Strona główna
Logo unii europejskiej

„Szkolenie z rodzinami w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych” w ramach realizacji projektu: „Rodzina ponad wszystko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226539

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w zamówieniu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
osoba do kontaktu: Koordynator Projektu Pani Anna Kornat, tel. 694-433-871

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcprleczyca@idsl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kornat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

247216162

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Szkolenie z rodzinami w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych”
w ramach realizacji projektu: „Rodzina ponad wszystko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łęczycki Miejscowość: Łęczyca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie zajęć z rodzinami
w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych dla rodzin zastępczych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie zajęć z rodzinami
w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych dla rodzin zastępczych.
2. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 uczestników projektu PCPR w Łęczycy.
3. Zajęcia dotyczyć będą głównie nauki obsługi platform elektronicznych ZUS,US, EPUAP, BIP, bankowości elektronicznej, obsługi poczty elektronicznej.
4. Zajęcia obejmują 12 spotkań po 6 godzin w siedzibie PCPR Łęczycy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości usługi podwykonawcom.
7. Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnych z tematyką szkolenia odpowiednio oznakowanych logotypami.
8. Przygotowanie programu i harmonogramu zajęć z uwzględnieniem ilości godzin.
9. Poinformowanie uczestników o tym że szkolenie organizowane są w ramach projektu
„Rodzina ponad wszystko" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na latach 2014-2020.
10. Prowadzenie dokumentacji: list obecności, listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczenia, listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych.
11. Wykonywanie swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie
z harmonogramem.
12. Przygotowanie dla Uczestników odpowiednio oznakowanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
13. Przygotowanie i przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej.
14. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, tj.: list obecności, listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczenia i materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń, ankiety ewaluacyjnej.
15. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
16. Zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w wypadku
nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację usługi przez osobę wskazaną w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: styczeń – grudzień 2020 r. zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU OFERT KRYTERIA WYBORU OFERTY: CENA - 70 PKT

ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następujących kryteriów:
- najniższa oferowana cena brutto – 70 pkt.
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - 30 pkt.

1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.
2. Członkowie Komisji dokonają oceny oferty zgodnie z obowiązującymi kryteriami.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŁĘCZYCKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZYCY

Adres

pl. Tadeusza Kościuszki 1

90-100 Łęczyca

łódzkie , łęczycki

Numer telefonu

247216162

Fax

247216162

NIP

5070011299

Tytuł projektu

Rodzina ponad wszystko

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
ul. Bitwy nad Bzurą 1, 99-100 Łęczyca
oferta wpłynęła w dniu. 24.01.2020 r., godz. 10.50
Łączną cenę brutto (całkowity koszt usługi dla 10 osób): 15.400,00 zł, w tym cena za jedną godzinę szkolenia brutto: 75,00 zł
Cena za materiały dydaktyczne brutto: 1.200,00 zł
Łączną cenę netto (całkowity koszt usługi dla 10 osób): 15.400,00 zł, w tym cena za jedną godzinę szkolenia netto: 75,00 zł
Cena za materiały dydaktyczne netto: 975,61 zł
Liczba wyświetleń: 114