Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2020 Analizatory odporne na wysokie temperatury

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226793

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: aleksandra.szmit@fightson.pl, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym pocztą tradycyjną lub osobiście do 24 stycznia 2020 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu dokumentu).
Fights On Logistics Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6 a,
02-134 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Grzywa pod numerem telefonu +48-660-746-179, bądź adresem mailowym arkadiusz.grzywa@fightson.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.szmit@fightson.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Arkadiusz Grzywa, arkadiusz.grzywa@fightson.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48-660-746-179

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Analizator do pomiaru odkształcenia odporny na wysokie temperatury.
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 38621000-4 Aparatura światłoczuła

Część 2. Analizator do pomiaru temperatury odporny na wysokie temperatury
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 38.62.10.00-4

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie światłowodowego systemu sensorycznego do badania stanu technicznego obiektów i instalacji, szczególnie instalacji krytycznych opartego na czujnikach światłowodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Analizatory odporne na wysokie temperatury.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.

Przedmiot zamówienia

Część 1: Analizator do pomiaru odkształcenia odporny na wysokie temperatury.
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 38621000-4 Aparatura światłoczuła
Parametry techniczne:
Przedmiotem zapytania są fabrycznie nowe analizatory do pomiaru odkształcenia za pomocą czujników OFS.

Parametry analizatora do pomiaru odkształcenia w wysokich temperaturach Dł. czujnika
45m Ilość szt.
1 szt.
1. Długość fali świetlnej Min. 1500-1600 nm
2. Typ rdzenia światłowodu Krzemionka domieszkowana Ge
3. Powłoka ochronna Złoto
4. Tłumienie w paśmie roboczym ≤ 10 dB/km
5. Sposób montażu czujnika Klejenie
6. Zakres rejestrowanej temperatury Od -269 do +700 oC
7. Poziom testu sprawdzajacego ≥100 kpsi
8. Mediana wytrzymałości na rozciąganie ≥3,3 GPa


Część 2. Analizator do pomiaru temperatury odporny na wysokie temperatury
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 38621000-4
Parametry techniczne:
Przedmiotem zapytania są fabrycznie nowe analizatory do pomiaru temperatury za pomocą czujników OFS.

Parametry analizatora do pomiaru temperatury w wysokich temperaturach Dł. czujnika
40m Ilość szt.
1 szt.
1. Długość fali świetlnej Min. 1500-1600 nm
2. Typ rdzenia światłowodu Czysta krzemionka syntetyczna
3. Powłoka ochronna Miedź
4. Sposób montażu czujnika Klejenie
5. Zakres rejestrowanej temperatury Od -196 do +600 oC
6. Poziom testu sprawdzającego ≥ 100 Kpsi
7. Mediana wytrzymałości na rozciąganie ≥3,4 GPa


Wymagania dodatkowe:
Koszty transportu w cenie.

Kod CPV

38621000-4

Nazwa kodu CPV

Aparatura światłowodowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy. Przez datę realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag Zamawiającego. Miejsce dostawy:

Fights On Logistics Sp. Z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6 a,
02-134 Warszawa

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.
Wycena przedmiotu zamówienia powinna być dokonana w złotych polskich lub innej wymienialnej walucie.
Jeśli wycena będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to do oszacowania wartości zamówienia będzie ona przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu składania wyceny.
Nie dopuszcza się wycen wariantowych.
Zamawiający dopuszcza wyceny częściowe.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie tłumaczenia na inny język.
Oferta musi być sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta lub osobę posiadającą specjalne pełnomocnictwo. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie ona przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym wyznaczonym na składanie ofert.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 30 dni).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie zostanie złożona na załączniku nr 1, lub niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
● wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
● zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Fights On Logistics (ZAMAWIAJĄCEGO)
i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6 lub podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami punktu 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki powstępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
● Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego
w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50% ceny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz Oferty- na wzorze: ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego nr 16/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena oferty netto [C] - waga 100%
Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który spełni wymagania określone w pkt. 6 i 10 oraz zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.), a każdy następny wg wzoru:

Lp = Cn/Co*100

gdzie Cn – cena najniższa, Co- cena oferty ocenianej.
Gdzie:
● Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
● W momencie uzyskania ofert w walucie innej niż PLN wartość oferty zostanie przeliczona zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert wskazanego w pkt. 2.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP),
nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIGHTS ON LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Wspólna 62

00-684 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

604513735

NIP

1132865246

Tytuł projektu

Opracowanie światłowodowego systemu sensorycznego do badania stanu technicznego obiektów i instalacji, szczególnie instalacji krytycznych opartego na czujnikach światłowodowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0305/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fibrain Sp. z o.o.
Zaczernie
Oferta z dnia 14.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 82