Strona główna
Logo unii europejskiej

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń: na pracownika biurowego z komponentem ECDL Profile (moduł B3,B4) dla 8 osób, na pracownika biurowego z komponentem ECDL Profile (moduł B3) dla 1 osoby, ECDL Profile moduł B3 dla 2 osób – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227266

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie
z napisem: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń pn. Pracownik biurowy z komponentem ECDL - Projekt GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Siedziby Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk
2. Jednocześnie informujemy, że biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.
4. Termin składania ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 08:30 Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 r. o godzinie 09:00, pokój nr 21
w siedzibie Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Chopina 42 w Gdańsku.
6. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania telefoniczne lub w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku - faxem lub na adres pocztowy).
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Reglińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 806 363

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń: na pracownika biurowego z komponentem ECDL Profile (moduł B3,B4) dla 8 osób, na pracownika biurowego z komponentem ECDL Profile (moduł B3) dla 1 osoby, ECDL Profile moduł B3 dla 2 osób – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. Kurs z zakresu kwalifikacji komputerowych (B3, B4) zakończony będzie zewnętrznym egzaminem certyfikującym ECDL Profile.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi, której realizacja wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestniczek/Uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku – Zapytanie ofertowe nr GPSII/SZ/2/FOSA/2020.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi będzie odbywała się w okresie od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 16 marca 2020 r. Termin realizacji szkolenia/kursu powinien być możliwie najkrótszy. Jako końcową datę obowiązywania umowy rozumie się zakończenie szkolenia/kursu i zgłoszenie Uczestników odpowiednio do pierwszego egzaminu oraz dokonanie opłat za ten egzamin (sam egzamin/test kwalifikacyjny może odbyć się w terminie późniejszym).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu (jako Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego).
2. Posiadają aktualny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy
i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowych wyszukiwarkach podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (jako Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego).
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (jako Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego).

Dodatkowe warunki

Określone zostały w Załączniku - Zapytanie ofertowe nr GPSII/SZ/2/FOSA/2020

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy
w sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Uczestniczkom/Uczestnikom ukończenie szkolenia w zakładanym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na załączony formularzu ofertowym wraz z niezbędnymi załącznikami:
1. Załącznik Nr 1 – aktualny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowych wyszukiwarkach podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Załącznik Nr 2 – dokument potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. posiadania uprawnień oraz wymaganej certyfikacji.
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.
5. Załącznik Nr 5 – Preliminarz kosztów jednostkowych.
6. Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna RODO.
Jeden wykonawca w ramach niniejszego zamówienia może złożyć wyłącznie jedną ofertę na realizację całego przedmiotu zamówienia, wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena brutto całości zamówienia – max. 70%
2. Termin rozpoczęcia szkolenia/kursu – 30%
Jako termin rozpoczęcia /szkolenia kursu rozumie się gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia szkolenia/kursu.

Sposób oceny oferty:
Kryterium CENA (C) – 70%
1) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 70 punktów.
2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowana ceną.
3) Cena oferty jest ceną brutto.
4) Liczba punktów wg kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru:

najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------ x 100 x 70% = liczba punktów
cena badanej oferty

Kryterium TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA/KURSU (T) – 30%
1) Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium może wynieść 30 punktów.
2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najszybszym terminem rozpoczęcia szkolenia/kursu (rozumianym jako gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia szkolenia/kursu).
3) Zamawiający będzie punktował termin rozpoczęcia szkolenia/kursu (gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia szkolenia/kursu) w następujący sposób:
Termin rozpoczęcia szkolenia/kursu (licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert):
a) powyżej 5 tygodni – 0 pkt;
b) powyżej 3 do 5 tygodni – 15 pkt;
c) do 3 tygodni – 30 pkt.

Łączna liczba punktów przyznana wykonawcy wg wszystkich kryteriów obliczona zostanie
wg wzoru: P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie;
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CENA;
T – liczba punktów przyznana wykonawcy wg kryterium TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA/KURSU.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postepowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy , a Wykonawcą polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA

Adres

Fryderyka Chopina 42

80-268 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583449600

Fax

583449601

NIP

9570988846

Tytuł projektu

GPS - Gotowość Praca Samodzielność II

Numer projektu

RPPM.06.01.02-22-0050/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 23.01.2020 r., godz.: 14:58
Cena: 7.813,00 zł
Liczba wyświetleń: 76