Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 1/2020

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226882

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Osobiście w siedzibie firmy: TOKAR CNC TECHNOLOGY MATEUSZ MAĆKÓW; Mierzęcin 31; 66-520 Dobiegniew (godziny otwarcia biura to 8:00-16:00)
2) Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: TOKAR CNC TECHNOLOGY MATEUSZ MAĆKÓW; Mierzęcin 31; 66-520 Mierzęcin (godziny otwarcia biura to 8:00-16:00)
3) Pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@tokar.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Ewelina Kuza 730 503 901

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@tokar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Kuza

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na: Tokarka CNC – 2 szt., Tokarka CNC z dodatkową osią Y - 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: strzelecko-drezdenecki Miejscowość: Mierzęcin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup: Tokarka CNC – 2 szt., Tokarka CNC z dodatkową osią Y - 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Tokarka CNC – 2 szt.
Minimalne parametry:
- centrum tokarskie z narzędziami obrotowymi i drugim wrzecionem,
- zintegrowany zespół wrzeciona i silnika o dużej sztywności zapewniający wysoką wydajność
obróbki,
- indeksowanie osi C co 0,001° w połączeniu z narzędziami obrotowymi montowanymi na głowicy
rewolwerowej,
- liniowe prowadnice rolkowe o dużej sztywności zapewniające szybkie przejazdy w osiach X i Z do 30 m/min a dla osi Y do 10 m/min oraz serwosilniki z bezpośrednim sprzężeniem na
wszystkich osiach liniowych, co ma zapewnić wysoką dokładność pozycjonowania,
- przestrzeń robocza: maksymalny prześwit, nie mniej niż 695 mm,
- maksymalna średnica obróbki, nie mniej niż 340 mm,
- maksymalna średnica obróbki z pręta wrzeciono główne, nie mniej niż 65 mm;
- główne wrzeciono: maksymalna prędkość obrotowa, nie mniej niż 5,000 min-1
- drugie wrzeciono: maksymalna prędkość obrotowa, nie mniej niż 6,000 min-1
- osie posuwu: Przesuw (oś X) , w zakresie 200-225 mm, Przesuw (oś Z) w zakresie 605-630 mm.
- Średnica przelotu nad łożem nie mniej niż 695 mm;
- Trójszczękowy uchwyt hydrauliczny detalu o średnicy 200 mm (8”);
- Średnica detalu obrabianego nie mniej niż 340 mm;
- Długość przedmiotu obrabianego nie mniej niż 605 mm;
- Średnica pręta obrabianego nie mniej niż 65 mm;
- Czas przyspieszenia do maksymalnej prędkości głównego wrzeciona nie więcej niż 4,5 s.;
- Czas przyspieszenia do maksymalnej prędkości drugiego wrzeciona nie więcej niż 4,5 s.;
- 12-pozycyjna głowica rewolwerowa typu BOLT (lub równoważna) z narzędziami napędzanymi z możliwością zamocowania narzędzia napędzanego w każdym gnieździe narzędziowym;
- Maksymalna prędkość dla narzędzi napędzanych nie mniej niż 4.500 obr/min;
- Maksymalny moment dla narzędzi napędzanych nie mniej niż 45 Nm;
- Czas indeksowania głowicy (pojedyncze kroki) nie więcej niż 0,25 s.;
- Czas indeksowania głowicy (pełny obrót) nie więcej niż 0,65 s.;
- Automatyczna stykowa sonda do pomiaru długości narzędzia
- Zamknięta przestrzeń robocza maszyny z barierami bezpieczeństwa;
- Szybkie i otwarte oprogramowanie dialogowe z kolorowym wyświetlaczem typu LCD i symulacją przejścia narzędzia;
- Dwukierunkowa dokładność pozycjonowania w osi Z = 0,011 do 500 mm;
- Dwukierunkowa powtarzalność pozycjonowania w osi Z = 0,006 do 500 mm;
- Dwukierunkowa dokładność pozycjonowania w osi X = 0,011 mm;
- Dwukierunkowa powtarzalność pozycjonowania w osi X = 0,006 mm;
- Korpus żeliwny maszyny;
- Masa maszyny nie mniej niż 4 500 kg;
- Zestaw interfejsu podajnika pręta;
- System chłodziwa z podwyższonym ciśnieniem 15 bar;
- Automatyczny chwytacz części (D:65 X L:120 X 2.5Kg) z wyrzutnikiem;
- Wieża świetlna;
- Uchwyt tulejkowy UT.DIN.185E.S6 na wrzeciono główne;
- Uchwyt tulejkowy UT.DIN.173E.S5 na wrzeciono przechwytujące;

Całość opisu dostępna jest w załączniku z uwagi na brak miejsca na opis w BK.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 27 marca 2020 roku (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

Potencjał techniczny

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

5) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
6) Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych wszystkich przedmiotów zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Powołując się na pkt. 6.5.2, ust. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r., Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
• wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
• zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
• powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
• zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
• wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:
• nazwę i adres oferenta, NIP;
• datę wystawienia oferty;
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
• termin ważności oferty;
• cenę netto/brutto.
• deklarowaną gwarancję
• deklarowany czas serwisu
2) Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych wszystkich elementów zamówienia.
3) Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie zagwarantować podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny brutto w PLN/inna waluta będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = Cmin/Cr x 100 x 60%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium gwarancja w miesiącach (na całość przedmiotu zamówienia) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Gwarancja poniżej 24 miesięcy - 0 pkt.
• Gwarancja od 24 (włącznie) do 36 miesięcy (włącznie) - 5 pkt.
• Gwarancja powyżej 36 miesięcy - 10 pkt.
c) Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu na usterkę w godzinach przyznawane będą wg następujących przedziałów:
• Czas reakcji serwisu: 12h i powyżej 12 h – 0 pkt.
• Czas reakcji serwisu poniżej 12 h – 30 pkt.
Punkty z oceny kryterium a - c zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy/ oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOKAR CNC TECHNOLOGY MATEUSZ MAĆKÓW

Adres

66-520 Mierzęcin

lubuskie , strzelecko-drezdenecki

Numer telefonu

603178423

NIP

5992515393

Tytuł projektu

Wzrost pozycji rynkowej i innowacyjności firmy TOKAR CNC TECHNOLOGY poprzez zastosowanie nowatorskich technologii w obróbce metali.

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0018/19-00
Liczba wyświetleń: 194