Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe NR 17/NP/WM/2019

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227246

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.01.2020 r., ponieważ zmieniła się liczba osób będących uczestnikami szkolenia (z 19 osób na 10 osób).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty nie później niż do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
2. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii (załączniki do oferty). Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” oraz datą i podpisana przez Oferenta.
6. Ofertę można wysłać tradycyjną pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 17/NP/WM/2019 - Szkolenie zawodowe” na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa .
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
Anna Ścibek tel. 22 826 11 68.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Ścibek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

228261168

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu pt.: „NOWA PERSPEKTYWA”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach procedury zapytania ofertowego Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu pt.: „NOWA PERSPEKTYWA”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV) przedmiotem zapytania ofertowego jest 80530000-8 Usługa szkolenia zawodowego polegająca na: przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie Pracownik biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych (średnio 120 godzin szkoleniowych), zgodnie z wcześniej zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz rynku pracy. Zakres szkolenia ma zwiększyć wiedzę uczestników w przedmiotowym obszarze i przygotować ich do zdobycia kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej tj. spełniających
co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osoby z niepełnosprawnościami. Część uczestników stanowią osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Grupę odbiorców mogą stanowić również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługa będzie realizowana na terenie województwa mazowieckiego. Termin realizacji usługi: styczeń- luty 2020 r.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zbadania wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowania do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod,
b) dostarczenia materiałów szkoleniowych zawierających podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały oparte oraz przekazania ich Uczestnikom szkoleń,
c) przeprowadzenia szkolenia z wykorzystaniem różnorodnych, angażujących Uczestników metod kształcenia,
d) przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego programu szkolenia opisanego w języku efektów uczenia się, uwzględniającego temat zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym i stosowane metody szkoleniowe,
e) zapewnienia kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie spełniającej łącznie następujące warunki:
 wykształcenie wyższe/ zawodowe lub inne certyfikaty/ zaświadczenia umożliwiające prowadzenie danego szkolenia,
 minimum 100 godzin doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/ zawodzie w ciągu ostatniego roku.
f) zapewnienia miejsca realizacji szkolenia wyposażonego w niezbędny sprzęt do jego przeprowadzenia, dostosowanego do potrzeb uczestników i spełniającego warunki BHP z uwzględnieniem rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne,
g) zapewnienia wyżywienia uczestnikom szkolenia w postaci obiadu (zupa, drugie danie, napój) oraz
1 przerwy kawowej,
h) sprawdzania listy obecności, prowadzenia dziennika zajęć podczas każdego dnia szkolenia,
i) dojazdu na własny koszt do miejsca szkolenia,
j) zweryfikowania umiejętności zdobytych przez Uczestników szkolenia poprzez sprawdzenie przyswojonej wiedzy i uzyskanych kompetencji w formie egzaminu oraz potwierdzenie ich raportem podsumowującym ocenę efektów uczenia się. Weryfikacja kompetencji zostanie przeprowadzona czteroetapowo:
- Etap I: zakres (określenie grupy docelowej i interwencji w ramach EFS)
- Etap II: wzorzec (zdefiniowanie wymagań efektów uczenia się)
- Etap III: ocena (na podstawie wzorców)
- Etap IV: porównanie (wyników etapu III z etapem II).
k) uzyskania akceptacji pracodawców dot. zarówno programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez UP,
l) dostarczenia do Zamawiającego kopii certyfikatów potwierdzających kompetencje zdobyte przez Uczestników/czki projektu oraz potwierdzenia ich odebrania przez Uczestników/czki projektu.
Zamawiający przewiduje po swojej stronie:
a. Przygotowanie listy obecności,
b. Prowadzenie monitoringu realizacji wsparcia.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

styczeń- luty 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca:
1. Posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług z zakresu prowadzenia danego szkolenia lub dysponuje personelem posiadających niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług z zakresu realizowanego szkolenia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dyplomy/zaświadczenia/CV potwierdzające posiadane kwalifikacje.
2. Posiada co najmniej 100 godzin doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/zawodzie w ciągu ostatniego roku lub dysponuje personelem posiadającym ww. doświadczenie. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dyplomy/zaświadczenia/CV potwierdzające posiadane doświadczenie.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym i osobowym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne oświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych). Oferent posiada aktualne – na czas realizacji całości zamówienia – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 50 tysięcy złotych. W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt posiadania stosownego ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, bez wezwania Zamawiającego, dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości gwarantującej realizację całości zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany będzie przedłożyć do oferty wyciąg bankowy potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty w wysokości złożonej oferty oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych.

Dodatkowe warunki

Warunki płatności:
1. Należność za usługę będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku. Płatność za wykonanie przedmiotowego zadania może być odroczona w czasie ze względu na ewentualne opóźnienia w przekazywaniu kolejnych transzy dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, które wynikają z ww. opóźnień.
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny;
b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia;
2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie
z ogłoszeniem są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać :
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Podpisane oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2)
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu/zaświadczenia/CV potwierdzającego posiadane kwalifikacje i 100 godzin doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/zawodzie w ciągu ostatniego roku
5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt posiadania stosownego ubezpieczenia, łącznie z dowodem opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC.
6. Wyciąg bankowy potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty w wysokości złożonej oferty oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych.
7. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym
i osobowym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
2. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
Cena wyrażona w kwocie brutto, obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu zamówienia. Zamawiający dokona oceny i porównania złożonych ofert biorąc pod uwagę cenę brutto za całość zamówienia, przyznając punktację według wzoru:

Cena brutto – 100%
wyliczana wg wzoru:
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanej oferty Oferenta

3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej punktacji lub cena oferty najkorzystniejszej przekracza wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cen.
4. Zamawiający może prowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została wybrana
5. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia oferentów o jego wyniku albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Adres

Warszawska 6/6

00-020 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178522760

Fax

178602597

NIP

5251916874

Tytuł projektu

NOWA PERSPEKTYWA

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-A824/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Euro- Edukator
Ewa Kanabus- Koszal
ul. Rolnicza 3a
62-420 Strzałkowo
NIP: 123-028-06-01
Oferta wpłynęła dnia 22.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 122