Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/S/WS/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227022

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: zapytania.slaskie@far.org.pl
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.slaskie@far.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Stankiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500 293 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla personelu merytorycznego i uczestników oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych na WS organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/S/WS/2020
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ
Dla personelu merytorycznego i uczestników Warsztatu Specjalistycznego (zwanym dalej WS), organizowanym w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”, realizowanego w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski na podstawie umowy z dnia 27.12.2017 oraz aneksu z dnia 03.10.2018, dla którego umowa o dofinansowanie została zawarta z Województwem Śląskim–Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach (nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0462/17 dnia 04.04.2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla personelu merytorycznego i uczestników oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych na WS organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Warsztat Specjalistyczny w terminie: 23.02.2020-28.02.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 70 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.
3. klauzula „społeczna” – 15%
SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 70 pkt.
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.
W zakresie wykazania posiadania doświadczenia ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, tj. których przedmiotem było świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych, usługi świadczone były przez okres co najmniej 6 dni oraz na rzecz co najmniej 10 osób.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami. Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

3. W przypadku wykazania w Wykazie czterech i więcej usług, do obliczenia kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko trzy pierwsze, spełniające wymogi punktacji, usługi.

4. Kryterium nr 3 – klauzula „społeczna”(E)
W kryterium nr 3 można uzyskać 15 pkt.
Za spełnienie klauzuli społecznej i przyznanie punktów mogą ubiegać się podmioty, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych zgodnie z art.22 ust. 2 ustawy Pzp tj:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. , 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz.777 i 935);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz.60);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)
lub art. 29 ust 4 ustawy Pzp w związku z realizacja zamówienia zatrudniają osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu oferty w części III pkt.18

5. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D +E
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy
E - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 3 – oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu oferty w części III pkt. 18;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - II edycja

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0462/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp.z o o. ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła, NIP: 548 267 01 89, REGON: 362106761; data wpłynięcia: 23.01.2020; łączna cena brutto: 13 158,00 zł
Liczba wyświetleń: 95