Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 01/2020 na wykonanie: -poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym; -poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych zajęć psychologicznych; -pośrednictwa pracy

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227092

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć osobiście, kurierem lub przesłać listownie na adres: 81-441 Gdynia, ul.Reja 19/5 do dnia 24.01.2020.
2. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert a informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Miłosz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu:
-poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym;
-poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych zajęć psychologicznych;
-pośrednictwa pracy
Przewidywana liczba uczestników projektu 30 os.
Średnia przewidywana liczba godzin na osobę wynosić będzie 20 h/os.
Dokładna liczba godzin usług poradnictwa psychologicznego/zawodowego i pośrednictwa pracy zostanie określona indywidualnie dla każdego uczestnika zgodnie z jego potrzebami.

Usługi będą świadczone w ramach projektu w ramach projektu” Kariera zaczyna się po trzydziestce!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, dalej: Projekt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług
-poradnictwa zawodowego w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym;
-poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych zajęć psychologicznych;
-pośrednictwa pracy
w ramach projektu” Kariera zaczyna się po trzydziestce!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, dalej zwanego projektem: Projekt.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:
a) poradnictwo zawodowe w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym z uczestnikami Projektu W ramach zajęć wykonawca jest obowiązany do realizacji zajęć ukierunkowanych na identyfikację posiadanych zdolności i zainteresowań, identyfikację potrzeb, ocenę posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w aspekcie wymogów rynku pracy. Celem spotkań jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.
b) poradnictwa psychologiczne w formie indywidualnych zajęć z uczestnikami Projektu, w ramach którego Wykonawca jest obowiązany do realizacji minimum następujących modułów:
- techniki radzenia sobie ze stresem (1h)
- problematyka stereotypów i dyskryminacji, rozwój kobiet i mężczyzn, rozwój osobisty(1h)
- kształtowanie poczucia własnej wartości (1h)
- motywacja do podejmowania aktywności zawodowej (1h)
- innych wynikających z indywidualnych potrzeb uczestnika Projektu
oraz

c) pośrednictwo pracy w formie indywidualnych zajęć z uczestnikami Projektu.
Wykonawca jest obowiązany w ramach konsultacji do wskazania metod aktywnego poszukiwania pracy, pomocy w skompletowaniu dokumentacji rekrutacyjnej i przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, oraz aktywnego wsparcia w procesie poszukiwania pracy zgodnej z kwalifikacjami i umiejętnościami.
2. Planowana liczba uczestników projektu to 30 osób. Ilość uczestników, z którymi Wykonawca przeprowadzi zajęcia będzie uzależniona od ilości zrekrutowanych do Projektu osób oraz możliwości czasowych i kadrowych wykonawcy. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości godzin udzielonego wsparcia potwierdzonej listami obecności.
Liczba godzin poszczególnych form wsparcia będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP i będzie na bieżąca uzgadniania z przedstawicielami Zamawiającego. Przewidywana średnia łączna liczba godzin na 1 osobę wynosić będzie 20 h
3. Zajęcia odbywać się będą na terenie woj. pomorskiego w salach zapewnionych przez Zamawiającego, w miejscach dogodnych dla uczestników projektu.
4. Zamawiający zapewni materiały piśmiennicze i papiernicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
5. Wykonawca jest obowiązany:
- zapewnić materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
- stworzyć dla każdego uczestnika Projektu Indywidualny Plan Działania (IPD),
- prowadzić listy potwierdzające obecność uczestników na zajęciach. Listy opatrzone własnoręcznym podpisem każdego z uczestników oraz IPD Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji całości zamówienia (od dnia ostatnich zajęć).
6. Wykonawca jest obowiązany oznaczać materiały wytwarzane w związku z realizacją zamówienia, w szczególności program zajęć i listy obecności zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.03.2020r. - realizacja przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Doradztwo zawodowe:
- posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe i lub studia podyplomowe/ kursy zawodowe z zakresu poradnictwa zawodowego
Doradztwo psychologiczne:
- posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe i lub studia podyplomowe/ kursy zawodowe z zakresu udzielania poradnictwa psychologicznego

Pośrednictwo pracy:
-posiadają magisterskie kierunkowe i lub studia podyplomowe/ kursy zawodowe potwierdzające wiedzę z zakresu świadczenia usług pośrednika pracy
2. Wykonawca wraz ze złożeniem oferty składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, np. curriculum vitae, ksero dyplomów, zaświadczeń, referencje

Wiedza i doświadczenie

Wymagane doświadczenie w zakresie:
Doradztwo zawodowe:
- posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego w min. 3 projektach finansowanych ze środków EFS.
Poradnictwo psychologiczne:
- posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług z zakresu indywidualnego doradztwa psychologicznego w min. 3 projektach finansowanych ze środków EFS
Pośrednictwo pracy:
-posiadają min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy pośrednika pracy w ramach projektów finansowanych z EFS

Dodatkowe warunki

Wykonawca wraz ze złożeniem oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł na numer konta: 89 1950 0001 2006 0226 2051 0002.
Wadium zostanie zwrócone na numer rachunku bankowego, z którego zostało opłacone po podpisaniu umowy z zwycięskim oferentem lub po terminie związania umową tj. 30 dni.
Wadium musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w ostatnim dniu składania ofert wyznaczonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie z Wykonawcą w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość ich dokonania w formie aneksu do umowy. Zakres wyżej wymienionych zmian może dotyczyć:
a) Okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) Ostatecznej ilości godzin do zrealizowania
c) Ostatecznej ilości Uczestników Projektu
d) Zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości określonej w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających doświadczenie, uprawnienia i referencje

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Kwalifikacje zawodowe 20%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 80%

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 80%.

Kryterium Kwalifikacje zawodowe będzie ocenione w następujący sposób:
- 10% zostanie przyznane za posiadanie 4 i więcej lat doświadczenia zawodowego
- 10% zostanie przyznane za posiadanie 1 i więcej kierunkowych kursów doszkalających o tematyce doradca zawodowy, pośrednik pracy, poradnictwo psychologiczne

Wykluczenia

1. Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są już zaangażowani zawodowo i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł przekroczy 276 godzin zegarowych miesięcznie w okresie realizacji zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIURO PROJEKTÓW EUROPEJSKICH WOJCIECH MIŁOSZ

Adres

Rumska 3c/12

81-074 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

587135362

NIP

5871003429

Tytuł projektu

Kariera zaczyna się po trzydziestce!

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0015/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego, w związku z czym podmiotem Zamawiającym:
- poradnictwo psychologiczne jest Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne - partner Projektu.
-poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego- partner Projektu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent: Pewna Przyszłość Ewa Skotarek al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64-920 Piła
Data wpłynięcia oferty: 20.01.2020r.
Cena:
- za godzinę poradnictwa zawodowego: 75,00 zł słownie: siedemdziesiąt pięć złotych, zero groszy
- za godzinę poradnictwa psychologicznego: 95,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy
- za godzinę pośrednictwa pracy: 57,00 zł słownie pięćdziesiąt siedem złotych, zero groszy
Liczba wyświetleń: 187