Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6a/POIR322 na dostawę oprzyrządowania do prasy krawędziowej

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1227029

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- za pośrednictwem poczty, kuriera lub
- złożona osobiście na adres:
Vogi Bartłomiej Bąk
147c Świlcza 36-072

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem
„OFERTA do Zapytania Ofertowego nr 6a/POIR322.
Nie otwierać przed 14.02.2020 godz. 10:00 ”
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 14.02.2020 do godziny 9:00.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.02.2020 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Bąk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 600 385 881

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2. Nazwa zamówienia:
Dostawa oprzyrządowania do prasy krawędziowej, na który składa się zestaw narzędzi do prasy krawędziowej do wykonania profilu do osłony krawędzi oraz zestaw narzędzi do gięcia rynienek ze stali nierdzewnej.
Kod CPV: 42674000-1 – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi niniejsza tabela z parametrami:

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA
ZESTAW NARZĘDZI DO PRASY KRAWĘDZIOWEJ DO WYKONYWANIA PROFILU DO OSŁONY KRAWĘDZI
(Wykorzystywane do wykonania profilu z blachy nierdzewnej 1.4301 do osłony krawędzi odpływu)
Stemple o długości 2000mm zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 1: TAK
Matryce z listwą wyrzutnikową napędzaną sprężynami o długości 2000mm1 zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 1a : TAK
Profil wykonany z blachy nierdzewnej 1.4301 do osłony krawędzi odpływu o wymiarach zgodnych
z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku 1b (dopuszczalne odchyłki wymiarowe wykonanego profilu +/- 0,1mm): TAK
Części robocze w narzędziach hartowane : TAK

ZESTAW NARZĘDZI DO GIĘCIA RYNIENEK ZE STALI NIERDZEWNEJ
(Wykorzystywany do gięcia rynienek ze stali nierdzewnej)
Stemple o długości 1250mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 2: TAK
Stempel o długości 2920mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 3: TAK
Matryca o długości 2920mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 4: TAK
Części robocze w narzędziach hartowane: TAK

4. Ocena spełniania wymagań będzie wykonana metodą spełnia/nie spełnia. Wymagane jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. W przypadku niespełniania choćby jednego parametru, oferta będzie odrzucona

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Świlcza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Vogi Bartłomiej Bąk zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (numer projektu POIR.03.02.02-00-1743/19).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2. Nazwa zamówienia:
Dostawa oprzyrządowania do prasy krawędziowej, na który składa się zestaw narzędzi do prasy krawędziowej do wykonania profilu do osłony krawędzi oraz zestaw narzędzi do gięcia rynienek ze stali nierdzewnej.
Kod CPV: 42674000-1 – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi niniejsza tabela z parametrami:

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA
ZESTAW NARZĘDZI DO PRASY KRAWĘDZIOWEJ DO WYKONYWANIA PROFILU DO OSŁONY KRAWĘDZI
(Wykorzystywane do wykonania profilu z blachy nierdzewnej 1.4301 do osłony krawędzi odpływu)
Stemple o długości 2000mm zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 1: TAK
Matryce z listwą wyrzutnikową napędzaną sprężynami o długości 2000mm1 zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 1a : TAK
Profil wykonany z blachy nierdzewnej 1.4301 do osłony krawędzi odpływu o wymiarach zgodnych
z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku 1b (dopuszczalne odchyłki wymiarowe wykonanego profilu +/- 0,1mm): TAK
Części robocze w narzędziach hartowane : TAK

ZESTAW NARZĘDZI DO GIĘCIA RYNIENEK ZE STALI NIERDZEWNEJ
(Wykorzystywany do gięcia rynienek ze stali nierdzewnej)
Stemple o długości 1250mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 2: TAK
Stempel o długości 2920mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 3: TAK
Matryca o długości 2920mm1 o kształcie i wymiarach zgodnych z załączonym przez Zamawiającego schematem przedstawionym na rysunku nr 4: TAK
Części robocze w narzędziach hartowane: TAK

4. Ocena spełniania wymagań będzie wykonana metodą spełnia/nie spełnia. Wymagane jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. W przypadku niespełniania choćby jednego parametru, oferta będzie odrzucona

Kod CPV

42674000-1

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy lub Zamówienia:
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 10 tygodni od rozpoczęcia.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;

Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń podpisanych wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.2 dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia;

Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń podpisanych wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń podpisanych wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
f) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wypełniony załącznik Oświadczenie o braku powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4. Wypełniony załącznik Parametry oferowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
5. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz terminu realizacji.
2. Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena =(Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej) x 70

Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 70 punktów.

UWAGA: W przypadku ofert w walucie innej niż PLN Zamawiający na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej dokona przeliczenia ceny oferty na PLN według średniego kursu NBP z dnia w którym upływa termin składania ofert.

3. W kryterium II. Termin realizacji oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia do 3 tygodni = 30 punktów
b) Czas realizacji zamówienia od 4 do 5 tygodni = 20 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia od 6 do 7 tygodni = 10 punktów;
d) Czas realizacji zamówienia od 8 do 10 tygodni = 0 punktów (10 tygodni to maksymalny wymagany czas realizacji zamówienia)
Zamawiający wymaga, aby okres realizacji podawać w pełnych tygodniach
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu realizacji lub zaproponowany termin będzie dłuższy niż 10 tygodni – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium termin realizacji wynosi 30 punktów.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VOGI BARTŁOMIEJ BĄK

Adres

36-072 Świlcza

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

600385881

NIP

5170247050

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1743/19-00
Liczba wyświetleń: 105