Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium”

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227269

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.nidzworski@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki 24/ pokój 203, 80-822 Gdańsk).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dawid.nidzworski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Dawid Nidzworski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 534 507 000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 9571076610

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego niezbędnych do realizacji projektu „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 33696500-0 (odczynniki laboratoryjne)
CPV: 38437000-7 (pipety i akcesoria laboratoryjne)
CPV: 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane)
CPV: 31711140-6 (elektrody)
CPV: 42931100-2 (wirówki laboratoryjne i akcesoria)
CPV: 30200000-1 (urządzenia komputerowe)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 (Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy załączyć wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 (Specyfikacja cenowa) do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) oświadczenie każdej z osób biorących udział w przedmiotowym postępowaniu (po stronie Wykonawcy) o zapoznaniu się w treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena: 90%
czas dostawy: 10%

2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena:

C=Cm/Cx x 90

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm - minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx - cena netto rozpatrywanej oferty.


Czas dostawy:

CZ=CZm/CZx x 10

CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;
CZm – minimalny czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;
CZx - czas dostawy rozpatrywanej oferty

S = C + CZ

S - suma punktów danej oferty
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J.

Adres

Wojkowicka 21

41-250 Czeladź

śląskie , będziński

Numer telefonu

501697784

NIP

6252278560

Tytuł projektu

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-009C/19-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 9571076610

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Innovabion Sp. z o. o.
ul. Orańska 2b/12, 80-287 Gdańsk
oferta wpłynęła: 24.01.2020 o godz. 01:44 CET
Cena: 280 216,60 zł (brutto)
Uzyskana punktacja: 100,00 pkt
Liczba wyświetleń: 150