Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środków trwałych do budowy stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1226630

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do 17 lutego 2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć do 17 lutego 2020 r. w następującej formie:

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w oryginale, w formie papierowej lub elektronicznej (w formie skanów) do siedziby Zamawiającego, adres: NEO-TEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-411 Płock, ul Kobiałka 11A lub w formie elektronicznej na adres:
przetarg@neo-tec.pl

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

NEO-TEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-411 Płock,
ul. Kobiałka 11A

Dotyczy: oferta na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii diagnostyki i optymalizacji dynamiki pracy dużych rotorów przemysłowych maszyn krytycznych w trakcie wirowania przy obrotach nominalnych”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@neo-tec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Świder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 24 386 09 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów składającego się z:
1. Systemu wyważarki
2. Układu napędowego
3. Systemu olejowego
4. Systemu próżniowego
5. Systemu kontrolno-pomiarowego
6. Systemu zasilania
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Płock Miejscowość: Płock, ul. Kobiałka 11A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup środków trwałych do budowy stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie technologii diagnostyki i optymalizacji dynamiki pracy dużych rotorów przemysłowych maszyn krytycznych w trakcie wirowania przy obrotach nominalnych”

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów składającego się z:
1. Systemu wyważarki
2. Układu napędowego
3. Systemu olejowego
4. Systemu próżniowego
5. Systemu kontrolno-pomiarowego
6. Systemu zasilania

Minimalne parametry techniczne elementów stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie ma na celu wskazywanie nazw i/lub producentów oraz konkretnych technologii w zakresie lub/i opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne, które przedstawią przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonego innym znakiem towarowym/technologią pod warunkiem, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę doprowadzą do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób/rozwiązanie spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu zamówienia Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.


Uwagi:

Wymiary hali, w której musi zmieścić się stanowisko testowe do diagnostyki optymalizacji dużych rotorów:
a) szerokość 17,5 m (w osi słupów hali)
b) długość 48,5 m
c) wysokość zabudowy 6 m (do suwnicy)
Wszystkie wymienione urządzenia muszą pracować w pełni automatycznym systemie sterowania oraz muszą być wyposażone w wygrodzenia i wyłączniki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami BHP

Gwarancja: min. 24 miesiące.

Wymogi bezpieczeństwa: Przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i BHP, posiadać niezbędne deklaracje CE, deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także posiadać dokumentację techniczno – ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej.

Dokumentacja: przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne deklaracje CE, deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także posiadać dokumentację techniczno – ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej.
Montaż i uruchomienie: dostawca zapewnia montaż i uruchomienie stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów.
Transport i ubezpieczenie: dostawca zapewnia na własny koszt transport i ubezpieczenie na czas transportu wszystkich urządzeń wchodzących w skład stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga zakończenia dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
Zamawiający deklaruje, iż fundamenty pod stanowisko testowe do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów zostaną ukończone/udostępnione nie później niż do 9 miesiąca od podpisania umowy.

Planowany termin podpisania umowy – I kwartał 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomieniu w formie „pod klucz” stanowiska diagnostycznego lub linii technologicznej dla przemysłu związanego z maszynami krytycznymi (turbiny, sprężarki, pompy procesowe, silniki) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do formularza oferty

Dodatkowe warunki

Szczegóły w zapytaniu ofertowym (w szczególności pkt. XI. Uwagi końcowe)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: zmiana terminu realizacji jeśli będzie to udowodnione, że jest to niezależne od Wykonawcy, w szczególności w przypadku opóźnień w przekazaniu fundamentów pod instalację stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów.
Zmiana umowy możliwa jest także w innych niemożliwych do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunków, a w szczególności w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Zamawiający i Wykonawca nie przewidziały przy zawarciu umowy, jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niezależne od woli i intencji, którejkolwiek ze stron umowy
2. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w przypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – Bankiem Gospodarstwa Krajowego – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w celu zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wynagrodzenie płatne w transzach z możliwością odbioru poszczególnych elementów stanowiska u Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w celu zmiany terminów płatności
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w celu oprawy oczywistych omyłek pisarskich

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDGj; w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (szczegóły w zapytaniu)
• Ponadto Wykonawca musi przedstawić wykaz co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomieniu w formie „pod klucz” stanowiska diagnostycznego lub linii technologicznej dla przemysłu związanego z maszynami krytycznymi (turbiny, sprężarki, pompy procesowe, silniki) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej może żądać potwierdzenia/poświadczenia/referencji wykonania wskazanej w Wykazie usługi w sposób należyty.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty.
• Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz rysunki techniczne z planem rozmieszczenia stanowiska testowego do diagnostyki i optymalizacji dużych rotorów na hali- załącznik nr 3 do formularza oferty.
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy (jeśli dotyczy)
• pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: CENA NETTO 100%
2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

3. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wyliczona na podstawie następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej

4. Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

6. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.

7. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę, w tym podatek VAT.

8. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert (planowany dzień otwarcia ofert: 11 luty 2020 r.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Neo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszego zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NEO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

09-411 Płock

mazowieckie , Płock

Numer telefonu

243860930

Fax

243860934

NIP

7272518312

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii diagnostyki i optymalizacji dynamiki pracy dużych rotorów przemysłowych maszyn krytycznych w trakcie wirowania przy obrotach nominalnych.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1597/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BOGUCKI ENGINEERING Spółka komandytowa (ul. Ostów 19, 04-733 Warszawa).
Cena ofertowa netto: 8.972.712,00 PLN
Oferta wpłynęła 17 luty 2020 r.
Liczba wyświetleń: 264