Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227283

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 24.01.2020 r. o godzinie: 12:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Beata Belt, tel. kom.: 500 178 107; e- mail: bbelt@nowyszpital.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta sprawującego nadzór na zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

UWAGA!!!!!
Ze względu na małą pojemność strony Bazy Konkurencyjności załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia tj.:

Załącznik nr 2 do SOPZ – PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne (projektant) mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania lipiec 2017.

Załącznik nr 3 do SOPZ - DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r wydana do zamiennego projektu budowlanego wykonanego przez Biurem Projektowym i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski. DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmienia pierwszą DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmuje zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu.

Załącznik nr 4 do SPOZ - „ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM
W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU w zakresie dostosowania do zgodności
z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż., opracowany dla Inwestora Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126 70-526 Świecie, „; Główny projektant mgr inż., arch. Włodzimierz Witwicki; data opracowania 25 marca 2019., oraz rewizja do projektu.
dostępne są na stronie:
http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,826.html

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: świecki Miejscowość: Świecie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny:
Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w powiecie świeckim poprzez przeprowadzenie modernizacji obiektów szpitalnych oraz zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych przy wykorzystaniu sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

Kod CPV

71700000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru i kontroli

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji obowiązków Inspektora Nadzoru:
- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
- zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w pkt. 1.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NOWY SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

70-526 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

41 240 1502

Fax

41 240 1508

NIP

8522433297

Tytuł projektu

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu

Numer projektu

RPKP.06.01.01-04-0066/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rozstrzygnięcie przetargu
Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu spełnili warunki udziału określone w Szczegółowych warunkach pisemnego publicznego przetargu ofertowego oraz oświadczyli brak powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.

Oferta nr 2
ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9,
87 -200 Wąbrzeźno
22.01.2020 godzina 10:50
26 300 zł

Oferta nr 3
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SUN PROJECT
Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz
24.01.2020 godzina 11:12
23 985 zł

Na podstawie złożonych ofert w przedmiotowym przetargu wybrane zostało: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SUN PROJECT

Odrzucone oferty:
Oferta nr 1
USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD"
mgr inż., Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9 ,
86-300 Grudziądz
21.01.2020 godzina 10:10

Oferent został wykluczony na podstawie pkt 13 b) iv Szczegółowych Warunków Postępowania, (tj.: Z postępowania wyklucza się: Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przedstawili wyjaśnień lub nie przedstawili dokumentów). Na podstawie pkt 13 f) iii Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;

Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr 2020-826

Dnia 24.01.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania:

Oferta nr 1
USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD"
mgr inż., Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9 ,
86-300 Grudziądz
21.01.2020 godzina 10:10
3 444,00 zł

Oferta nr 2
ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9,
87 -200 Wąbrzeźno
22.01.2020 godzina 10:50
28 000,00 zł

Oferta nr 3
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SUN PROJECT
Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz
24.01.2020 godzina 11:12
33 210,00 zł
Liczba wyświetleń: 94