Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup kompletu ciągarek - Typ I - 2 szt.

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1227032

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2020r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Łąka 260 E, 36-004 Łąka lub elektronicznie na adres e-mail: Mariusz.Skora@solvera.pl
i Julianna.Pozniak@solvera.pl .
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Mariusz Skóra, tel: +48 17 7856 148 email: Mariusz.Skora@solvera.pl
oraz Julianna Poźniak, tel: +48 17 7856 220 email: Julianna.Pozniak@solvera.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
6. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy Mariusz.Skora@solvera.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Mariusz.Skora@solvera.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Skóra, Julianna Poźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 7856 148, +48 17 7856 220

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup kompletu ciągarek – Typ I - 2szt.

Minimalne parametry:
• Redukcja średnicy w jednym ciągu 5-12%
• System in line z prasą do produkcji elementów złącznych
• Średnica bębna – min. 500 mm
• Moc – min. 5,5 Kw
• Wydajność min. 660 szt. wyrobów / min (2,0 – 15 m/min)
• Średnica walcówki przed ciągnieniem min 7.0 mm (Rm= min 550 MPa)
• Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
4. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup kompletu ciągarek – Typ I - 2szt.

Minimalne parametry:
• Redukcja średnicy w jednym ciągu 5-12%
• System in line z prasą do produkcji elementów złącznych
• Średnica bębna – min. 500 mm
• Moc – min. 5,5 Kw
• Wydajność min. 660 szt. wyrobów / min (2,0 – 15 m/min)
• Średnica walcówki przed ciągnieniem min 7.0 mm (Rm= min 550 MPa)
• Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.
3. Miejsce realizacji zamówienia: 36-004 Łąka, Łąka 260 E

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 36 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

36-004 Łąka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

17 78 56 100

Fax

17 78 56 116

NIP

5170282359

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0040/18-01
Liczba wyświetleń: 88