Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/ŚLĄSKIE/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227051

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: zapytania.slaskie@far.org.pl
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.slaskie@far.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Stankiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500 293 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/ŚLĄSKIE/2020
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym– konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (pkt 6.5.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 1 Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Grupowe wsparcie psychologiczne będzie świadczone dla 10 Uczestników/czek Warsztatu Specjalistycznego (WS) w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020r.
Godzina grupowego wsparcia psychologicznego wynosi 60 minut.
Grupy będą miały udzielane grupowe wsparcie psychologiczne naprzemiennie. W godzinach porannych pierwsza grupa, w godzinach popołudniowych druga grupa.
Na warsztacie łączny czas udzielonego grupowego wsparcia psychologicznego dla obu grup wynosi 37 godziny.
Warsztat Specjalistyczny odbywać się będzie na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie śląskim. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowaną realizacją usługi. Wykonawca ma zapewnione przez Zamawiającego zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu realizacji grupowego wsparcia. Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Warsztat Specjalistyczny 23.02.2020-28.02.2020r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VII w oparciu o poniższe kryteria:
1.Cena za 1 godzinę brutto brutto – 90%,
2.Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10%.

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):
cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej
cena ofertowa brutto brutto(C) = ____________________________________________ x 90 pkt.
cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 5 lat – otrzyma 5 pkt.
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 100 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 5 lat – otrzyma 10 pkt.
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie- 10 pkt. Punkty nie podlegają sumowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.
Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.
3. W przypadku zgłoszenia przez podmioty wymienione w pkt VII ustęp 1, oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na psychologa, świadczącego grupowe wsparcie psychologiczne, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w organizacji grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia psychologicznego, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia psychologicznego.
4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - II edycja

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0462/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:
Ewa Troć Bolesławiec ul. Brzoskwiniowa 13, 76-251 Kobylnica, NIP 839 188 92 45 REGON:320980290; data wpłynięcia: 23.01.2020; Cena ofertowa brutto: 2664,00 zł
Liczba wyświetleń: 184