Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie grafik do zadań

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1226719

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć:
• osobiście w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego; 00 – 246 Warszawa,
ul. Miodowa 14 (sekretariat) w terminie do 21.01.2020 r., do godz. 16:00
• przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do 21.01.2020 r.
do godz. 16:00. Liczy się data wpływu do siedziby ZRP
• e-mailem (skan) w terminie do dnia 21.01.2020 r. do godz. 23:59, na adres:
danisz@zrp.pl
2. Oferta składana w formie pisemnej powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku Rzemiosła Polskiego
z dopiskiem: „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
3. Na ofertę składają się:
• formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z wykazem usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,
• propozycje realizacji 1 - 4 grafik (wskazane w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego) opracowane w formacie png i rozdzielczości 2 mpix, która gwarantuje prawidłowe zaimportowanie na Platformę EWR.
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym i partnerami projektu (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana
w języku polskim.
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena powinna uwzględniać podatek VAT. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
6. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

danisz@zrp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Danisz, email: danisz@zrp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 50 44 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 700 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego (zał. Nr 4), tj. przerysowanie ich celem adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W pierwszym etapie projektu jednym z produktów była aplikacja internetowa pn.: „Platforma internetowa czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych” przeznaczona dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych,
tj. pracodawców oraz sekretarzy z działów oświaty izb, dzięki której w szybki i prosty sposób można tworzyć gotowe zestawy egzaminacyjne. Platforma została oddana
do użytku w maju 2017 r. Funkcjonuje pod adresem: https://ewr.zrp.pl. W II etapie utworzono aplikację do przeprowadzania egzaminów on-line (testy z wykorzystaniem wytworzonych w projekcie zadań egzaminacyjnych, w tym z rysunku zawodowego).
Aktualnie w bazie platformy znajduje się prawie 25.000 zadań egzaminacyjnych (ustnych, pisemnych oraz praktycznych), z czego część z nich zawiera dodatkowo rysunek (grafikę). W związku z dalszymi planowanymi działaniami w ramach II etapu projektu, zamierza się uzupełnić zasoby platformy o kolejne zadania, które będą zawierać 700 grafik.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 700 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego (zał. Nr 4), tj. przerysowanie ich celem adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR, które muszą spełniać poniższe kryteria:
• wymagany format „png” przerysowanych grafik
• muszą być czytelne i wyraźne, także po powiększeniu, szczególnie w przypadku rysunków technicznych
• zalecana rozdzielczość – minimum 2 mpix dla rysunków bardziej skomplikowanych. W przypadku prostszych grafik, rozdzielczość może być odpowiednio mniejsza
(min. 800x600 pix.)
Dostarczone przez autorów zadań grafiki to przeważnie skany z książek (z podaniem źródła lub bez), zdjęcia lub odręczne rysunki. Komplet 700 grafik przekażemy wybranemu Wykonawcy w dniu ogłoszenia wyników.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

termin: 23 stycznia – 26 marca 2020 r. (700 grafik)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap – ocena formalna
badanie i ocena w zakresie spełniania warunków, opisanych w rozdziale „Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu przygotowania oferty”. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej.

II etap - ocena merytoryczna
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez oferenta wynosi 100 (maks. 60 pkt. cena i 40 pkt. za przerysowanie przykładowych grafik).

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął założenia, przypisując im odpowiednio wagi procentowe. Maksymalnie będzie można uzyskać 100 punktów. Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium I – cena oferty brutto – 60%
W kryterium I „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
oferta z najniższą ceną ofertową brutto cena ÷ cena ofertowa brutto oferty ocenianej
wartość punktowa oferty = ------------------------------ x 100 x 60%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt.

Kryterium II – liczba opracowanych grafik wzorcowych – 40%
Punkty (maks. 40 pkt.) będzie można uzyskać za opracowanie grafik przedstawionych w zał. nr 4 do Zapytania ofertowego), przy czym za przerysowanie:
• 2 grafik przyznaje się: 20 pkt.
• 3 grafik przyznaje się: 30 pkt.
• 4 grafik przyznaje się: 40 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty o pliki źródłowe (format otwarty, edytowalny) potwierdzające faktyczne ich wykonanie.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że kilku Oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Adres

Miodowa 14

00-246 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228316161

Fax

228319610

NIP

5260251368

Tytuł projektu

Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wato Sp. z o.o.

ul. Literacka 189
60 - 461 Poznań

Data wpłynięcia: 15.01.2020

Cena: 8.750 zł
Cena jednostkowa: 12,50 zł
Liczba wyświetleń: 475