Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPWP/7.1.2/0160/2019/ZK SZKOLENIA

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227322

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe NR 5/RPWP/7.1.2/0160/2019
Nie otwierać do 24 stycznia 2020 r.”
Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r.”.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Milas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

736551101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji oraz egzaminów zewnętrznych dla 11 Uczestników projektu pt.: „Wielkopolska sieć wsparcia”, o numerze RPWP.07.01.02-30-0160/18

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wrzesiński Miejscowość: Ruda Komorska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy szkoleń i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla 11 Uczestników Projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji oraz egzaminów zewnętrznych dla 11 Uczestników projektu pt.: „Wielkopolska sieć wsparcia”, o numerze RPWP.07.01.02-30-0160/18, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, które obejmuje:
W powiecie wrzesińskim (Ruda Komorska) Szkolenie: „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej” dla 11 osób + egzamin zewnętrzny
Dodatkowe informacje:
- wszyscy uczestnicy szkolenia to osoby z niepełnosprawnością.
- szkolenie obejmuje 100 godzin (średnio 20 dni x śr. 5 godzin dziennie). Za godzinę szkolenia przyjmuje się 60 min.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Styczeń- Luty 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w załączniku powyżej - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Wiedza i doświadczenie

J.w.

Potencjał techniczny

J.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

J.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

J.w.

Dodatkowe warunki

J.w.

Warunki zmiany umowy

J.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

J.w.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
Cena – 100%.
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:
K = (A/B) x 100 pkt, gdzie:
K - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
B - cena brutto badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w załączniku powyżej - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Adres

62-402 Skrzynka

wielkopolskie , słupecki

Numer telefonu

632765705

Fax

632765705

NIP

7891577442

Tytuł projektu

Wielkopolska sieć wsparcia

Numer projektu

RPWP.07.01.02-30-0160/18-00
Liczba wyświetleń: 125