Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa – pełnienie funkcji koordynatora realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim Nr 41.RPO WP.ZPZ.2020

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227162

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail (pcpr@pcprlebork.pl), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
4. Termin składania ofert: 24.01.2020 roku, do godz. 24.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 roku o godz. 10.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcpr@pcprlebork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogusława Lis-Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 8628106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa – pełnienie funkcji koordynatora realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Lębork, Powiat Lęborski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych:
 Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.
 Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.
 Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
 Usługa koordynacji działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku projektu pn. Wsparcie Postępu” - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim – pełnienie funkcji koordynatora projektu,
 Z Wykonawcą - koordynatorem zostanie zawarta umowa cywilno-prawna,
 Wymiar czasu realizacji zadań wynosi średnio do 168 godzin zegarowych w miesiącu, w rozliczeniu kwartalnym, co zostanie potwierdzone miesięczną kartą czasu pracy, z tym, że ilość godzin wykonywania w/w zadań w miesiącu nie może przekroczyć 276 godzin,
 Miejsce realizacji zlecenia: głównie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork) oraz w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka oraz realizacja zadań w środowisku lokalnym na terenie Powiatu Lęborskiego, a także w razie potrzeby na terenie Województwa Pomorskiego. Miejsca realizacji zadań zlokalizowane są na piętrze budynku trzykondygnacyjnego, bez windy i bez dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 Zamawiający udostępni pomieszczenia do realizacji zadań oraz niezbędny sprzęt i materiały biurowe w tym zakresie oraz dostęp do sieci internetowej,
 dokładne daty i godziny realizacji zadań Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami projektu (ich opiekunami), z tym, że minimum 80% czasu realizacji zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w czasie pracy PCPR w Lęborku tj. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30,
 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego dokumentowania realizacji zadań – kartą czasu pracy (z własnoręcznymi podpisami) i jej potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego,
 Karty czasu pracy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji zadań, z zastrzeżeniem że Wykonawca za miesiąc grudzień 2020 roku przedstawi fakturę/rachunek i kartę czasu pracy najpóźniej do dnia 20.12.2020 roku,
 Zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie,

Kod CPV

79421100-2

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 roku, z tym że Wykonawca za miesiąc grudzień 2020 roku przedstawi fakturę/rachunek i kartę czasu pracy najpóźniej do dnia 20.12.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 wykształcenie co najmniej średnie,
 co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - doświadczenie musi być udokumentowanie zaświadczeniem lub listem referencyjnym Zleceniodawcy/ów lub pracodawców,
 nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 wykształcenie co najmniej średnie,
 co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - doświadczenie musi być udokumentowanie zaświadczeniem lub listem referencyjnym Zleceniodawcy/ów lub pracodawców,
 nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
b) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
3. Wykaz osób - załącznik nr 3
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4
6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5
7. Wzór umowy - załącznik nr 6

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami wyboru oferty są:
1. Cena – 60%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy¬ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Doświadczenie zawodowe - 40%
Oferta, w której doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie w realizacji projektów – ilości pełnych miesięcy pracy lub realizacji zlecenia polegającyh na realizacji zadań projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego - otrzy¬ma 40 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 40% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
40% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.
Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

XI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 Jej treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia.
 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT LĘBORSKI

Adres

Czołgistów 5

84-300 Lębork

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

598632810

Fax

598632850

NIP

8411609072

Tytuł projektu

WSPARCIE POSTĘPU-Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Numer projektu

RPPM.06.02.02-22-0049/17-00

Inne źródła finansowania

W ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Patrycja Młynek, Wicko
cena brutto wraz z pochodnymi 1 godziny świadczenia usługi:
22,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa 00/100)
Razem cena brutto wraz z pochodnymi miesięcznej realizacji zamówienia (średnio 168 godzin miesięcznie):
3.696,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100)
Liczba wyświetleń: 67