Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226924

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

30.01.2020r. Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w opisie przedmiotu zamówienia częściowego nr II "Obsługa platform – konsultant ds. merytorycznych i technicznych obsługi platformy oraz pomocy przy realizacji szkoleń." Zmiana dotyczy ilości godzin przewidzianych na konsultanta, a ich prawidłowa ilość to 1120 godzin - w terminie realizacji szkoleń opisanych w niniejszej części zamówienia.
Powyższa zmiana powoduje konieczność wymiany załączników do ogłoszenia, które zostają zastąpione zaktualizowanymi wersjami: Zapytania ofertowego z załącznikami w wersji edytowalnej oraz OPZ.
Dodatkowo zmienia się termin składania ofert na dzień 14.02.2020 r.

20.01.2020 r. Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w opisie przedmiotu zamówienia częściowego nr II "Obsługa platform – konsultant ds. merytorycznych i technicznych obsługi platformy oraz pomocy przy realizacji szkoleń." Zmiana dotyczy ilości godzin przewidzianych na konsultanta, a ich prawidłowa ilość to 3752 godzin - w terminie realizacji szkoleń opisanych w niniejszej części zamówienia.
Powyższa zmiana powoduje konieczność wymiany załączników do ogłoszenia, które zostają zastąpione zaktualizowanymi wersjami: Zapytania ofertowego z załącznikami w wersji edytowalnej oraz OPZ.

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” na adres: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
lub
b) przesyła w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@ziph.pl

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub postać elektroniczna podpisana podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@ziph.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Owczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 739 03 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 Zadań częściowych:
Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.
Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy.
Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Zamówienie częściowe nr IV: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Zamówienie częściowe nr V: System sprawozdawczości staży i praktyk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: wschowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizowane działania ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, między innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.
W ramach zamówienia:
Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej platformie z kodami dostępu dla każdego z 54 uczniów.
Wypracowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia w formie szkolenia 1/1 – 5h/1os. dla 35 osób, łącznie 175 h z doradcą zawodowym/psychologiem/coachem.

Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy.
W ramach zamówienia:
Szkolenie – Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy – 12h/osobę – 57 osób.
Szkolenie – Umiejętności przedsiębiorcze - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy - 24 h/osobę – 65 osoby.
Szkolenie – Profesjonalna rekrutacja - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy – 16 h/osobę – 66 osób.
Szkolenie – Trening kreatywności i innowacyjności - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy – 12 h/osobę – 35 osoby.
Szkolenie – Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy – 16 h/osobę – 77 osób.
Szkolenie – Etyka pracy - szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy – 15 h/osobę - 67 osób.
Obsługa platform – konsultant ds. merytorycznych i technicznych obsługi platformy oraz pomocy przy realizacji szkoleń. Celem pracy konsultanta jest wsparcie ucznia przy pracy indywidualnej lub grupowej, polegające na poprowadzeniu ucznia w trakcie szkoleń, wypracowanie rozwiązań, pomoc przy zadaniach, ćwiczeniach, analizie przypadków. 134 godzin – w terminie realizacji szkoleń opisanych w niniejszej części zamówienia.

Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Kurs: MCSA Windows Server 2016 – 2 os. - 128 godzin
Kurs spawacza metodą MIG/MAG/TIG – 5 osób – 145 godzin, w tym 25 godzin teorii, 120 godzin praktyki.
Kurs: Operator wózków widłowych – 33 osób (3 gr. x 11 os.) – 50 godzin.
Szkolenie: Czas pracy kierowców – 2 osoby – 24 godziny.
Kurs carvingu – 8 osób x 12 godzin.
Kurs: Obsługa kasy fiskalnej – 34 osób (3 grupy x 10,11 osób) 13 godzin.
Szkolenie: Obsługa programów księgowych Symfonia, Płatnik ZUS - 3 osoby.
Kurs: MS Excel – zaawansowany - zastosowanie w biznesie 4 osoby – 21 godzin.
Kurs: Kadry i płace 1 osoba – 21 godzin.

Zamówienie częściowe nr IV: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Kurs prawa jazdy kat. B – 43 os.

Zamówienie częściowe nr V: System sprawozdawczości staży i praktyk.
W ramach zamówienia:
Udostępnienie systemu sprawozdawczości i monitoringu odbywanych praktyk i staży wraz z dziennikiem elektronicznym na mobilnej platformie z kodami dostępu dla każdego z 102 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
80 52 10 00-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80 53 00 00-8 Usługi szkolenia zawodowego
80 57 00 00-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego
80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
48 50 00 00-3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, potencjał techniczny, osobowy i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
1. w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
2. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
3. w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym,
4. w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników diagnozy, szkoleń, kursów, systemu sprawozdawczości staży i praktyk, w przypadku nie odbycia się szkolenia lub kursu
- gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,
5. w przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia określonego w zapytaniu lub w przypadku wprowadzenia innego kursu/szkolenia
- gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,
6. w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
4. Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) odrębnie na zamówienie częściowe nr I, zamówienie częściowe nr II i zamówienie częściowe nr III w celu dokonania oceny w kryterium „Doświadczenie” z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane oraz odrębny Wykaz wykonanych usług dla zamówienia częściowego nr IV w celu dokonania oceny w kryterium „Jakość”.
5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo;
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia – w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie realizacji kursów lub szkoleń o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr I, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr II, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr III oraz o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr IV. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie w przypadku: potrzeby przeprowadzenia dodatkowych kursów lub szkoleń, gdy utworzy się grupa chętnych na kolejny kurs lub szkolenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla zamówień częściowych od nr I do nr III:
Cena – 65%, Doświadczenie – 30%, Kryterium społeczne – 5%
Dla zamówienia częściowego nr IV:
Cena – 80%, Jakość – 15%, Kryterium społeczne – 5%
Dla zamówienia częściowego nr V:
Cena – 95%, Kryterium społeczne – 5%

Ocena dla Zamówienia częściowego nr I:
Cena (C) –zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 65
Cn–najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb–cena brutto badanej oferty
Doświadczenie (D) – ocenie zostaną poddane usługi, dla których Wykonawca załączył dowody potwierdzające należyte ich wykonane zgodnie Wykazem usług, wskazujące na doświadczenie w zakresie realizacji zbieżnych merytorycznie szkoleń/kursów zawodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z poniższą regułą:
- zrealizowanie do 5 szkoleń w formie pracy indywidualnej z uczestnikiem – 0 pkt,
- zrealizowanie od 6 do 10 szkoleń w formie pracy indywidualnej z uczestnikiem – 10 pkt,
- zrealizowanie od 11 do 15 szkoleń w formie pracy indywidualnej z uczestnikiem – 20 pkt,
zrealizowanie ponad 15 szkoleń w formie pracy indywidualnej z uczestnikiem – 30 pkt.
Kryterium społeczne (S) – ocenie zostanie poddane oświadczenie Wykonawcy w zakresie zatrudnienia min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych, tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Wykonawca, który zatrudni min. 1 osobę do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 5 pkt.
Wykonawca, który nie zatrudni osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 0 pkt.

Ocena dla Zamówienia częściowego nr II:
Cena (C) –zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 65
Cn–najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb–cena brutto badanej oferty

Doświadczenie (D) – ocenie zostaną poddane usługi, dla których Wykonawca załączył dowody potwierdzające należyte ich wykonane zgodnie Wykazem usług, wskazujące na doświadczenie w zakresie realizacji zbieżnych merytorycznie szkoleń/kursów zawodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z poniższą regułą:
- zrealizowanie do 2 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 0 pkt,
- zrealizowanie od 3 do 5 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 10 pkt,
- zrealizowanie od 6 do 10 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 20 pkt,
- zrealizowanie ponad 10 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 30 pkt.

Kryterium społeczne (S) – sposób przyznawania punktacji jak dla zamówienia częściowego nr I.

Ocena dla Zamówienia częściowego nr III:
Cena (C) –zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 65
Cn–najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb–cena brutto badanej oferty
Doświadczenie (D) – ocenie zostaną poddane usługi, dla których Wykonawca załączył dowody potwierdzające należyte ich wykonane zgodnie Wykazem usług, wskazujące na doświadczenie w zakresie realizacji zbieżnych merytorycznie szkoleń/kursów zawodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z poniższą regułą:
- zrealizowanie do 2 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 5 uczestników – 0 pkt,
- zrealizowanie od 3 do 4 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 5 uczestników – 10 pkt,
- zrealizowanie od 5 do 6 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 5 uczestników – 20 pkt,
- zrealizowanie ponad 6 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 5 uczestników – 30 pkt.

Kryterium społeczne (S) – sposób przyznawania punktacji jak dla zamówienia częściowego nr I.

Ocena dla Zamówienia częściowego nr IV:
Cena (C)–zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 80
Cn–najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb-cena brutto badanej oferty
Jakość (J) – ocenie zostanie poddany procent zdawalności egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat.B. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. Wykonawca poda ogółem ilość podejść jego kursantów do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B w tym terminie (wymaganych minimum 30 podejść ogółem) oraz ilość podejść jego kursantów z wynikiem pozytywnym. Na podstawie tych danych wyliczony zostanie procent zdawalności, a punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą regułą:
- zdawalność na poziomie niższym niż 35% lub mniejsza niż wymagalna ilość podejść-0 pkt,
- zdawalność na poziomie od 36% do 40% przy wymagalnej ilości podejść-5 pkt,
- zdawalność na poziomie od 41% do 45% przy wymagalnej ilości podejść-10 pkt,
- zdawalność na poziomie wyższym niż 45% przy wymagalnej ilości podejść-15 pkt.
Kryterium społeczne (S) – sposób przyznawania punktacji jak dla zamówienia częściowego nr I.
Kryterium społeczne (S) – sposób przyznawania punktacji jak dla zamówienia częściowego nr I.

Ocena dla Zamówienia częściowego nr V:
Cena (C)–zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 95
Cn–najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb–cena brutto badanej oferty
Kryterium społeczne (S) – sposób przyznawania punktacji jak dla zamówienia częściowego nr I.

Wykluczenia

Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem/Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach
a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WSCHOWSKI

Adres

pl. Kosynierów 1 c

67-400 Wschowa

lubuskie , wschowski

Numer telefonu

655404800

Fax

655401932

NIP

9251888370

Tytuł projektu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

Numer projektu

RPLB.08.04.01-08-0009/16-00
Liczba wyświetleń: 145