Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie na przyjęcie studentów kierunku Informatyka I stopnia (profil praktyczny, studia inżynierskie) studia realizowane w systemie dualnym, na praktyki zawodowe z jednoczesnym sprawowaniem opieki merytorycznej przez podmioty mogące zagwarantować zrealizowanie programu praktyk będących integralną częścią programu kształcenia, potwierdzenie uzyskania efektów kształcenia.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227290

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemną ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4, pok. 100.
Oferty można składać od dnia 16.01.2020r. do dnia 24.01.2020r. w godzinach od 7:30 do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do sekretariatu WSEI w Lublinie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

konkurencyjnosc@wsei.lublin.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie jest ogłoszone na przyjęcie studentów kierunku Informatyka I stopnia (profil praktyczny, studia inżynierskie) studia realizowane w systemie dualnym, na praktyki zawodowe z jednoczesnym sprawowaniem opieki merytorycznej przez podmioty mogące zagwarantować zrealizowanie programu praktyk będących integralną częścią programu kształcenia, potwierdzenie uzyskania efektów kształcenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest wyłonienie wykonawcy na przyjęcie studentów kierunku Informatyka I stopnia (profil praktyczny, studia inżynierskie) studia realizowane w systemie dualnym, na praktyki zawodowe z jednoczesnym sprawowaniem opieki merytorycznej przez podmioty mogące zagwarantować zrealizowanie programu praktyk będących integralną częścią programu kształcenia, potwierdzenie uzyskania efektów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Postępowanie jest ogłoszone na przyjęcie studentów kierunku Informatyka I stopnia (profil praktyczny, studia inżynierskie) studia realizowane w systemie dualnym, na praktyki zawodowe z jednoczesnym sprawowaniem opieki merytorycznej przez podmioty mogące zagwarantować zrealizowanie programu praktyk będących integralną częścią programu kształcenia, potwierdzenie uzyskania efektów kształcenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W roku akademickim 2019/2020 praktyki muszą być zrealizowane w wymiarze 360 godzin zegarowych na 1 studenta. Praktyki zawodowe odbywać się będą w dniach i godzinach pracy podmiotu/opiekuna składającego ofertę.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w zapytaniu ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna.
2. Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie „spełnia /nie spełnia”.
3. Organizator odrzuca oferty, jeżeli:

a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych
w ogłoszeniu i załącznikach/ nie została sporządzona zgodnie z ogłoszeniem
o postępowaniu,
c) oferta nie została złożona na formularzu oferty dołączonym do ogłoszenia
o postępowaniu,
d) oferta nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem.

4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

5. Kryteria merytoryczne oceny ofert:

cena za 1 godzinę zegarową opieki brutto (łącznie – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)

cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty


6. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert .
7. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji składającej się
z pracowników Organizatora postępowania.

Wykluczenia

Organizator nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Organizatorem postępowania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu organizatora postępowania czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Adres

Projektowa 4

20-209 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

(81)7491770

Fax

(81)7493213

NIP

7122652693

Tytuł projektu

Studia dualne na kierunku Informatyka w WSEI - szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU03/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 45