Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na dla studentów na kierunku: : Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227252

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce złożenia ofert:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Budynek B - REKTORAT
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,
30-705 Kraków

Oferty w formie papierowej można składać do dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) do godz. 10:30, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Publiczne otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Budynek B – pok. 104.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

w kwestiach merytorycznych - dr inż. Marta Woźniak-Zapór, email: mwozniak@afm.edu.pl / w kwestiach prawnych i formalnych – dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta, email: abednarczyk@afm.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609692718

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych:
1) w języku polskim dla studentów kierunku: Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu:
a) „Przedsiębiorczość”
b) „Statystyka opisowa”,

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.,

w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2) lektoratów w języku angielskim dla studentów kierunku: Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.,
w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie kształcenia na kierunku: Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiot zamówienia

Część 1
W ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu – „Przedsiębiorczość”, wykonawca obowiązany będzie przynajmniej zapoznać studentów z treściami wykładowymi opisanymi w załączonym zaproszeniu do składania ofert.
Wymiar zajęć:
Przedsiębiorczość Wykład/konwersatorium 30 godzin - 1 grupa stacjonarne,
Przedsiębiorczość wykład /konwersatorium 20 godzin - 1 grupa niestacjonarne,

Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.

Część 2
W ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu – „Statystyka opisowa”, wykonawca obowiązany będzie przynajmniej zapoznać studentów z treściami wykładowymi opisanymi w załączonym zaproszeniu do składania ofert.

Wymiar zajęć:
Statystyka opisowa wykład 15 godzin - 1 grupa stacjonarne,
Statystyka opisowa ćwiczenia 50 godzin – 2grupy (po 25 godzin każda) stacjonarne,
Statystyka opisowa wykład 15godzin - 1 grupa niestacjonarne,
Statystyka opisowa ćwiczenia 30 godzin – – 2grupy (po 15 godzin każda) niestacjonarne,

Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.
Część 3
W ramach lektoratu studenci rozpoczynają doskonalenie znajomości języka angielskiego z poziomu B1, a po ukończeniu kursu stanowiącego przedmiot zamówienia obowiązani są legitymować się znajomością języka na poziomie B2.

Liczba godzin i grup oraz termin realizacji usługi.
1) język angielski stacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020
2) język angielski niestacjonarne 60 (2 grupy po 30 godzin każda) sem. letni 2019/2020

Oferta składana na tą część zamówieni powinna uwzględniać poza wskazanymi powyżej warunkami realizacji zamówienia, w szczególności warunki opisane w załączonym zroszeniu do składania ofert.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Przedsiębiorczość”, semestr letni w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Statystyka opisowa”), semestr letni w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.
Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, semestr letni w roku akademickim 2019/2020, w terminie od 24.02.2020 r. do 3.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) a osoby, które prowadzić będą zajęcia posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:
Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Przedsiębiorczość”;

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Statystyka opisowa” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
3) wykształcenie wyższe, minimum stopień naukowy dr – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
4) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR
Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w charakterze nauczyciela języka angielskiego – potwierdzeniem spełniania przedmiotowego warunku będzie przedłożenie zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia z wykazem godzin i prowadzonych zajęć;

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) a osoby, które prowadzić będą zajęcia posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:
Część 1.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Przedsiębiorczość”;

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 2.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, z przedmiotu: „Statystyka opisowa” wraz z przygotowaniem karty przedmiotu (sylabus).

Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
3) wykształcenie wyższe, minimum stopień naukowy dr – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
4) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w obszarze problematyki przedmiotu - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2.

Część 3.
Przeprowadzenie lektoratów w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria – ścieżka specjalizacyjna pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR
Wymagania dla osoby prowadzącej zajęcia:
1) wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego – potwierdzenie spełniania załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (CV) oraz kopia dyplomu
2) min. 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni w charakterze nauczyciela języka angielskiego – potwierdzeniem spełniania przedmiotowego warunku będzie przedłożenie zaświadczenia z uczelni lub oświadczenia z wykazem godzin i prowadzonych zajęć;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udział w realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, z powodu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik 2 – CV osób prowadzących zajęcia wraz z załącznikami, np. kopia dyplomu, potwierdzenie doświadczenia w prowadzeniu zajęć itp;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
4. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy
z Zamawiającym;

Brak złożenia wyżej wymienionych załączników oraz dokumentów, a także brak podpisu na wymaganych dokumentach i oświadczeniach skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdej wydzielonej części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:

cena: 100%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
C min
LP = Cmin./C.ofertowa------- x 100
Cbad
gdzie:
LP - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
Cmin. - najniższa cena spośród ofert ważnych
C.ofertowa - cena badanej oferty
/ - znak dzielenia
Cmin. i C.ofertowa ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia.

Oferta może uzyskać
max. 100 pkt.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 zostanie złożona po terminie,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna zgodnie z punktem IX Zapytania ofertowego – Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, wymaganych dodatkowych dokumentów).
3. Koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie X. zapytania – Sposób przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
7. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień oraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

3. W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy jako osoby prawne nie wykażą dokumentu, z którego wynika prawne umocowanie do działania osób podpisujących ofertę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Adres

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

0122524650

Fax

0122524651

NIP

6762134096

Tytuł projektu

Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W częściach zamówienia 1 i 3 nie złożono żadnych ofert.
W części 2 zamówienia wpłynęła 1 oferta dania 23.01.2020 o godz. 8:37 -uznana za najkorzystniejszą: Prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga, 30-565 Kraków:
Statystyka opisowa wykład
15 godzin - 1 grupa- stacjonarne - 120 zł
15 godzin - 1 grupa- niestacjonarne - 130 zł
Statystyka opisowa ćwiczenia
50 godzin – 2 grupy (po 25 godzin każda) stacjonarne - 110 zł
30 godzin – 2 grupy (po 15 godzin każda) niestacjonarne - 120 zł
Liczba wyświetleń: 75