Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostarczenie narzędzi, sprzętu oraz materiałów budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dla Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227324

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem na kopercie „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2/01/2020 – „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”, na adres siedziby: ul. Harcerska 1B, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
b) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
c) Termin: oferty należy składać najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 14:00. O terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego
d) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
e) Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.kaminski@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kamiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533321222

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa narzędzi, sprzętu oraz materiałów budowlanych na potrzeby projektu „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania pn. :”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy sukcesywnej dostawy sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych na potrzeby projektu „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania pn. :”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa narzędzi, sprzętu oraz materiałów budowlanych na potrzeby projektu „Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania pn. :”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty lub świadectwa jakości w tym oznakowanie CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
- Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1b
- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.
- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dla Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Zgodny z ofertą, z tym że nie dłuższy niż 21 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce realizacji zamówienia: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1b.
b) Złożona oferta powinna zawierać 30 (trzydziesto) dniowy termin związania ofertą.
c) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
d) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
e) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium.
Cena brutto za całość zamówienia– maksymalnie 100% (100 pkt.)

Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za zakup i dostarczenie sprzętu krawieckiego w ramach niniejszej oferty wykazana na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru :

Najniższa cena brutto oferty
Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100%
Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów: 100 ( z wszystkich produktów)
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE DAR SERCA

Adres

ks. Jerzego Popiełuszki 1 A

44-335 Jastrzębie-Zdrój

śląskie , Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu

533321222

NIP

6332227228

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0520/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił zapytanie ofertowe gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Liczba wyświetleń: 72