Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/1.1.2/2020 - dostawa 600 t aluminium pierwotnego/ delivery of 600 t primary aluminium

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1226523

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą terminu dostawy, Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do 17.02.2020 r.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In connection with the change of the delivery date, the Ordering Party extends the deadline for submitting offers until 17.02.2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.02.2020. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 1) osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby oddziału Zamawiającego: Boryszew S.A. oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina.
lub 2) elektronicznie na adres e-mail: oferty_poir@npa.pl W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wyżej wskazanego oddziału Zamawiającego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The tender shall be submitted by 17th February 2020. The tender shall be submitted in a written form: 1) personally or by postal consignment/courier delivery send to a branch of the registered office of the Ordering Party: Boryszew S.A. oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina.
Or 2) by e-mail at: oferty_poir@npa.pl In the event of personal delivery or sending the tender by post/courier the date of delivery of the tender to abovementioned branch of the Ordering Party decides about observing the term of submission of the tenders.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty_poir@npa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Woźniczka, kamila.wozniczka@npa.pl, tel (phone no.) +48 12 276 08 02 Wioleta Wójs-Kurnyta, wioleta.wojs@npa.pl, tel (phone no.) +48 12 276 08 31

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 12 276 08 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego niezbędnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NR BDO -0000006683
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%) of the primary aluminium needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant.

BDO No -0000006683

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego, które jest niezbędne do wykonania prac na poszczególnych etapach w realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%)of the primary aluminium. This is a basic raw material which is necessary to carry out works at planned stages of the project implemented by the Ordering Party known as: “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego. Wymagania dotyczące składu chemicznego(%):
• Standard EN 576/ Grade P0610/ Fe max 0,10/ Si max 0,06/ Zn max 0,03/ V max 0,02/ Mg max 0,02/ Al min 99,80;
lub
• Standard GOST 11069/ Grade A8/ Fe max 0,12/ Si max 0,10/ Zn max 0,04/ Ti max 0,01/ Mn max 0,02/ Mg max 0,02/ Al min 99,80.
Forma dostarczanego metalu: waga gąsek max 25 kg, spakowane w 1 tonowy pakiet. Wymiary pakietu: szerokość – max 740 mm, wysokość – max 1030 mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%) of the primary aluminium.
Requirements concerning the chemical composition (%):
• Standard EN 576/ Grade P0610/ Fe max 0,10/ Si max 0,06/ Zn max 0,03/ V max 0,02/ Mg max 0,02/ Al min 99,80;
or
• Standard GOST 11069/ Grade A8/ Fe max 0,12/ Si max 0,10/ Zn max 0,04/ Ti max 0,01/ Mn max 0,02/ Mg max 0,02/ Al min 99,80.
The form of supplied metal: weight of ingots max 25 kg, packed in bundles of 1 ton.
Dimensions of bundle:
Width – max 740 mm
Height – max 1030 mm

Kod CPV

14721000-1

Nazwa kodu CPV

Glin

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy/not applicable

Harmonogram realizacji zamówienia

Warunki Dostawy: DDP (dostarczone, cło zapłacone, Skawina, Polska) (Incoterms 2010)
Terminy dostawy wraz z wymaganymi ilościami:
Dostawa 10 tydzień 2020r. (02-06.03.2020r.) - ilość 200 ton (+/-2%)
Dostawa 11 tydzień 2020r. (09-13.03.2020r.) - ilość 200 ton (+/-2%)
Dostawa 15 tydzień 2020r. (06-10.04.2020r.) - ilość 200 ton (+/-2%)

z możliwością zmiany/wydłużenia terminu dostaw stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delivery Conditions: DDP (delivered, duty paid, Skawina, Poland) (Incoterms 2010):
Delivery dates with the required quantities:

Delivery dates with the required quantities:
Delivery 10 CW 2020 (02-06.03.2020r) - quantity - 200 tons (+/- 2%)
Delivery 11 CW 2020 (09-13.03.2020) - quantity - 200 tons (+/- 2%)
Delivery 15 CW 2020 (06-10.04.2020) - quantity 200 ton (+/-2%)

with the possibility of changing/extending the delivery dates according to the needs of the Ordering Party

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offerors who meet following requirements can compete to award the order: Have licenses to conduct specified activity or actions, if applicable laws impose a duty to have such licenses; Fulfilment of the term shall be verified on the basis of signed Declaration which constitutes an element of the tender form.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy/not applicable

Potencjał techniczny

nie dotyczy/not applicable

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy/not applicable

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Offerors who meet following requirements can compete to award the order: Have licenses to conduct specified activity or actions, if applicable laws impose a duty to have such licenses; Fulfilment of the term shall be verified on the basis of signed Declaration which constitutes an element of the tender form.

Dodatkowe warunki

w załączeniu/in the attachement

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1) Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:
• zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
• zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
• zmiany dotyczącej miejsca realizacji zamówienia,
• wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
• w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
• możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
• wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:
a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej realizacji umowy,
c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy,
d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
• zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszonego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Ordering Party defines the following conditions for amendments of the agreement concluded as a result of a conducted procedure:
1) Significant amendments to the content of this agreement, defined by the Ordering Party, require written form under clause of nullity.
2) The Ordering Party anticipates possibility to amend provisions of concluded agreement in the situation, which is impossible to be foreseen at the time of the conclusion of the agreement, upon justified request in the following cases:
• change of the address of the Contractor’s registered office,
• change of the name of the Contractor’s company,
• change of place of execution of this contract,
• if it is necessary to change the Contractor’s bank account number,
• if it necessary to change representatives of the Ordering Party and the Contractor,
• amendments of the agreement, which are objectively beneficial for the Ordering Party, are possible, and the Contractor agrees to introduce these amendments,
• if some circumstances occur, which were impossible to be foreseen at the time of the conclusion of the agreement, and which prevent from execution of the contract with its original content,
• all insignificant amendments are permissible, which means that knowledge of their introduction at the sage of the procurement procedure would not affect the group of entities applying for this contract, and the result of the public procurement procedure,
• it is necessary to prolong the deadline for execution of the subject of the contract caused by:
a) justified interruptions resulted from reasons caused by the Ordering Party,
b) changes in legal regulations affecting possibility of timely execution of the agreement,
c) especially justified difficulties in acquisition of starting materials for the respective elements of execution of the agreement,
d) force majeure or other circumstances that are beyond the Contractor’s control, or which cannot be avoided or predicted by the Contractor even with exercised due diligence,
e) changes in legal regulations that are crucial for execution of the subject of the agreement and affecting the scope or the deadline of execution of the subject of the contract,
f) prolongation, as compared to deadlines defined in legal regulations, in duration of the administrative procedures that are affecting the deadline of execution of the subject of the contract, but which are beyond the Contractor’s control,
g) occurrence of circumstances caused by the Ordering Party, especially caused by the financial situation, solvency, or organizational conditions, or circumstances, which were impossible to be foreseen at the time of the conclusion of the agreement,
• reduced scope of the subject of the agreement accompanied by limitation of the Contractor’s reduced due payment.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (w załączeniu).
2. Dokument rejestrowy firmy, jeżeli nie współpracował do tej pory z Zamawiającym
3. Zaświadczenie podatkowe VAT-UE, jeżeli nie współpracował do tej pory z Zamawiającym.
4. Przykładowy atest dla oferowanego aluminium pozwalający na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie dostarczał go wcześniej.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Supplier shall be obliged to submit
1. Filled and signed tender form. (Attached)
2. Identity document, if the Contractor has not been cooperating with the Ordering Party before.
3. Tax Certificate – VAT-EU, if the Contractor has not been cooperating with the Ordering Party before.
4 Exemplary approval for the aluminium being offered, allowing to confirm fulfilment of the requirements specified by the Ordering Party in the Description of the Subject of the order - if it hadn't be delivered before.
The Ordering Party accepts a possibility to submit abovementioned documents in Polish or English language.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Supplementary orders are not expected.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny skierowane będą oferty wykonawców spełniających wymagane podstawowe kryteria. Kryterium oceny: Premia (USD/t) – 100%. W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: Pc=(Pn/Pb) x 100 punktów, gdzie: Pc - punkty w kryterium premia, Pn – najniższa premia spośród ocenianych ofert, Pb – premia badanej oferty, 100 – waga kryterium (100 %) Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenders made by the contractors who meet required basic criteria shall be referred to the appraisal. Evaluation criterion: Premium (USD/t) – 100%. In the Price criterion points will be awarded (to two decimal points) according to following formula: Pc=(Pn/Pb) x 100 points where: Pc - points in the premium criterion, Pn - the lowest premium among evaluated tenders, Pb - premium of examined tender, 100 - criterion weight (100%). Only those tenders which meet the terms and the requirements described in the Inquiry and Attachments will be subjected to the appraisal

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Order may not be awarded to the entities affiliated capitally or personally with the Ordering Party. Capital ties or personal relations shall be construed as mutual affiliations between the Ordering Party or persons entitled to contract the obligations in the name of the Ordering Party or persons performing in the name of the Ordering Party actions connected with preparation and perform the procedure of election of the Contractor and the Contractor, involving especially: - participating in the partnership as a partner in the civil-law partnership or a partnership; - having at least 10% of shares; - performing the function of a member of a supervising or managing body, holder of the commercial power of attorney, attorney in fact; - remaining in a matrimony, in consanguinity, or direct secondary affinity up to the second degree relationship, or adaptation, custody or guardianship

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Jagiellońska 76

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

664-137-269

NIP

8370000634

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0044/15-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Stanchem STANCHEM” Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIOR-STWO CHEMICZNE – 17.02.2020
Liczba wyświetleń: 208