Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi obejmującej catering podczas spotkań

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1226722

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie Bazy Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl lub w formie papierowej (z dopiskiem „06/TPBA/NM/2020) w biurze TPBA Koło Gdańskie
ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk do dnia 21.01.2020 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro projektowe otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 3432837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas 10 spotkań ekspertów i praktyków w 3 miastach w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu w terminie do 31.12.2020. Grupa liczy średnio 10 uczestników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, Gdańsk, Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest świadczenie usługi cateringowej podczas 10 spotkań ekspertów i praktyków w 3 miastach w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas 10 spotkań ekspertów i praktyków w 3 miastach w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu w terminie do 31.12.2020. Grupa liczy średnio 10 uczestników.

Planowane terminy i miejsce spotkań:
Warszawa- Al. Wyzwolenia 3/5 (okolice Placu Zbawiciela)
21 luty 2020
13 marca 2020
22 maja 2020
23 października 2020

Gdańsk – ul. Srebrniki 9 (Gdańsk Wrzeszcz)
27 marca 2020
22 czerwca 2020
22.listopada 2020

Wrocław- ul. Cybulskiego 35 (Wrocław Nadodrze)
24 kwietnia 2020
25 września 2020
18 grudnia 2020


Informacje nt. ostatecznego harmonogramu, dokładnej liczby uczestników oraz konkretnego miejsca spotkań będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku, ewentualnie w weekendy, w godzinach 09:00 – 18.00 (z uwzględnieniem przerw kawowych
i obiadowej) lub innych, uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów oraz adresu spotkań w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
Usługa będzie świadczone od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Opis realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia,
z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2) Oferent, podczas każdego spotkania, zapewnia pełnowartościowy posiłek w formie przynajmniej drugiego dania obiadowego (w przypadku zapotrzebowania tj. dieta, wegetarianizm itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). Drugie danie powinno uwzględniać następującą gramaturę:
a) mięso/ryba/danie wegetariańskie – minimum 130g; warzywa/surówka 140g; dodatki skrobiowe 130g.
3) Oferent, podczas każdego spotkania, zapewnia ciągły serwis kawowy (w godz. trwania spotkania albo zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę, herbatę, cukier, mleko, woda, ciastka (lub ciastka zamiennie z owocami).
4) Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkań wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
5) Oferent zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ponadto składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane
w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, owoce powinny być czyste
i dojrzałe;
3) przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant;
4) ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe w terminie min. 2 dni przed planowanym szkoleniem;
5) uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego
w sytuacji udziału w spotkaniu osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 2 dni przed planowanym spotkaniem;
6) zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.
7) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego o godzinie ustalonej
z Zamawiającym;
8) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
55320000-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl
2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
o weryfikacja: Wpis do ewidencji/rejestru.
b) Dysponują potencjałem i doświadczeniem w realizacji usług cateringowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
o weryfikacja: Dokumenty potwierdzające realizację min. 3 zamówień na świadczenie usług cateringowych każdorazowo dla min 10 osób (np. rekomendacje, rachunki, faktury).

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu oferty z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru (dotyczy ofert złożonych mailowo). Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy.

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego
w umowie z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji min 3 zamówień na świadczenie usług cateringowych każdorazowo dla min 10 osób.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie dwóch kryteriów:

1. Koszt usługi - cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika podczas jednego
dnia spotkania (1 osobodzień) – waga 70% . Zaproponowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za 1 osobodzień.
2. Aspekt społeczny – zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę min. na ½ etatu lub umowę cywilno-prawną o równoważnym wymiarze) w ramach prowadzonej działalności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – waga 30%. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające z pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późń. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późń. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 lub uczniowie/dzieci z niepełno sprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze Edukacji na lata 2014 – 2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby niesamodzielne;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego liczbę osób zatrudnionych w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z zapisami powyższego kryterium.
Uwaga: W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi - Cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika podczas jednego
dnia spotkania (osobodzień),
CRn
KU = --------------------------- x 70 pkt.
CRo
KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za 1 osobodzień usługi wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za 1 osobodzień wg ocenianej oferty.

2. Aspekt społeczny – zasoby przedstawione do realizacji usługi, zgodnie z zapisami kryterium nr 2.
0 pkt – nie zapewnienie osób spełniających kryteria,
10 pkt – zapewnienie 1 osoby spełniającej kryteria;
20 pkt – zapewnienie od 2 do 3 osób spełniających kryteria;
30 pkt – zapewnienie powyżej 3 osób spełniających kryteria.

ZOKo
ZOK = ---------------- x 30 pkt.
ZOKn
ZOK - wartość punktowa: zasoby kadrowe przedstawione do realizacji usługi.
ZOKo - wartość punktowa oferty ocenianej.
ZOKn - wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenianym kryterium.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz zasoby i po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione z powodu otrzymania ofert przekraczających kwoty przewidziane w budżecie oraz zmian w warunkach ogłoszenia.
Liczba wyświetleń: 157