Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ŚOWES/01/2020/FARR konsultacje branżowe

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1226493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI Miejsce wykonania zamówienia: województwo świętokrzyskie powiaty powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski
XII Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice do dnia 24.01.2020r do godziny 12.00.
2. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór wykonawcy w ramach realizowanego projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w toku realizowanego Zadania 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – konsultacje branżowe- Nie otwierać przed 24.01.2020r godz. 12.00”.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Agnieszka Dygas – koordynator merytoryczny, mail: sowes@farr.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sowes@farr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dygas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412744690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy który zapewni specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych w ramach realizowanego projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w toku realizowanego Zadania 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – konsultacje branżowe organizowane na terenie powiatów: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski w województwie świętokrzyskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: VI Miejsce wykonania zamówienia: województwo świętokrzyskie powiaty powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy który zapewni specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych w ramach realizowanego projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w toku realizowanego Zadania 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – konsultacje branżowe organizowane na terenie powiatów: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski w województwie świętokrzyskim.

Przedmiot zamówienia

IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” obejmuje:
a) wybór wykonawcy który zapewni specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych w ramach realizowanego projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w toku realizowanego Zadania 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne(01.09.2019r.-31.12.2022r.)TYP A,B – konsultacje branżowe
b) Konsultacje branżowe będą organizowane na terenie powiatów: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski w województwie świętokrzyskim.
c) Okres realizacji konsultacji branżowych 03.02.2020 – 31.12.2022 (łącznie 390 godzin)
d) Wykonawca powinien mieć możliwość zapewnienia specjalistów z różnych branż: m.in. Kucharz, kelner, przedstawiciel handlowy, mechanik, barman, fryzjer, kosmetyczka, barista, , menadżer sprzedaży, handlowiec. lub inna branża w zależności od zgłoszonych potrzeb przez uczestników projektu.
e) Konsultacje będą polegać na nabyciu, uzupełnieniu bądź zwiększeniu wiedzy w danym zawodzie.
f) Konsultacje branżowe mogą odbywać się w systemie zarówno indywidualnym, jak i warsztatowym, by wykorzystać różne możliwości przekazywania wiedzy.
g) Szczegółowe terminy, dokładna liczba uczestników objętych wsparciem będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z ustalonym harmonogramem min. 7 dni przed danym wyjazdem na konsultacje branżowe.
1. Planowane konsultacje branżowe mogą się odbywać w dni robocze i/lub w weekendy w zależności od możliwości i potrzeb uczestników projektu.
2. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
3. Koszt dojazdu do miejsca realizacji usługi musi być uwzględniony w cenie oferty.

Kod CPV

79900000-3

Nazwa kodu CPV

Różne usługi branżowe i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

V Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
79900000-3 Różne usługi branżowe i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

VII Termin realizacji umowy.
1. Termin realizacji umowy - od 3.02.2020 – 31.12.2022. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu zatwierdzanego przez Instytucję Zarządzającą oraz potrzeb Uczestników projektu.
2. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Ostateczny termin zakończenia nastąpi w momencie udzielenia wsparcia wszystkim zaplanowanym uczestnikom projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (załącznik nr 2).
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykonawca nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej ( załącznik nr 2)
4. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Wykonawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną ( załącznik nr 4 i załącznik nr 5)
6. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MIiR/2014-2020/12(4).
Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Dodatkowe warunki

XI Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty.
b. Ofertę proszę składać na zamieszczonych wzorach (załącznik 1-5).
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
d. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami.
2. Cena:
a. oferta powinna zawierać cenę brutto w tym::
• cena za godzinę przeprowadzenia konsultacji branżowej dla jednej osoby oraz całkowita cena przeprowadzenia wszystkich konsultacji.
b. cena musi być podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto. Cena brutto musi uwzględniać podatek VAT, którego obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Agnieszka Dygas – koordynator merytoryczny, mail: sowes@farr.pl,
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zapytania ofertowego. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. oferta, która nie zostanie złożona na całość przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
b. pełnomocnika lub pełnomocników, którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
c. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
• Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
• Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
• Możliwości przedłużenia składania ofert w przypadku braku wybranego wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na zamówienie w przypadku większej liczby uczestników projektu niż wstępnie przewidziano.
XIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.
XVII Pozostałe informacje
1. W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane Wykonawcy mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu Dane wybranych Wykonawców do wykonania zadań w ramach projektu przekazywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014.
Wykaz załączników:
1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 3,
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
6. Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznych –załącznik nr 6

Warunki zmiany umowy

XVI Zmiany w umowie
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokonania oceny złożonej oferty.
Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2
c) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 3
d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
e) Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
f) Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznych –załącznik nr 6

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X Kryteria oceny ofert i sposób ich oceniania :
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

a) Kryterium A - Cena jednostkowa brutto za całą ofertę – 90 %
Cena (C) – 90% - oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) oferta otrzyma 90 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

C X 90 pkt.

gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Kryterium B - Klauzule /Aspekty społeczne – 10%

Punkty za kryterium b) przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy ( załącznik nr 6) za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako aspekty społeczne. W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach poza cenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert - aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pz
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcą, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.))
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)); osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 78
f) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnieni
g) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749)
Wykonawca który spełni wymóg określony jako klauzula społeczna otrzyma dodatkowo 10 pkt

Wykluczenia

IX Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. Niniejsze zamówienie nie może być udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 1A

27-200 Starachowice

świętokrzyskie , starachowicki

Numer telefonu

412744690

Fax

412740409

NIP

6640012038

Tytuł projektu

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0002/19-00

Inne źródła finansowania

Nazwa projektu „Świętokrzyskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Nr umowy RPSW.09.03.01.-26-0002/19-00

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy:
1. Faktory Talent Piotr Nowaczek Starachowice data wpływu oferty 20.01.2020, Godzina 9.20, cena oferty: 46 800,00zł
Liczba wyświetleń: 130