Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie lasera o długości fali 1070 nm i mocy wiązki dla pracy ciągłej (CW) 500 W wraz z optyką

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226715

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostarczenie lasera o długości fali 1070 nm i mocy wiązki dla pracy ciągłej (CW) 500 W wraz z optyką w ramach projektu pt. „Aktywne kurtyny ochronne przeciw promieniowaniu lasera wysokiej mocy” nr POIR.01.02.00-00-0067/16, realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B&R” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz oferty powinien mieć uzupełnione wszystkie wskazane pola i być podpisany zgodnie z reprezentacją.

Oferty powinny zostać przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
a) pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres:
CIM-mes Projekt Sp. z o.o., 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 503, Poland
b) lub przesłać podpisany skan e-mailem na adres: oferty@cim-mes.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@cim-mes.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Armen Jaworski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 631 2244

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie lasera o długości fali 1070 nm i mocy wiązki dla pracy ciągłej (CW) 500 W wraz z optyką o szczegółowej specyfikacji podanej w "opisie przedmiotu zamówienia"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy, który dostarczy laser wraz z optyką zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w polu "Przedmiot zamówienia"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie lasera wraz z optyką zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Moc optyczna wiązki w trybie pracy ciągłej: co najmniej 500 W, stabilność mocy optycznej +/- 2%,
2. Długość fali wiązki lasera: w zakresie od 1050 nm do 1080 nm,
3. Możliwość płynnej regulacji mocy wiązki w zakresie od 50 W do pełnej mocy,
4. Możliwość pracy ciągłej oraz modulowanej z częstotliwością do 50 kHz,
5. Laser powinien być wyposażony w wiązkę pozycjonującą niskiej mocy w zakresie widzialnym dla człowieka,
6. Laser powinien być wyposażony w światłowód o długości co najmniej 15m z rdzeniem o średnicy 100um,
7. Metoda chłodzenia lasera: wodna
8. Zakres temperatur pracy lasera, co najmniej: od 10°C do 35°C,
9. Masa lasera: nieprzekraczająca 60 kg,
10. Wymiary lasera: nie większe niż 600 x 600 x 300 mm, obudowa lasera kompatybilna z RACK 19’,
11. Napięcie zasilania 200-240 VAC, 50/60 Hz, zasilanie jednofazowe, maksymalny pobór mocy: 1700 W,
12. Sterowanie za pośrednictwem wejścia analogowego, RS-232 oraz Ethernet,
13. Laser powinien być wyposażony w dotykowy panel kontrolny umożliwiający nastawę jego parametrów pracy,
14. Laser powinien mieć możliwość sterowania poprzez aplikację komputerową, aplikacja powinna być uwzględniona w dostawie,
15. Optyka lasera powinna umożliwiać wykonywanie procesu spawania, powinna być wyposażona w przedmuch powietrza chroniący optykę,
16. Optyka powinna być wyposażona w kolimator 100 mm i soczewkę skupiającą 150 mm. Optyka powinna zapewniać odległość ogniska wiązki lasera nie większa niż 120 mm od głowicy oraz średnicę plamki lasera 15 mm (90% mocy lasera w obszarze o średnicy 15 mm) w odległości nie większej niż 300 mm od głowicy.
17. Dostawca urządzenia powinien dostarczyć charakterystykę rozkładu gęstości mocy w wiązce lasera w trzech płaszczyznach prostopadłych do osi optycznej:
a) w płaszczyźnie zogniskowanej wiązki lasera
b) w odległości 75 mm od położenia ogniska wiązki
c) w odległości 150 mm od położenia ogniska wiązki
Lokalny błąd pomiaru powinien być nie większym niż 10%. Charakterystyki powinny być wykonane dla dwóch mocy lasera: 100 W oraz pełnej mocy optycznej lasera.
18. Głowica powinna być wyposażona w optykę umożliwiającą obserwację procesu za pośrednictwem optyki lasera wykorzystując kamerę poprzez złącze C-mount,
19. Wyposażenie optyki powinno zawierać dodatkowe wymienne szkła ochronne co najmniej 5 sztuk.

Oferent świadczy usługę gwarancji 24 miesiące od daty dostawy

Kod CPV

38636100-3

Nazwa kodu CPV

Lasery

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 67 dni od dnia akceptacji oferty

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Oferent świadczy usługę gwarancji 24 miesiące od daty dostawy

W przypadku rozbieżności i niejasności związanych z interpretacją zapisów zapytania ofertowego, wersja polska ogłoszenia jest wiążąca.

Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w trakcie realizacji zlecenia będą przeniesione na Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
a. gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b. w przypadku zmiany dotyczącej numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy,
c. zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
e. rozwiązanie umowy jeżeli Zamawiający stwierdzi brak możliwości osiągnięcia założonych celów w założonym czasie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Akceptujemy wszystkie ustalone przez Zamawiającego warunki zamówienia oraz ustalone terminy.

2. Oświadczamy iż uważamy się za związanego ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w „Wymaganiach dot. przeprowadzenia eksperymentu” zapytania ofertowego.
4. Akceptujemy harmonogram realizacji Zamówienia zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia.
5. Załączamy dokument potwierdzający Reprezentację Oferenta

6. Oświadczamy, że spełniamy wymogi uczestnictwa z przetargu oraz że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego do niniejszej oferty, przy czym wartość takiego zamówienia nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz:
• Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego.
• Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
lub
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Kryterium oceny: cena netto (100%)
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

Cenę ofertową należy przedstawić w walucie polskiej (PLN), do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość podania ceny ofertowej w innej walucie niż PLN, jeśli Wykonawca posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający na potrzeby oceny ofert dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia upublicznienia zapytania ofertowego).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.

3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CIM-MES PROJEKT SP.Z O.O.

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 125/127/503

02-017 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 631 22 44

NIP

5210000138

Tytuł projektu

Aktywne kurtyny ochronne przeciw promieniowaniu lasera wysokiej mocy

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
LASER on demand GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
31303 Burgdorf
Germany

Data wpłynięcia oferty: 2020-01-20
Cena: 29 624,00 EUR (oryginalna cena w ofercie)
Cena PLN: 125 466,53 PLN (cena w przeliczeniu na PLN)
Tabela nr 007/A/NBP/2020 z dnia 2020-01-13, tj. z dnia opublikowania zapytania (1 EUR =4,2353 PLN)
Liczba wyświetleń: 103