Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie dwóch sztuk linii zgrzewających profile z PVC

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1226694

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą lub osobiście do siedziby firmy na adres:
Monolit Michał Godlewski, ul. Strzelnicza 12, 18-300 Zambrów, lub mailowo na adres:
jacek.sutkowski@monolitokna.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jacek.sutkowski@monolitokna.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Sutkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabycie dwóch sztuk linii zgrzewających profile okienne z PVC (linia do ram i linia do skrzydeł), łączącej profile w technologii kształtowej – bezwypływkowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: zambrowski Miejscowość: Zambrów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie urządzeń do produkcji okien w innowacyjnej technologii

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane nie później, niż do 31.12.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogę brać udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w sprzedaży, instalacji i obsłudze maszyn do produkcji okien na przestrzeni 3 ostatnich lat kalendarzowych. Wymóg będzie spełniony, jeżeli oferent potwierdzi dostarczenie co najmniej 10 urządzeń, analogicznych do oferowanego, na przestrzeni ostatnich 3 lat, licząc od upływu terminu składania ofert.

Potencjał techniczny

Oferent musi zapewnić kadrę instalacyjną oraz serwisową.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia,
wybranym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
- obniżenia ceny na skutek negocjacji z wybranymi oferentami,
- zmian w przedmiocie zamówienia, niemających wpływu na jego cenę,
- zmiany terminów realizacji zamówienia z powodu opóźnienia innych dostawców, jeżeli wykonanie przez nich zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia,
- zmiany terminów płatności, zmianą terminu realizacji zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Wprowadzenie zmian w umowie zależy wyłącznie od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Przygotowanie oferty:
- Oferta musi być przygotowana w języku polskim
- W trakcie rozpatrywania oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- Oferta musi posiadać datę oraz podpis Oferenta
- Oferent winien podać w ofercie dane do osoby wyznaczonej do kontaktu
- Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, opisanego w punkcie „Wiedza i doświadczenie” (protokoły odbioru, listy referencyjne)
- Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z punktem „Wykluczenia”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
1. Cena (C) 100 %
Zgodnie z zasadą oceny wg kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci x 100 (C) x 100%
Gdzie:
Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "cena"
Cmin - cena netto najniższej oferty
Ci - cena netto oferty rozpatrywanej
C - znaczenie kryterium "cena"
W przypadku przedstawienia przez oferentów ofert w różnych walutach, wszystkie oferty zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia upływu terminu składania ofert.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta wynosi 100. W postępowaniu zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MONOLIT" MICHAŁ GODLEWSKI

Adres

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 25/13

18-300 Zambrów

podlaskie , zambrowski

Numer telefonu

502 415 899

NIP

7231542265

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji

Numer projektu

POPW.01.03.01-20-0006/19-00
Liczba wyświetleń: 79