Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa oraz montaż elementów instalacji oczyszczania wód procesowych

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226711

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce: WIWAX Sp. z o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock
2. Sposób: forma papierowa (poczta, osobiście lub przez kuriera)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Marek Sęp, Marcin Zakarzecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Marek Sęp tel. kom.: +48 530 859 517 e-mail: marek49@wiwax.eu Marcin Zakarzecki tel. kom.: +48 601 762 429 e-mail: marcin.zakarzecki@wiwax.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

dostawa oraz montaż elementów instalacji oczyszczania wód procesowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Płock Miejscowość: Płock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

dostawa oraz montaż elementów instalacji oczyszczania wód procesowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa oraz montaż elementów instalacji oczyszczania wód procesowych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) wykona lub zakupi (po uzgodnieniu z Zamawiającym) poniższe urządzenia i aparaty, stanowiące elementy składowe instalacji oczyszczania wód procesowych:
• węzeł filtracji wód procesowych
wstępna filtracja wód procesowych na filtrach 5μm
• instalację oczyszczania wód procesowych metodą odwróconej osmozy
wydajność instalacji membranowej – ok. 10 ton/doba,
• węzeł destylacji wraz z niezbędnymi zbiornikami na retentat i ciecz wyczerpaną z kolumny destylacyjnej
system pracy węzła destylacji – okresowy (batch)

b) wykona kompletną, niezbędną dokumentację techniczną do budowy instalacji we wszystkich branżach (budowlana, mechaniczna, technologiczna, automatyki, elektryczna, antykorozyjna, izolacyjna),
c) wykona projekty techniczne wykonawcze dla podstawowych aparatów wchodzących w skład instalacji,
d) wykona kompletną dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach,
e) wykona montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji wraz z posadowieniem, orurowaniem, montażem, armaturą, automatyką w zakresie technologicznym i energetycznym.
f) zapewni nadzór nad rozruchem mechanicznym i technologicznym urządzeń wchodzących w skład instalacji linii technologicznej oczyszczania wód procesowych.

Kod CPV

51500000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi instalowania maszyn i urządzeń

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30 września 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

---

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy lub dostawy i montażu urządzeń technologicznych dla przemysłu.
Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 (słownie: trzech) zamówień o wartości co najmniej 400 000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych) każde.

Potencjał techniczny

 Wykonawca winien dysponować potencjałem osobowym, dającym zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o posiadaniu specjalistycznej kadry z doświadczeniem w budowie lub dostawie i montażu urządzeń technologicznych dla przemysłu na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego,
 Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i doświadczeniem w budowie zestawów filtracyjnych RO (odwróconej osmozy).
Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego w budowie lub dostawie i montażu urządzeń do oczyszczania wód metodą odwróconej osmozy na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Wykonawca winien dysponować potencjałem finansowym, dającym zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć stosowne oświadczenie do oferty, a przy podpisaniu umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na budowie/dostawie i montażu maszyn i urządzeń na kwotę minimum 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100),
 Wykonawca winien nie zalegać z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dodatkowe warunki

....

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 22 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
1.2 Termin wykonania Przedmiotu umowy, w tym poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;
c) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
d) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
e) W przypadku, gdy po stronie Zamawiającego zaszły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie ogłaszania Zapytania ofertowego, skutkujące zrealizowaniem zamówienia w sposób bardziej racjonalny i efektywny,
1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową.
1.4 Inne zmiany:
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową;
b) W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy
c) też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
3. Załącznik nr 3 UMOWA O POUFNOŚCI
4. Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5. Załącznik nr 5 KALKULACJA CENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne (nie starsze niż miesiąc od dnia upływu terminu składania ofert) o zaświadczenia niezaleganiu wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy i Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Całkowita cena netto 70 pkt
P1 =(całkowita cena netto najtańszej spośród złożonych ofert x70/(całkowita cena netto badanej oferty)

Termin realizacji zamówienia 20 pkt
P2=(najmniejsza liczba miesięcy na realizację zamówienia spośród złożonych ofert x 20)/( liczba miesięcy na realizację zamówienia badanej oferty)

Okres gwarancji 10 pkt
P3=(okres gwarancji badanej oferty x 10/najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert)

oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach, każdego z kryteriów oceny (P1 + P2 + P3).

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania pomiędzy Zamawiającym lub członkami organów Zamawiającego, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 2 niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Długa 3

09-402 Płock

mazowieckie , Płock

Numer telefonu

24 264 03 94

Fax

24 264 03 98

NIP

7742965966

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych utlenionych wosków poliolefinowych i polietylenowych oraz emulsji wodnych tworzonych na ich bazie

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0027/19-00

Inne źródła finansowania

środki własne
Liczba wyświetleń: 105