Strona główna
Logo unii europejskiej

Najem powierzchni laboratoryjnej do realizacji zadań na potrzeby projektu B+R realizowanego przez Chitone sp. z o.o.

Data publikacji: 14.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226966

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w postaci załącznika nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w biurze Zamawiającego (CHITONE Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3B/1.23.1B, 80-172 Gdańsk), osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej. Oferta złożona w biurze Zamawiającego musi zostać dostarczona w zamkniętej kopercie.
Oferty można składać do dnia 24.01.2020 r., liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty pod ww. adres Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Gabriela Bajger-Nowak Uwaga: kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15.00 na numer podany poniżej.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

518667681

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem powierzchni laboratoryjnej (min. 300 m², ale nie więcej, niż 350 m²)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Lębork, Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest najem powierzchni laboratoryjnej (min. 300 m², ale nie więcej, niż 350 m²) do realizacji zadań na potrzeby projektu B+R realizowanego przez Chitone sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem powierzchni laboratoryjnej (min. 300 m2, ale nie więcej, niż 350 m2) do realizacji zadań na potrzeby projektu B+R realizowanego przez Chitone sp. z o.o.
Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
- powierzchnia laboratoryjna powinna umożliwiać prowadzenie procesów wytwórczych prototypów produktów kosmetycznych zgodnie z wymogami obowiązującymi dla procesu wytwarzania produktów kosmetycznych na terenie Unii Europejskiej, w tym powinna być zgodna z zaleceniami określonymi wg. Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP),
- całkowita powierzchnia obiektu powinna mieć min. 300 m², ale nie więcej, niż 350 m² (do oferty należy dołączyć przekroje i rzuty pomieszczeń); w obrębie obiektu musi znajdować się wydzielona strefa pomieszczeń produkcyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 250 m² i wysokości min. 3,5 m, składająca się z jednego głównego pomieszczenia o powierzchni min. 200 m² oraz wydzielonej powierzchni magazynowej, a także strefa pomieszczeń pomocniczych obejmująca co najmniej następujące pomieszczenia: pomieszczenie socjalne, szatnie, wc, prysznic, śluzę pomiędzy strefą produkcyjną a strefą pomieszczeń pomocniczych,
- główne pomieszczenie w strefie pomieszczeń produkcyjnych musi mieć minimalną szerokość 10 m,
- obiekt musi posiadać w strefie produkcyjnej przynajmniej jedną bramę wjazdową o wysokości co najmniej 3 m oraz szerokości co najmniej 3,5 m,
- wjazd do obiektu z poziomu placu manewrowego bez ramp wyładowczych,
- plac manewrowy przed halą,
- kategoria ruchu dróg dojazdowych do obiektu najmu musi wynosić co najmniej KR3,
- obiekt powinien być wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami dla planowanej działalności w obrębie obiektu,
- obiekt powinien mieć zapewnioną wymianę powietrza zgodne z obowiązującymi normami dla planowanej działalności w obrębie obiektu,
- obiekt powinien posiadać dostęp bezpośredni do energii elektrycznej: strefa pomieszczeń produkcyjnych przyłącze energetyczne 400VAC moc minimum 50 kW oraz przyłącze energetyczne 230VAC moc max. 5 kW, strefa pomieszczeń pomocniczych przyłącze energetyczne 230VAC moc max. 5 kW,
- obiekt powinien być wyposażony w instalację wody pitnej z przyłączami zarówno w strefie pomieszczeń produkcyjnych jak i w strefie pomieszczeń pomocniczych,
- obiekt powinien mieć zapewniony dostęp do miejsc parkingowych w bezpośredniej bliskości; minimum 4 miejsca parkingowe,
- obiekt musi być ogrodzony,
- obiekt ogrzewany,
- obiekt powinien być położony na terenie gminy Lębork lub gminy miasta Gdańsk.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na okres co najmniej od 01.03.2020 do 31.05.2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Oferent musi zagwarantować, że wynajmowana powierzchnia posiada czynne media tj. przyłącze elektryczne wraz ze sprawną instalacją elektryczną, instalację p. poż., posiada lub jest w stanie wykazać możliwość bezproblemowego podłączenia infrastruktury internetowej do sieci Internet lub istnieje przyłącze doprowadzające Internet. Wymagany jest dostęp do zaplecza socjalnego, w tym do toalety i umywalki. Warunkiem koniecznym jest udostępnienie przez Oferenta dostępu do wszystkich wejść do wynajmowanej powierzchni.
Wynajmowane powierzchnie muszą być w stanie technicznym umożliwiającym prowadzenie prac badawczo rozwojowych zgodnych z obowiązującymi normami dla planowanej działalności w obrębie obiektu.
Oferent potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia, nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Oferent potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 3.

Dodatkowe warunki

1. Oferta winna być złożona w walucie PLN w wartości netto oraz zgodnie z wzorem załącznika nr 1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
Zaproponowana przez Oferenta cena powinna być podana jako stawka całkowitego kosztu najmu (czynszu) ponoszonego przez Zamawiającego w przeliczeniu za 1 m² obiektu najmowanego – wyrażona w PLN wartością netto. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z korzystaniem z obiektu przez Zamawiającego (Najemcę), z wyłączeniem kosztów zmiennych obejmujących zużycie mediów tj. kosztu energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania. Oferent prezentuje cenę w jednolitej stawce za 1m² podając przy tym powierzchnię oferowanego obiektu w m² . Zamawiającego, poza ceną, z tytułu korzystania z obiektu (czynszu) nie obciążają żadne inne dodatkowe opłaty na rzecz Oferenta. Postanowienie to nie uchyla ciążących na Zamawiającym obowiązków najemcy związanych z utrzymaniem obiektu w należytym stanie. Podana stawka ceny jest stawką stałą przez cały okres trwania najmu i nie może przekraczać łącznie kwoty 15 000 PLN /miesiąc netto dla obiektu najmowanego.
2. Oferta wraz załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty materiały (rysunek techniczny oferowanego obiektu z rozmieszczeniem pomieszczeń, itp.)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania zakupowego, jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego w przypadku:
a) cofnięcia lub ograniczenia otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania na wykonanie Projektu przywołanego w treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) zaistnienia przesłanki do zgłoszenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub gdy wniosek taki zostanie złożony;
c) utraty przez najmowany obiekt minimalnych wymagań, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i braku przywrócenia właściwego stanu przez Wykonawcę – pomimo stosownego wezwania ze strony Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (RODO)
4. Dokumenty, o których mowa w pkt „Dodatkowe warunki” ppkt 5
5. Dokumenty rejestracyjne Firmy: NIP, Regon, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (koszt netto wynajmu hali za 1m² za jeden miesiąc z wyłączeniem kosztów zmiennych obejmujących zużycie mediów tj. kosztu energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania) – 70%
2. Lokalizacja (w kilometrach, odległość liczona od miejsca siedziby zamawiającego (w Lęborku) lub od miejsca biura zamawiającego w Gdańsku (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) do miejsca usytuowania oferowanego obiektu) – 30%
Obliczona na podstawie wzoru:
On=Cn+Ln
Gdzie:
On – suma punktów uzyskana przez Oferenta „n”
Cn – liczba punktów uzyskana przez Oferenta „n” w kryterium „Cena”
Ln – liczba punktów uzyskana przez Oferenta „n” w kryterium „Lokalizacja”
Oceny poszczególnych kryteriów będą dokonywane według następujących zasad:
1. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cn= (Cmin/Cn) · 70,
gdzie:
Cn – liczba punktów dla oferty nr „n” w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena całkowita netto za 1 m2/miesiąc z cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów
Cn - cena netto oferty nr „n”
2. Liczba punktów w kryterium „Lokalizacja” będzie przyznawana według poniższego zestawienia

30 pkt – odległość do 10 km włącznie od siedziby zamawiającego w Lęborku
15 pkt – odległość do 10 km włącznie od biura zamawiającego w Gdańsku (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) lub odległość 10 do 20 km włącznie od siedziby zamawiającego w Lęborku
0 pkt – odległość 10 do 20 km włącznie od biura zamawiającego w Gdańsku (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) lub odległość powyżej 20 km od siedziby zamawiającego w Lęborku
Ocena odległości zostanie dokonana na podstawie najkrótszej trasy pomiędzy:
1. siedzibą Zamawiającego (ul. Pionierów 15, 84-300 Lębork) a adresem oferowanego obiektu lub
2. biurem Zamawiającego (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) a adresem oferowanego obiektu.
Sprawdzenie odległości nastąpi przy użyciu aplikacji ze strony https://www.google.pl/maps.

Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z powyższego wzoru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji lokalnej w celu potwierdzenia spełnienia warunków u Oferenta, który zgromadził najwyższa liczbę punktów, w przypadku stwierdzenia niespełnienia jakiegoś warunku z opisu oferty oferta ulega odrzuceniu, a wygrywa następna oferta z największą liczbą punktów.
W przypadku, gdy oferty dwóch lub więcej oferentów otrzymają w wyniku oceny taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena.

Wykluczenia

1. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia". Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHITONE SP. Z O.O.

Adres

Pionierów 15

84-300 Lębork

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

+48668425868

NIP

8411724198

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowych dermokosmetyków do higieny osobistej, opartych na Hydrożelu Chitozanu.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0013/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 86