Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Pracownika Socjalnego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227098

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.01.2020 r. do godziny 10:00:
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres jednostki Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego + wraz z dopiskiem na kopercie: „PRACOWNIK SOCJALNY CZP+”.
b) lub osobiście na adres jednostki Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego + w kopercie z dopiskiem:
„PRACOWNIK SOCJALNY CZP+".
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego (jednostce organizacyjnej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego + ),
5. Zamawiający drogą mailową zawiadomi Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Gębuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 369 90 61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług konsultacji/poradnictwa socjalnego w Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13c, 53 – 238 Wrocław (jednostce organizacyjnej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ )
w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Okres obowiązywania umowy od dnia 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług konsultacji/poradnictwa socjalnego w Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13c, 53 – 238 Wrocław (jednostce organizacyjnej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ ) w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Okres obowiązywania umowy od dnia 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacji/poradnictwa socjalnego udzielanego Uczestnikom projektu pn.: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” (umowa nr POWR.04.01.00-00-D203/17). w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. Realizacja przedmiotowej usługi dotyczy wyłącznie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest zgodny z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich dotyczącymi postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach niniejszego projektu.
• Diagnoza potrzeb oraz udzielanie poradnictwa socjalnego Uczestnikom projektu. Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności
i bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów.
• Unikanie tendencyjnego i stronniczego przedstawiania rozwiązań, czy różnych możliwości stojących przed pacjentem.
• Rzetelne przedstawianie wszystkich możliwych rozwiązań z załączeniem zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów danego rozwiązania.
• Umiejętność budowania relacji oraz zdolność do efektywnego komunikowania się.
• Realizowanie potrzeb pacjentów z zakresu doradztwa socjalnego na terenie placówki CZP+ oraz w miejscu pobytu Beneficjenta projektu.
• Współpraca z personelem CZP+ w zakresie wymaganym do rzetelnego realizowania potrzeb Pacjenta.
• Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnej z założeniami projektu „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacji/poradnictwa socjalnego udzielanego Uczestnikom projektu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. Realizacja przedmiotowej usługi dotyczy wyłącznie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest zgodny z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich dotyczącymi postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach niniejszego projektu.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:
• Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania, odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno- prawną.
Praca w wymiarze 80 godzin miesięcznie, w tym obligatoryjnie w dniach:
- poniedziałki w godzinach 11:00 – 20:00
- środy w godzinach 16:00 – 20:00
• Współpraca ze wszystkimi komórkami CZP+ oraz Partnerami projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
• Dyplom pracownika socjalnego,
• Udokumentowane minimum 10- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej,
• Udokumentowane minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na oddziałach dziennych psychiatrycznych.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
• Dyplom pracownika socjalnego,
• Udokumentowane minimum 10- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej,
• Udokumentowane minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na oddziałach dziennych psychiatrycznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
• Dyplom pracownika socjalnego,
• Udokumentowane minimum 10- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej,
• Udokumentowane minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na oddziałach dziennych psychiatrycznych.

Warunki zmiany umowy

Wzory umów w załączeniu do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
c) Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
d) Oferta oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
e) Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
f) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty.
g) W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
h) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj., w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie Oferty”.
i) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
j) Po upływie terminu składania ofert złożone w postępowaniu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
k) Udzielający zamówienia przed podpisaniem umowy może żądać, aby złożone w ofercie kopie dokumentów zostały przedstawione do wglądu w oryginałach.
l) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
m) Zamawiający zastrzega, iż zamówienie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo.

Dodatkowo:
Oferta powinna zawierać:
1. CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny.
2. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe na danym stanowisku (pracownik socjalny).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Ocena nastąpi na podstawie przedstawionego CV oraz wypełnionego formularza oferty.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto - waga 60%
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
Cena = Cmin / Cb x 60pkt.
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,
Cb - cena brutto badanej oferty.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 60 pkt.

2. Doświadczenie - waga 40%
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 40 pkt.
Doświadczenie - udokumentowane doświadczenie zawodowe przy stosowaniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w realizacji działań o podobnym charakterze. Punkty według poniższych zasad:
• 0 pkt. - minimum 2 pełne lata doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
• 15 pkt. - powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
• 25 pkt. - powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
• 40 pkt. - powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres

Podróżnicza 26/28

53-208 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713631223

NIP

8942460800

Tytuł projektu

Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-D203/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małgorzata Hussar, data wpłynięcia oferty: 17.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 47