Strona główna
Logo unii europejskiej

Część A inwestycji Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA: Stan surowy budynku B2 wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1227087

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja z dnia 17.01.2020 r. - Termin wizji lokalnej wyznaczono na dzień: 04.02.2020 r. o godz. 10:30
Aktualizacja z dnia 03.02.2020 r. - dodano plik do sekcji "Pytania i wyjaśnienia"
Aktualizacja z dnia 05.02.2020 r. - dodano plik do sekcji "Pytania i wyjaśnienia" oraz informację z wizji lokalnej na terenie inwestycji
Aktualizacja z dnia 10.02.2020 r. - dodano plik do sekcji "Pytania i wyjaśnienia"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce:
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
INVICTA Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
INVICTA Gdański Park Naukowo- Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3
80-172 GDAŃSK


2. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 3 B2 INV IN/2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: "3 B2 INV IN/2020 Budowa Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie Budynek B2 – stan surowy wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami”
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „ Nr: 3 B2 INV IN/2020 Budowa Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie Część A - Budynek B2 – stan surowy wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-195 -404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A inwestycji - Kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych stanu surowego budynku B2 (stanowiącego część Centrum Badawczo-Rozwojowego) wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz instalacjami niezbędnymi do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Projektem Wykonawczym („Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie. Budynek B2). Projekt wykonawczy. Budynek B2 Centrum Badawczo-Rozwojowego - Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka, jednostka projektowa: FAAB Architektura Białobrzeski Figurski, 10-01-2019), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest uzyskanie przez Zamawiającego od Oferentów ofert, ze wskazaniem proponowanej wysokości wynagrodzenia i terminów kompleksowego wykonania całości robót budowlanych dla budowy opisanego wyżej Budynku 2 („ Zadanie”), a następnie wybranie najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Część A inwestycji - Kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych stanu surowego budynku B2 (stanowiącego część Centrum Badawczo-Rozwojowego) wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz instalacjami niezbędnymi do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Projektem Wykonawczym („Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie. Budynek B2). Projekt wykonawczy. Budynek B2 Centrum Badawczo-Rozwojowego - Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka, jednostka projektowa: FAAB Architektura Białobrzeski Figurski, 10-01-2019), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres robót budowlanych i usług objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie obudowy wykopu wraz z jego skutecznym odwodnieniem, wykonanie wykopu z wywozem i utylizacją urobku,
• wykonanie wymiany gruntu pod częścią płyty fundamentowej,
• wykonanie robót budowlanych konstrukcji żelbetowych monolitycznych: m.in. fundamentów, ścian i stropów,
• wykonanie odprowadzenia wód z odwodnianego wykopu,
• wykonanie robót konstrukcji stalowej łącznika wraz z opracowaniem projektów warsztatowych między budynkami B2 oraz B1 nie później niż do 28/07/2020 r.,
• wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych do poziomu + 4,50 m.n.p.m,
• wykonanie zasypu ścian fundamentowych do poziomu warstw podbudowy układu drogowego,
• wykonanie instalacji sanitarnych w płycie fundamentowej wraz z podejściami,
• wykonanie instalacji uziemiającej wraz z rozprowadzeniem w elementach żelbetowych budynku do poziomu stropodachu,
• zapewnienie wydzielenia terenu budowy za pomocą ogrodzenia pełnego,
• zapewnienie oświetlenia budowy, ochrony terenu, dostawy mediów, wywozu i utylizacji odpadów,
• wykonanie całej niezbędnej infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotu Zamówienia,
• zapewnienie transportu pionowego oraz poziomego,
• wykonanie wszystkie niezbędnych prac pomocniczych koniecznych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia,
• wykonanie I etapu prac polegającego na przekazaniu kondygnacji -1 oraz kondygnacji 0 wraz ze stropem nad poziomem 0,00 w terminie do 01/06/2020.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod główny CPV:
4500000-7 Roboty budowlane
Kod dodatkowy CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45330000-9 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
Kod główny CPV:
44000000 – 0 Konstrukcje i materiały budowlane – wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Kod dodatkowy CPV:
44212400 – 3 Ścianki palowe

Harmonogram realizacji zamówienia

zakończenia prac I etapu w terminie do 01/06/2020 oraz zrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej do dnia 15/09/2020, z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania Zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny i wyboru Oferty, a proponowany okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki Oferent skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia jest deklarowany przez Oferenta w składanej Ofercie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci:

1) wobec których nie zachodzi żadna z okoliczności, skutkujących wykluczeniem Oferenta z Postępowania Ofertowego,
to jest Oferenci:
a) którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
(i) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
(ii) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
(iii) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
(iv) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne, sanacyjne, ani nie został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania, nie została podjęta uchwała/decyzja o rozwiązaniu Oferenta, nie została otwarta jego likwidacja;
c) którzy nie posiadają zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
d) przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne

Wiedza i doświadczenie

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, zapewniające należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia-dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent posiada wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, zapewniające należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.

Oferenci, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia niniejszej Oferty, zrealizował co najmniej 3 umowy o roboty budowlane, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj. wykonał kompleksowe roboty budowlane, obejmujące roboty ogólno–budowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne), montażowe, o wartości całego zadania min. 3 000.000,00 zł brutto wraz z załączonymi do oświadczenia referencjami udzielonymi przez zamawiających/inwestorów;

Potencjał techniczny

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolność zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz z zapewnieniem ich obsługi oraz zasobów materiałowych) i finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia - dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent dysponuje potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolność zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz zapewnieniem ich obsługi oraz środków materiałowych) i finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym (zdolność dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrą, w tym osobą kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń, kierowników robót branżowych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz osób nadzorujących prace budowlane) zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia- dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie, że Oferent dysponuje potencjałem kadrowym (zdolność dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrą, w tym osobą kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń, kierowników robót branżowych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz osób nadzorujących prace budowlane) zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych na wartość nie mniejszą niż 3 000 000 zł -dla wykazania warunków dostarczą oświadczenie i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych robót, materiałów, urządzeń do wbudowania, obejmującą wszystkich podwykonawców, z pomocą których Oferent będzie realizował Umowę - na pełną wartość Zamówienia, w każdym razie na kwotę nie niższą niż 3 000 000 zł, która będzie miała zachowaną ciągłość (lub będzie odnawiana) przez cały okres obowiązywania Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji;

Dodatkowe warunki

O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym i załączoną do niego dokumentacją oraz o uzyskaniu
i powzięciu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia Oferty;
b) złożą oświadczenie o gotowości do zawarcia z Zamawiającym umowy o roboty budowalne dla realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem tej Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4, przedstawionym przez Zamawiającego w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników Postępowania, w tym potwierdzą, że zapoznali się ze wzorem Umowy o Roboty Budowalne i akceptują ten wzór bez zastrzeżeń;
c) złożą oświadczenie o gotowości dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w niniejszym Zapytaniu zabezpieczeń należytego wykonania Umowy o Roboty Budowlane oraz udzielenia gwarancji i rękojmi co do jakości wykonanych robót na wskazanych w Zapytaniu zasadach i na podane w Zapytaniu okresy,
d) złożą oświadczenie o zaakceptowaniu w Umowie o Roboty Budowlane 30-dniowego terminu płatności faktur liczonego
od daty ich doręczenia,
e) złożą oświadczenie o tym, że Oferent gwarantuje zrealizowanie prac I etapu (polegającego na przekazaniu kondygnacji -1 oraz kondygnacji 0 wraz ze stropem nad poziomem 0,00 ) w terminie do 01/06/2020 oraz zrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej do dnia 15/09/2020, z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania Zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny i wyboru Oferty, a proponowany okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki Oferent skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia jest deklarowany przez Oferenta w składanej Ofercie.
f) złożą Ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania wypełniając prawidłowo Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, w tym złożą wszystkie wymagane treścią Formularza Ofertowego oświadczenia, w szczególności potwierdzą i zagwarantują, iż wykonają Przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami zawartej z Zamawiającym Umowy o Roboty Budowalne, zgodnie z Projektem Wykonawczym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian do tego Projektu wprowadzonych w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia i z uwzględnieniem dokonanych z Zamawiającym uzgodnień), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.


Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załączników nr 3 i 4 do zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osobę umocowaną do złożenia podpisu w imieniu Oferenta i odesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: invicta@invicta.pl, każdorazowo z dopiskiem „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 3 B2 INV IN/2020”. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy odesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o., ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
Adres do korespondencji:
INVICTA
GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. TRZY LIPY 3
80-172 GDAŃSK
Opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane z dopiskiem „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 3 B2 INV IN/2020”, na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający udostępni Oferentowi Załączniki nr 3 i 4 w ciągu 2 dni roboczych w wersji elektronicznej.

Pełna treść warunków w załączniku - Zapytanie Ofertowe

Warunki zmiany umowy

W uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy albo gdy wykonanie przez Strony zobowiązań z Umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy. Zmiana umowy w zakresie Przedmiotu Zamówienia i wynagrodzenia może wynikać ze zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zapytania.
Zamawiający przewiduje możliwość prac dodatkowych, których wartość nie przekroczy wartości 50% dotychczasowego zamówienia i których nie można było wcześniej przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności - Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załączników nr 3 i 4 do zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty -złożą Ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania wypełniając prawidłowo Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, w tym złożą wszystkie wymagane treścią Formularza Ofertowego oświadczenia, w szczególności potwierdzą i zagwarantują, iż wykonają Przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami zawartej z Zamawiającym Umowy o Roboty Budowlane, zgodnie z Projektem Wykonawczym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian do tego Projektu wprowadzonych w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia i z uwzględnieniem dokonanych z Zamawiającym uzgodnień), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 - Umowa o roboty budowlane - zaakceptują wzór Umowy o roboty budowlane stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny (punktacji):
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena łączna brutto ( C ) - 85 % ogólnej liczby punktów

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

c min
C = ---------------- x 85
c bad

gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie
c min – cena brutto minimalna (z oferty zawierającej najniższą cenę)
c bad – cena brutto z oferty badanej

Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( C ) wynosi 85 pkt.

b) termin wykonania (T) – 10 % ogólnej liczby punktów

Do ustalenia punktacji brany będzie pod uwagę termin realizacji całości Przedmiotu Zamówienia zadeklarowany w ofercie przez danego Oferenta, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt.3.1 2) lit. j) Zapytania Ofertowego - 15/09/2020.
Liczba punktów za kryterium „Termin wykonania” zostanie przyznana za zaoferowanie krótszego niż wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia, tj. krótszego niż do dnia 15/09/2020. W Ofercie, Oferent podaje okres (wyrażony w pełnych tygodniach), o jaki skróci wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania Zamówienia. Niepodanie żadnego okresu skutkować będzie uznaniem, że Oferent oferuje wykonanie Zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 15/09/2020 r. oraz przyznaniem 0 pkt.
W kryterium „Termin wykonania” Oferent może otrzymać punkty w następujący sposób:
• 0 pkt. – jeżeli Oferent nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji Zamówienia (tj. zaoferuje wykonanie Zamówienia w wymaganym terminie do dnia 15/09/2020 r.)
• 1 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 tydzień
• 2 pkt. - jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 2 tygodnie
• 3 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 3 tygodnie
• 4 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie
• 5 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 5 tygodni
• 6 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 6 tygodni
• 7 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 7 tygodni
• 8 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 8 tygodni
• 9 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 9 tygodni
• 10 pkt. – jeżeli Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 tygodni lub więcej

Oferowane skrócenie terminu realizacji Zamówienia należy podać w pełnych tygodniach, liczbą całkowitą (np. 4). Jeśli Oferent poda oferowane skrócenie terminu wykonania Zamówienia w innej jednostce czasu aniżeli wykonana (np. dzień, miesiąc), Zamawiający przeliczy zaoferowany termin na pełne tygodnie (7dni = tydzień, 1 m-c = 4 tygodnie) i otrzymaną wielkość zaokrągli do pełnych tygodni w dół.
Gdy Oferent zaoferuje skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia o więcej niż 10 tygodni otrzyma 10 punktów, jednak będzie związany zaoferowanym skróceniem terminu realizacji Zamówienia.
Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( T ) wynosi 10 pkt.

c) okres gwarancji (G) – 5 % ogólnej liczby punktów

Do ustalenia odpowiedniej punktacji brany będzie pod uwagę łączny okres gwarancji, wskazany w danej ofercie przez Oferenta w zakresie robót objętych przedmiotem Zamówienia , przy czym okres ten nie może być krótszy niż wskazany
w punkcie 3.3. 10) ii), tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

g bad
G = ---------------- x 5
g max

gdzie: G - liczba punktów przyznana ofercie
g max – łączny okres gwarancji liczony w miesiącach (z oferty zawierającej najdłuższy okres gwarancji)
g bad – łączny okres gwarancji liczony w miesiącach, określony przez Oferenta

Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( G ) wynosi 5 pkt.


2. Wynik (S)

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

S = C + T + G

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, której zgodnie z podanymi wyżej kryteriami przyznana zostanie najwyższa liczba punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) nie spełniające kryteriów określonych w niniejszym Zapytaniu;
b) których założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawierające rażąco niską cenę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INVICTA SP. Z O.O.

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585858810

NIP

5851391084

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo - Rozwojowego INVICTA – Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0254/17-00
Liczba wyświetleń: 194