Strona główna
Logo unii europejskiej

zestaw elementów do mechanizmu hamowania

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226535

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres AP-Tech Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ap-tech.pl
• Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 24.01.2020r.
W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 31.01.2020r. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty za wiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
• Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Marcin Engelard, tel. +48501314990, e-mail: m.engelard@ap-tech.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.engelard@ap-tech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Engelard

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501314990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Siłownika elektrycznego
2. Pozostałe elementy mechanizmu automatycznego hamowania
• Podzespołu pn. Mocowanie spawane hamulca składającego się z:
o Części pn. Element mocujący spawany
o Części pn. Element mocujący z regulacją
• Części pn. Uchwyt siłownika
• Części pn. Element kontaktowy z hamulcem
• Część pn. Dystans mocujący
• Część pn. Mocowanie spawane hamulca

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, Firma AP-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na dostarczenie zestawu elementów do mechanizmu hamowania składającego się z :
1. Siłownika elektrycznego

2. Pozostałe elementy mechanizmu automatycznego hamowania

Przedmiot zamówienia

1. Siłownika elektrycznego

2. Pozostałe elementy mechanizmu automatycznego hamowania
• Podzespołu pn. Mocowanie spawane hamulca składającego się z:
o Części pn. Element mocujący spawany
o Części pn. Element mocujący z regulacją
• Części pn. Uchwyt siłownika
• Części pn. Element kontaktowy z hamulcem
• Część pn. Dystans mocujący
• Część pn. Mocowanie spawane hamulca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 i 6. Procedura udostępnienia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia została opisana poniżej.
Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej. Umowę o poufności należy przesłać w formie pisemnej na adres: AP-Tech Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa lub skanem na adres: biuro@ap-tech.pl najpóźniej do dnia 22.01.2019r. w celu umożliwienia przesłania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie składania ofert. W przypadku wysyłania umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego

Kod CPV

31730000-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt elektrotechniczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zlecenia: 7 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
• Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
• Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
• Znajdować się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunki zmiany umowy

7. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego ze Zleceniobiorcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
• Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
• Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
• Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
• Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
• Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
• Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

6. Sposób przygotowania ofert:
• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
• Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
• Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
• Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiazań– załącznik nr 3.
• Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
• Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT wyrażony w walucie PLN, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. Oferta musi zawierać szczegółową kalkulację kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, zawierać dane identyfikacyjne oraz adres Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
• Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
• Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu, w szczególności:
-w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.qov.pl);
-w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
(https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).
• Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria dla każdej grupy produktów (I Grupa – siłownik, II Grupa - Pozostałe elementy mechanizmu automatycznego hamowania) :
• Cena netto (PLN) – waga 100%,

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia dla danej grupy produktów poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w postępowaniu, określone w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego, i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
• Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym Wykonawca nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferty złożone bez prawidłowo wypełnionych załączników nr 1, 2, nr 3, nie będą rozpatrywane.
• Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane.
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne grupy produktów (I Grupa – siłownik, II Grupa - Pozostałe elementy mechanizmu automatycznego hamowania) .
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu: składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty, poinformowania oferentów o wynikach

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AP-TECH SP. Z O.O.

Adres

Juliana Tuwima 15

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

600331429

NIP

9223050755

Tytuł projektu

Automatyczny mobilny system prewencyjnego utrzymania świetlnych pomocy nawigacyjnych dla portów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1211/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 78