Strona główna
Logo unii europejskiej

Strona główna Ogłoszenia Zaproszenie do składanie ofert na wynajem sal szkoleniowych oraz usługi gastronomiczno-hotelowej w ramach projektu "INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226716

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Proszę o przesłanie oferty (skan oferty i załączników) w terminie do 24.01.2020 r. do godz. 15.00. wyłącznie na adres mdojlidko@frdl.bialystok.pl. W tytule e-maila proszę dopisać: oferta – biała szkoła.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Dojlidko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 30 70 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wynajem sal na szkolenia
2. Noclegi
3. Zapewnienie wyżywienia

dla 75 uczniów oraz 4 opiekunów i 4 prowadzących

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, zamieszczone na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz udostępnione na stronie internetowej www.frdl.bialystok.pl

Przedmiot zamówienia

A. SALE SZKOLENIOWE
Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe"
B. WYŻYWIENIE
Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe"
C. NOCLEGI
Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe"

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty jest CENA 100%
PUNKTACJA - porównanie między Oferentami: X – najniższa cena, Y – cena Oferenta A; punktacja Oferenta A = X/Y

z uwzględnieniem poniższego warunku:
Jeżeli cena zaproponowana przez oferentów mieści się w budżecie projektu, a różnica kwot nie jest większa niż 10% (cena najniższa/cena wyższa), Zamawiający może wybrać droższą ofertę, jeżeli oferent zapewni lepszy standard usług podstawowych (sale, noclegi, wyżywienie) lub jeżeli proponowane miejsce ma dogodniejszy dojazd.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

"INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0212/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO Włodzimierz Ciesłowski, ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok, data wpłynięcia: 24.01.2020, cena: 92 zł/120 zł
Liczba wyświetleń: 128