Strona główna
Logo unii europejskiej

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227226

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl;
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 26 stycznia 2020
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia dnia 26 stycznia 2020
6. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany osobną drogą.
7. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tadeusz Machowski, Tel: +48 601 884 050 , mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanieofertowe@pylonsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Tadeusz Machowski,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 884 050

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Maszyna wytrzymałościowa
Wymagane parametry:
- maszyna musi umożliwiać badania próbek z materiałów izotropowych jak i anizotropowych (np.: tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, guma, niektóre stopy metali lekkich, itp.)
- minimalny zakres badań - rozciąganie z obciążeniem do 3kN
- minimalny zakres przemieszczenia - około 200mm

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: zambrowski Miejscowość: Koziki Jałbrzyków stok 24A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa centrum badawczo rozwojowego. zakup maszyny wytrzymałościowej

Przedmiot zamówienia

1. Maszyna wytrzymałościowa
Wymagane parametry:
- maszyna musi umożliwiać badania próbek z materiałów izotropowych jak i anizotropowych (np.: tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, guma, niektóre stopy metali lekkich, itp.)
- minimalny zakres badań - rozciąganie z obciążeniem do 3kN
- minimalny zakres przemieszczenia - około 200mm

Kod CPV

38422000-9

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do pomiaru poziomu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl;
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 26 stycznia 2020
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia dnia 26 stycznia 2020
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 stycznia 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

w zalączniku

Wiedza i doświadczenie

w załączniku

Potencjał techniczny

w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

w załączniku

Dodatkowe warunki

w załączniku

Warunki zmiany umowy

w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

w załączniku

Zamówienia uzupełniające

w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru: cena – 100 %.
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów w ramach kryterium cena netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PYLON SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Grzybowska 80/82/716

00-844 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

609992914

NIP

5272653954

Tytuł projektu

Budowa centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Technologi Gumy Sp. z o.o.
Szczecin, ul. Chmielewskiego 13A
Cena: 5000 PLN (netto)

data: 16 stycznia 2020
Liczba wyświetleń: 114