Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja prac związanych z wykonaniem usług informatycznych w projekcie

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226708

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Infoklinika S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z wykonaniem usług informatycznych w ramach projektu: „Inteligentny moduł sprzętowy zarządzania pamięcią masową” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Wprowadzenie

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do:
a. prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
b. wydłużenia terminów realizacji zamówienia,
c. unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
6. Wszystkie prawa własności intelektualnej nabyte lub powstałe w ramach projektu będą przysługiwać w 100% Wnioskodawcy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać do dnia 14 lutego 2020 r. do godziny 10:00 email’em, pocztą, kurierem na adres zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
2. Opis sposobu przygotowania ofert:
a. ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia, czytelnym pismem (maszynopis lub wydruk komputerowy),
b. oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu,
c. oferta winna być podpisana przez Oferenta,
d. wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
e. oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.czesak@infoklinika.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czesak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723998492

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie poniższych wykonawców prac badawczo-rozwojowych związanych z realizacją projektu ramach projektu: „Inteligentny moduł sprzętowy zarządzania pamięcią masową” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”:
1. Analityka programisty (Linux).
2. Administratora systemów Linux.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu: „Inteligentny moduł sprzętowy zarządzania pamięcią masową” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Celami szczegółowymi projektu są:
1. Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci modułu akceleracyjnego z wbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji oraz dedykowanymi sterownikami, umożliwiającego uruchomienie mechanizmów inteligentnego alokowania i relokowania danych, dla systemów pamięci masowych.
2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz rentowności działalności.
3. Zwiększenie przychodów z działalności eksportowej.

Przedmiot zamówienia

Projekt polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie prototypu rozwiązania programowo-sprzętowego w postaci modułu akceleracyjnego z wbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji oraz dedykowanymi sterownikami, umożliwiającego uruchomienie mechanizmów inteligentnego alokowania i relokowania danych w obszarze systemów pamięci masowych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych osób poszukiwanych do realizacji prac badawczych w projekcie zawarty jest w załącznikach do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

72200000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania prac związanych z realizacją projektu – do 13.10.2021 r. – zakładane zaangażowanie w wymiarze 20 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty :

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena brutto 100
Suma 100
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%=100 pkt).
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg poniższych wzorów:
1. Cena ofertowa brutto – waga punktowa kryterium – 100 pkt (100 %)
Najwyższą liczbę punktów 90 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cena brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty
1. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
3. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. podjęcie negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia,
b. wezwania do wyjaśnienia oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii Zamawiającego, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego. W przypadku braku wyjaśnień lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające, Zamawiający odrzuci taką ofertę. W takim przypadku, z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu,
c. Zamawiający ma prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym etapie postępowania bez podania przyczyny,
d. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy − w okresie po otwarciu ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej – do uszczegółowienia sposobu realizacji prac związanych z wykonaniem usług informatycznych i dzieła. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia uszczegółowienia sposobu realizacji prac związanych z wykonaniem usług informatycznych i dzieła w miejscu realizacji projektu przez Zamawiającego w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania mu wezwania, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń.
Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
1.1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej na stronie internetowej baza konkurencyjności
1.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej baza konkurencyjności
1.3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez podania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INFOKLINIKA S.A.

Adres

Wyczółki 71

02-820 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

723998492

Fax

+48225489172

NIP

9512226982

Tytuł projektu

Inteligentny moduł sprzętowy zarządzania pamięcią masową

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1029/18-00
Liczba wyświetleń: 203