Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/IT

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227134

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć lub przesłać pisemną ofertę do Rektoratu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin do 24.01.2020 r. Uwaga – Rektorat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@wspa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Lis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0814529440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

opracowanie materiałów - skryptów dydaktycznych w ramach projektu Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni (17 przedmiotów x 2 arkusze wydawnicze) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja projektu Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania skryptów dydaktycznych do 17 przedmiotów w języku polskim z ćwiczeniami do realizacji zajęć dla 3 nowych specjalnościach na kierunku kształcenia pt. Informatyka I stopnia na podstawie informacji o kierunku dostępnych na stronie www.wspa.pl.
Skrypt musi zostać wykonany w oparciu o przygotowane wcześniej karty przedmiotów oraz efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Projektowanie wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (karty przedmiotów zostaną udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawca).

Kod CPV

92312212-0

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa opracowania skryptu z ćwiczeniami do realizacji zajęć musi zostać ukończona do maksymalnie 30.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
1. Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym,
2. Wykonawca musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w branży IT lub w zakresie tematycznym skryptu – poświadczone CV oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających wymaganie (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.)
3. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowywaniu publikacji, artykułów, skryptów itp.; (poświadczone na podstawie oświadczenia).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy,
2. po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT,
3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
4. w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą.
b. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta i adnotacją: „Dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie skryptów dydaktycznych – Informatyka Lubelska WySPA IT” .
c. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
d. Oferta powinna zawierać:
• wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
• CV (zał. nr 2);
• Oświadczenie o spełnianiu wymagań merytorycznych (zał. nr 3);
• Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty w ramach Umowy Partnerstwa i oświadczenie o zatrudnieniu/nie zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji PO (zał. nr 4);
• Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zał. Nr 5)
e. Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Brak powyższych informacji lub ich niezgodność z zapytaniem ofertowym stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.
f. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

do 50% zamówienia podstawowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:

a. Czy oferta została złożona po wyznaczonym terminie
b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu
c. Czy do oferty nie załączono wszystkie wymagane dokumenty
d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II etap – Ocena merytoryczna
1. Oczekiwane wynagrodzenie brutto za jeden skrypt dydaktyczny - 80%

Cena ofertowa brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 80
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty


2. Wiedza i doświadczenie – maksymalnie 20 pkt.

a. Podsiadane stopnie naukowe – maksymalnie 5 pkt.:
• dr – 3 pkt.
• dr hab. – 4 pkt.
• Prof. – 5 pkt.

b. Posiadane doświadczenie w branży IT lub stricte związane z zakresem tematycznym skryptu – maksymalnie 5 pkt. (od 0 do 5 pkt.)
• od 2 do 5 lat – 2 pkt.
• od 6 lat do 8 lat – 4 pkt.
• powyżej 8 lat – 5 pkt.

3. Doświadczenie – maksymalnie 10 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 2 do 5 lat lub od 400 do 600 godzin – 5 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 5 do 10 lat lub od 601 do 2000 godzin – 7 pkt
• Doświadczanie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów powyżej 10 lat lub powyżej 2001 godzin – 10 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania mogą zostać wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

Adres

Bursaki 12

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814529415

Fax

814529413

NIP

7122392737

Tytuł projektu

Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Analytics Lab – szkolenia i analiza danych Anna Tatarczak, os. Kolonia Trębaczów, Łęczna
• część 1 -17.01.2020
2. Tomasz Sidor, ul. Droga Męczenników Majdanka , Lublin, 24.01.2020, Część 12, Część 13, Część 14, część 15, część 16, część 17
Liczba wyświetleń: 135