Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPPD.03.03.01-20-0179/18/19

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227093

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

15.01.2020 r.
Zmieniono:

Zapytanie ofertowe:
- wymagania wobec kadry trenerów i doradców z części A i B (pkt. 5.3.6. i 7.1.3. Zapytania ofertowego)
- punkt 6 , ppkt. 6.1. - poprawiono okres realizacji zadania na do kwietnia 2021 r.
- ppkt. 8.20. - zmieniono termin na zadawanie pytań na do 21.01.2020 r.
- ppkt. 11.3. - zmieniono termin składania ofert na do 24.01.2020 r.

Załączniki:
- Zmieniono wymagania wobec kadry trenerów i doradców z części A i B pkt. 3 a) w załączniku nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa):
- przesyłką kurierską lub osobiście w dni powszednie w godzinach pracy biura (7:00 – 16:00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację zamówienia nr 4/RPPD.03.03.01-20-0179/18/19 część A i/lub B i/lub C i/lub D”) lub
- e-mailowo na adres: zamowienia@projektgamma.pl (skan podpisanej oferty, w formacie PDF z tytułem wiadomości: „Oferta na realizację zamówienia nr 4/RPPD.03.03.01-20-0179/18/19 część A i/lub B i/lub C i/lub D”). Przepustowość skrzynek Zamawiającego wynosi 15 MB.
Ofertę należy złożyć nie później niż do godziny 10:00 w dniu 24.01.2020 r. (w przypadku ofert dostarczonych osobiście decyduje data oraz godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; w przypadku ofert przesłanych e-mailowo decyduje data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego).
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania.
Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@projektgamma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Kubiaczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług szkoleniowych na rzecz słuchaczy i nauczycieli Policealnej Szkoły Medycznej Educentrum w Białymstoku i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum w Białymstoku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia polega na realizacji usług szkoleniowych na rzecz słuchaczy i nauczycieli Policealnej Szkoły Medycznej Educentrum w Białymstoku i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:

W RAMACH CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów grupowych z poruszania się na rynku pracy – 16 godzin x 18 grup (9− 10 osób w grupie), łącznie 288 godzin; 1h = 45 min + 15 przerwy.
Ramowy program kursu:
- Charakterystyka zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, trendy – 4 godziny
- Badanie predyspozycji zawodowo-edukacyjnych, typy osobowości – 4 h
- Autoprezentacja, tworzenie dokumentów rekrutacyjnych, social media w poszukiwaniu pracy – 8 h
Forma zajęć: elementy wykładu, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.
Materiały szkoleniowe: zestaw szkoleniowy (teczka, notes A4, długopis)
Odbiorcy: słuchacze ze Szkoły Medycznej Educentrum (8 grup) i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum (10 grup) w Białymstoku.

W RAMACH CZĘŚCI B ZAMÓWIENIA:
B.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie Indywidualnego doradztwa zawodowo− edukacyjnego dla uczniów – 4 godziny zegarowe x 168 osób, łącznie 672 godziny doradztwa.
Program: Opracowanie indywidualnych planów działania (diagnoza sytuacji ucznia, cele i sposoby realizacji w odniesieniu do dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o predyspozycje i zapotrzebowanie rynku pracy)
Forma: indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne / IPD.
Odbiorcy: słuchacze ze Szkoły Medycznej Educentrum (96 osób) i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum (72 osoby) w Białymstoku.
B.2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie konsultacji indywidulanych/dyżurów doradcy zawodowego – 2 szkoły x 18 miesięcy x średnio 10-11 godzin zegarowych – łącznie 368 godzin zegarowych.
Zadania doradców (dotyczy części B.1 i B.2): udzielanie porad ad hoc i konsultacji w zakresie planowania dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, współpraca z pracodawcami /przedsiębiorcami , którzy ze względu branżę, poziom zaawansowania lub swoje położenie pozostają w kręgu zainteresowań Educentrum i Meritum pod względem możliwości znalezienia pracy przez jej absolwentów m.in. przez informowanie o ofertach pracy, wymaganiach pracodawców, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, mentoring podczas obowiązkowych praktyk, współpraca z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, selekcja kandydatów, kojarzenie uczniów z pracodawcami.
UWAGA – w części B zamówienia 1h = 1 godzina zegarowa

W RAMACH CZĘŚCI C ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów grupowych z kompetencji społecznych dla 21 grup (średnio 8 osób w grupie) x 32 godziny, łącznie 672 godziny; 1h = 45 min + 15 przerwy.
Program:
a) Skuteczna komunikacja – 8 h
b) Zarządzanie stresem i relaksacja – 6 h
c) Skuteczna praca w grupie i rozwiązywanie problemów – 6 h
d) Zarzadzanie sobą w czasie – 6 h
e) Innowacyjność i kreatywność – 6 h
Forma: elementy wykładu, warsztaty, ćwiczenia praktyczne
Odbiorcy: słuchacze ze Szkoły Medycznej Educentrum (12 grup) i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum (9 grup) w Białymstoku.

W RAMACH CZĘŚCI D ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu z kształcenia kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród uczniów; 40 godzin x 1 grupa (7 osób); 1h = 45 min + 15 przerwy.
Program: kształtowanie kompetencji interpersonalnych wśród uczniów, tworzenie i modyfikowanie scenariuszy lekcji.
Forma: elementy wykładu, warsztaty, ćwiczenia praktyczne
Odbiorcy: nauczyciele ze Szkoły Medycznej Educentrum w Białymstoku.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty 2020 r. – kwiecień 2020 r.
Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami i wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia różnych terminów kursów, w dni wolne od zajęć, lub w dni lekcyjne przed/po lekcjach.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w porozumieniu z uczestnikami i wybranymi Wykonawcami.
Miejsce realizacji wszystkich części zamówienia – sale szkolne Policealnej Szkoły Medycznej Educentrum w Białymstoku i Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum w Białymstoku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSORCJUM SZKOLENIOWO-DORADCZE GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYDTOWA

Adres

Mysłowicka 15

01-610 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222501387

Fax

222660851

NIP

1132690108

Tytuł projektu

Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum i Policealnej Szkole Medycznej Educentrum w Białymstoku

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0179/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FABRYKA KREATYWNOŚCI – część A, B, C, D
Doradztwo Szkolenia Projekty Justyna Frankowska
ul. Ciepła 19B/54, 15-472 Białystok
Oferta wpłynęła dn. 24.01.2020 r. godz. 09:54
Oferta złożona mailowo
Liczba wyświetleń: 270