Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/0032/9.1.1

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226909

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 24 stycznia 2020 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gmina Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina.wlen.ue@gmail.com z tytułem wiadomości "OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA 1/2020/0032/9.1.1”.
2. W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy oraz dopisek "OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA 1/2020/0032/9.1.1”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gmina.wlen.ue@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Szymański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

757136440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu "Aktywność to przyszłość!".
Część A) Kurs zawodowy „Operator-programista CNC” (kod zawodu 722308) dla 5 osób, wymiar godzin: 25 godzin lekcyjnych zajęć grupowych teoretycznych i 40 godzin zajęć indywidualnych praktycznych, zgodnie z programem kursu załącznik nr 5;
Część B) „Manikiurzystka z elementami przedsiębiorczości + ECDL Profile” (kod zawodu: 514203) dla 5 osób, w wymiarze w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, w tym: 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu manikiurzystki oraz 20 godzin lekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, 20 godzin lekcyjnych z zakresu ECDL Profile zgodnie z programem kursu załącznik nr 6;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lwówecki Miejscowość: Wleń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu "Aktywność to przyszłość!".
Część A) Kurs zawodowy „Operator-programista CNC” (kod zawodu 722308) dla 5 osób, wymiar godzin: 25 godzin lekcyjnych zajęć grupowych teoretycznych i 40 godzin zajęć indywidualnych praktycznych, zgodnie z programem kursu załącznik nr 5;
Część B) „Manikiurzystka z elementami przedsiębiorczości + ECDL Profile” (kod zawodu: 514203) dla 5 osób, w wymiarze w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, w tym: 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu manikiurzystki oraz 20 godzin lekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, 20 godzin lekcyjnych z zakresu ECDL Profile zgodnie z programem kursu załącznik nr 6;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu "Aktywność to przyszłość!".
Część A) Kurs zawodowy „Operator-programista CNC” (kod zawodu 722308) dla 5 osób, wymiar godzin: 25 godzin lekcyjnych zajęć grupowych teoretycznych i 40 godzin zajęć indywidualnych praktycznych, zgodnie z programem kursu załącznik nr 5;
Część B) „Manikiurzystka z elementami przedsiębiorczości + ECDL Profile” (kod zawodu: 514203) dla 5 osób, w wymiarze w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, w tym: 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu manikiurzystki oraz 20 godzin lekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, 20 godzin lekcyjnych z zakresu ECDL Profile zgodnie z programem kursu załącznik nr 6;

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy dla każdej części zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 – ocena formalna
1. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w zapytaniu terminie.
Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
Etap 2 – ocena merytoryczna
1. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 70 pkt.
Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Załączniku nr 3 - Formularzu ofertowym. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
C = (NC/BC) x 70
C – liczba punktów badanej oferty za cenę za całość zamówienia
NC – cena oferty o najniższej cenie
BC – cena badanej oferty
2. Doświadczenie - waga 30 pkt
Ocenie podlegać będzie wykazana w Załączniku nr 5 liczba szkoleń tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert.
Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
D =(BD/ND)x 30
D – liczba punktów badanej oferty za potencjał
BD– liczba zrealizowanych kursów zawodowych wykazanych w badanej ofercie
ND – liczba kursów zawodowych zrealizowanych z oferty, w której wykazano
najwięcej zrealizowanych kursów
3. Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
R = C + D
R – łączna liczba punktów badanej oferty
C – liczba punktów badanej oferty za cenę
D – liczba punktów badanej oferty za potencjał kadrowy

4. Wszelkie wyliczenia w toku oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów ogółem uzyskanych podczas oceny, w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
6. W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów o wyborze oferty zadecyduje kolejno: liczba punktów przyznanych w kryterium potencjał kadrowy, liczba punktów przyznanych w kryterium cena.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WLEŃ

Adres

pl. Pl. Bohaterów Nysy 7

59-610 Wleń

dolnośląskie , lwówecki

Numer telefonu

757136438

Fax

757136438

NIP

6161276377

Tytuł projektu

Aktywność to przyszłość !

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0032/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A
AMPRO SP. Z O. O., Ruda Pilczycka 23, 26-234 Słupia
20.01.2020
2.240,00
Część B
Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD, Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica
24.01.2020
2.400,00
Liczba wyświetleń: 147