Strona główna
Logo unii europejskiej

5/2019 - Badania napięciowe napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badania napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości - wyłącznik.

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226676

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 roku do godz. 13.00 w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu oferty na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail.
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu i zawierać poza ceną co najmniej:
a) dane teleadresowe Oferenta;
b) odniesienie się do kryteriów oceny oraz parametrów technicznych wskazanych z Zapytaniu ofertowym;
c) jednoznaczne określenie wartości i ceny przedmiotu zamówienia wg załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1);
d) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą nie krótszy niż 30 dni od dnia złożenia oferty;
e) dodatkowe załączniki przedstawiane przez Oferenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania podpisów w imieniu Oferenta.
Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę oraz opatrzone ciągłą numeracją. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje pisemnie razem z powiadomieniem Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę, przed upływem terminu składania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi poprzez umieszczenie odpowiedniej korekty zapytania ofertowego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności i zmiana ta jest wiążąca.
Jeżeli wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie w terminie składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub jeśli dotyczyć będzie udzielonych już wyjaśnień – Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania danego Oferenta i odpowiedzi na nie, zostaną udostępnione wszystkim Oferentom dla zapewnienia porównywalności ofert i jednolitości przekazywanych informacji.
Oferty nadesłane po terminie, w innej formie, nie spełniające w 100% elementów zawartych w przedmiocie zamówienia lub niezawierające danych wskazanych pkt. a) - e) będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pbr@zpue.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dzwonek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 413881341

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań napięciowych napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badań napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości na wyłączniku typu GIS.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Włoszczowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup usługi badawczej, polegającej na przeprowadzeniu badań napięciowych napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badań napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości na wyłączniku typu GIS w ramach realizacji projektu „Innowacyjne Centrum Badawcze – kluczem do rozwoju ZPUE SA”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej w postaci badań napięciowych napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badań napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości.
Urządzenie typu: Wyłącznik z odłącznikiem typu GIS VCB 24
Norma odniesienia: PN-EN 62271-100
Parametry urządzenia:
Napięcie znamionowe: 24 kV
Prąd ciągły: 630A
Prąd zwarciowy wytrzymywany: 16 kA
Badania wykonać według specyfikacji normy PN-EN 62271-100
1. Próby izolacji
1.1 Próby napięciem o częstotliwości sieciowej - 50/60 kV
1.2. Próby napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 μs – 125/145 kV

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie usługi badawczej powinno zakończyć się najpóźniej do dnia 16.03.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do składania ofert uprawnione są podmioty, które:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności min 3 lata, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.
1.4. spełnią wszystkie elementy wskazane w przedmiocie zamówienia.
1.5. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności badawczej
1.6. dysponują infrastrukturą badawczą umożliwiającą realizację badań w obszarze będącym przedmiotem zamówienia
1.7. posiadają uprawnienia do prowadzenia badań wg procedur badawczych zgodnych z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025
1.8. posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na poniższe normy:
PN-EN 62271-1
PN-EN 62271-100
PN-EN 62271-102
PN-EN 62271-200
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia w zakresie badań i kadry osobowej umożliwiających realizację zamówienia.

Potencjał techniczny

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w państwach UE.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą tj. Ministerstwem Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o uprawnieniach, potencjale technicznym i sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) Termin realizacji (T) rozumiany jako liczba dni maksymalnie do dnia 16.03.2020 r;
b) Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena netto całości przedmiotu zamówienia;
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt):
a) Termin realizacji (T) - maksymalnie do uzyskania jest 30 pkt.
Oferent, który zaoferował najkrótszy czas realizacji zamówienia otrzymuje 30 pkt.
Dla pozostałych Oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
T = ( najkrótszy czas realizacji / czas realizacji z danej oferty) x 30 pkt
b) Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt.;
Oferent, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 70 pkt.
Dla pozostałych Oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa/ Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 70 pkt
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny.
4. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający odrzuci oferty bez rozpatrywania w przypadku:
- gdy oferenci złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- gdy oferenci nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- gdy oferent nie spełni wszystkich elementów wskazanych w przedmiocie zamówienia;
- zaoferują termin realizacji zamówienia dłuższy niż do dnia 16.03.2020 r.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZPUE SA

Adres

Jędrzejowska 79C

29-100 Włoszczowa

świętokrzyskie , włoszczowski

NIP

6561494014

Tytuł projektu

„Nowoczesne Centrum Badawcze-klucz do rozwoju innowacji w ZPUE SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0105/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Ul. M. Pożaryskiego 28, 04 - 703 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 22.01.2020.
Cena oferty netto: 10.000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 84