Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 12/DOT-01/2020 - elementy molibdenowe

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1227070

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów molibdenowych w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa elementów molibdenowych w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Element molibdenowy o wymiarach i parametrach zgodnych z rysunkiem technicznym nr 11-3044-0001-00106 – 5szt
2. Element molibdenowy o wymiarach i parametrach zgodnych z rysunkiem technicznym nr 11-3044-0001-00105 – 5szt

Zamawiający udostępni dokumentację techniczną wg której zamawiane elementy zostaną przez oferenta wykonane. Przedmiotowa dokumentacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i służyć może jedynie w celach ofertowych dotyczących tego zapytania.

Kod CPV

14600000-7

Nazwa kodu CPV

Rudy i stopy metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do końca dnia 2020-02-14
Termin dostawy: do 2020-02-28

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu. Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów:

1. Cena (P)- waga kryterium 100%


P=Cmin/Cbad x 100

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanejPrzyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).

Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

• Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona.
• Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00
Liczba wyświetleń: 77