Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja usług dowozu Uczestników Klubu Seniora w Szadkach w projekcie „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2020

Numer ogłoszenia

1227216

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
Ul. T. Kościuszki 15
05-140 Serock
do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 9.00
Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Nazwę i dokładny adres Wykonawcy
„Postępowanie – Organizacja usług dowozu Uczestników Klubu Seniora w Szadkach w projekcie „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”
Nie otwierać przed dniem 23.01.2020 r. godz. 09:00”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ops@serock.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 782 61 18

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa dowozu 20 Uczestników do Klubu Seniora w Szadkach realizowana na terenie miasta i gminy Serock
w ramach projektu "Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Serock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi dowozu dla Uczestników Klubu Seniora w Szadkach w projekcie "Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" RPMA.09.02.01-14-c729/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu (tam i z powrotem) do Klubu Seniora w Szadkach dla 20 Uczestników projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” na zajęcia / usługi wsparcia realizowane w ramach projektu 3 x w tygodniu (dni powszednie).
2. Przewóz odbywa się na terenie miasta i gminy Serock według trasy ustalonej z Koordynatorem Klubu Seniora. Trasa przewozu dostosowana będzie do miejsca zamieszkania Uczestników Klubu Seniora w Szadkach.
3. Zamawiający przewiduje wykonanie maksymalnie 11 500 km przejazdów w okresie od zawarcia umowy do 30.11.2021 r.
4. Zamawiający przewiduje wykonanie średnio miesięcznie 500 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziale I Zapytania ofertowego

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

- usługa będzie realizowana od zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2021 r. ,
- 3 razy w tygodniu (w dni powszednie),
- średnio 500 km miesięcznie,
-szczegółowy harmonogram miesięczny będzie przekazywany Wykonawcy przez Koordynatora Klubu Seniora w Szadkach w terminie do 25 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług. Harmonogram zawierał będzie szczegółowy wykaz dat, godzin i trasę przejazdów,
- w przypadku pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, jeśli nie będzie możliwe dochowanie terminów o których mowa powyżej Zamawiający uzgodni na piśmie z Wykonawcą liczbę dni i tras

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie - oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany będzie do :
a. zapewnienia transportu Uczestnikom pojazdami spełniającymi wymogi przewożenia osób z liczbą miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszą niż 20, zapewnienia obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (OC) oraz ubezpieczenie pojazdu i uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
b. zapewnienia Uczestnikom przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi.
- W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków

Dodatkowe warunki

1. Posiadanie aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
2. Posiadanie aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. Dysponowanie odpowiednią flotą zastępczą, którą w razie awarii technicznej jest w stanie zapewnić prawidłowe wykonywanie usługi.
5. Posiadanie aktualnych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu drogowego oraz posiadanie niezbędnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
− zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej,
− obiektywnych i niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie lub zmniejszenie okresu świadczenia usług / robót / dostaw lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług,
− przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
− wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej,
− zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
− wypowiedzenia umowy o dofinansowanie,
− zmiany adresu miejsca siedziby zamawiającego i/lub wykonawcy, adresu realizacji projektu/usług, w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
− zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
− gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
− w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w podrozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz EFS oraz FS na lata 20142020, lub innych zapisów dotyczących zmiany warunków umowy powstałych na skutek zmiany ww. wytycznych.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 – Formularz oferty
2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
4 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium nr 1 Cena:
Cena (C) obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
C = (cena najniższa : cena badana) x 85 pkt
Przez cenę rozumiana jest łączna wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
wskazana w formularzu ofertowym.

2. Kryterium nr 2 Wiek pojazdu
(W) – przyznana liczba punktów zgodnie z opisanymi poniżej zasadami:
Ocena zostanie przyznana na podstawie wykazu środku transportu w ofercie. W przypadku wykazania kilku środków transportu, ocenie podlegać będzie najstarszy pojazd.
Punktacja - wiek pojazdu (liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu):
- poniżej 10 lat – 15 pkt;
- powyżej 10 lat do 15 lat – 10 pkt;
- powyżej 15 lat – 5 pkt.
Przyznane ofercie w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
a) nie wykazał spełnienia warunków udziału określonych w Rozdziale IV Zapytania lub podstaw wykluczenia określonych w lit b)- c) poniżej,
b) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
c) jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn.: wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegają w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO I GMINA SEROCK

Adres

Rynek 21/brak

05-140 Serock

mazowieckie , legionowski

Numer telefonu

+227828805

Fax

+227827499

NIP

5361739574

Tytuł projektu

Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-C729/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRANS-TOM Tomasz Zieliński, 05-126 Nieporęt ul. Dworcowa 4
data wpłynięcia oferty - 23.01.2020 r. godz. 8.44
Cena - 89 700,00 zł
Liczba wyświetleń: 193