Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 na dostawę serwera obliczeniowego i kart graficznych

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227207

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert kończy się z upływem dnia 24.01.2020 r.
2. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferty należy składać mailem na adres g.sarwas@sagsport.com lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres: Sport Algorithmics And Gaming sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników (będą niekompletne) nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Oferta powinna zawierać termin jej ważności (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
9. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
a. Formularz ofertowy - Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
b. Oświadczenie o braku powiązań, stanowiące integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
c. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym posiadanie potencjału technicznego (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania);
d. Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń – wg wzoru/formy przygotowanych przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.sarwas@sagsport.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Sarwas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 503 137 772, +48 534 155 165

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera obliczeniowego i kart graficznych niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Development of an innovative artificial intelligence system for simulation of group behaviour for team-based sports games” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „GameINN”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy (lub dostawców) serwera obliczeniowego i kart graficznych oraz podpisanie z nim/nimi umowy, na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego projektu pod nazwą: „Development of an innovative artificial intelligence system for simulation of group behaviour for team-based sports games” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „GameINN”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera obliczeniowego i kart graficznych, w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Development of an innovative artificial intelligence system for simulation of group behaviour for team-based sports games” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „GameINN”.
Szczegółowy opis części zamówienia:
1. Część 1 - Serwer komputerowy/Zestaw komputerowy/Stacja robocza
Serwer obliczeniowy (szt. 1)
2. Część 2 – Karty graficzne
Karty graficzne (szt. 4) z mostkiem połączeniowym (szt. 2)

Dokładny opis minimalnej specyfikacji urządzeń znajduje się w załączonej wersji zapytania ofertowego.

Oferowane urządzenia muszą być pierwszej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych.

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów wymienionych w Szczegółowej części opisu przedmiotu zamówienia służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które mają spełniać te produkty. Wskazanie to ma na celu określenie klasy towaru będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu i właściwości. Przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą każdorazowo wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia produktu równoważnego (innego niż podanego przez Zamawiającego) pod warunkiem, że przedstawiony w ofercie produkt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych [zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.)]. Produktem równoważnym nazywamy produkt, który jest kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych niż określone przez Zamawiającego „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego produktu równoważnego wraz z specyfikacją techniczną produktu wyszczególnionego w przykładowym opisie części zamówienia przez Zamawiającego (będącego przedmiotem oferty), z których w sposób jednoznaczny dla Zamawiającego powinno wynikać, że zaoferowany produkt posiada takie same lub lepsze parametry techniczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 48822000-6 - Serwery komputerowe
CPV 30214000-2 - Stacje robocze
CPV 30237134-7 - Karty akceleratorów graficznych
CPV 30213400-9 – Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
CPV 30237230-1 – Pamięci
CPV 30237140-2 – Płyty główne
CPV 30237130-9 – Karty komputerowe
CPV 30237100-0 – Części komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 30 dni od daty zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin zawarcia umowy z Oferentem - 31.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Potencjał techniczny

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Dodatkowe warunki

Oferenci nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – warunek potwierdzany oświadczeniem.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
a. Formularz ofertowy - Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania);
b. Oświadczenie o braku powiązań, stanowiące integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym posiadanie potencjału technicznego (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania);
d. Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń – wg wzoru/formy przygotowanych przez Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Poniższe kryteria oceny oraz sposób ich kalkulacji są jednakowe dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

Każda z ofert na daną część przedmiotu zamówienia będzie poddana ocenie jedynie w kontekście innych ofert złożonych na tę samą część zamówienia.

Kryterium Waga
Wartość netto przedmiotu zamówienia 100 pkt (100%)

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zadania nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Cena netto za realizację zamówienia – 100 pkt (100%)

Liczba przyznania punktów w kryterium „cena” będzie wyliczana według poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
--------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena netto oferty ocenianej

Liczba punktów oferty zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów.

Weryfikacja: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 1 – Formularz Ofertowy.

Powyższe kryterium ma zastosowanie każdorazowo do danej części zamówienia.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo – warunek potwierdzany oświadczeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e. złożył ofertę po terminie;
f. nie spełnia warunku braku powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPORT ALGORITHMICS AND GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chłodna 51

00-867 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

534155165

NIP

5272811123

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do symulacji modeli zachowań grupowych na potrzeby zespołowych gier sportowych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0153/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1
Giga Serwer Sp. z o.o. ul. Franciszka Bielowicza 4, 32-040 Świątniki Górne, oferta wpłynęła drogą mailową 23.01.2020r. godz. 15:02.
cena netto 11 286,41 PLN
cena brutto 13 882,28 PLN
Część 2
Parser Sp. z o.o., ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa , oferta wpłynęła drogą mailową 24.01.2020r. godz. 15:02.
cena netto 17 634,00 PLN
cena brutto 21 689,82 PLN
Liczba wyświetleń: 199