorzystniejsza.

Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższej przedstawionych kryteriów oceny ofert
KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA PUNKTOWA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto 100 % W kryterium „Cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Całkowita cena brutto powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zmówienia.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K= (cena całkowita brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(cena całkowita brutto badanej oferty) x 100
Oferta może otrzymać za kryterium maksymalnie 100 punktów.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert tę z najkorzystniejszą ceną. Jeżeli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELPLC S.A

Adres

Rozwojowa 28

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

609 337 799

NIP

5252646827

Tytuł projektu

Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych, umożliwiającej odbiorcom zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakłady Mechniczne "TARNÓW" S.A.
ul. Kochanowskiego 30
33-100 TARNÓW

Data wpływu: 24.01.2020; godz: 10:22
Liczba wyświetleń: 73